Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de eerste hoofdlijnenrapportage van het jaar 2018.

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de beleidsdoelstellingen en de taakvelden uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven.

Ten aanzien van de projecten wordt gewerkt aan de inrichting van een projectenmodule in Pepperflow. Aangezien de inrichting onderhanden is, zijn de projecten alleen voor het financiële deel en de elementen ‘tijd’ en ‘kwaliteit’ verantwoord in de rapportage. De toelichtende tekst wordt in de eerstvolgende hoofdlijnenrapportage toegevoegd.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

 

 Groen

=

Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.

Oranje

=

Realisatie staat onder druk.

Rood

=

Realisatie niet in begrotingsjaar.

 

Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd.

(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd.

Projecten: de kleurencodes geven aan in hoeverre bij de projecten de aspecten ‘kwaliteit’, ‘tijd’ en ‘geld’ ervoor staan.