Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast hebben scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: Passend onderwijs. Gezamenlijk ook wel de vier decentralisaties genoemd (kort de 4D’s).

De transitie (omzetting van het systeem) heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiteindelijk gaat het om de transformatie: een cultuurverandering, waarbij meer samenhang en passende ondersteuning voor inwoners belangrijke uitgangspunten zijn. Het proces van transformatie is een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor de overheid zich sinds tijden gesteld ziet.

Nu de transitiefase is afgerond (het systeem is omgezet) is de tijd rijp om een versnelling te maken in de doorontwikkeling van de 4D-transformatie. Er zijn nog stappen te zetten om verder te ontschotten, waardoor we meer toegroeien naar het werken volgens de vastgestelde visie van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2015
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening 2015
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018

Wat willen we bereiken?

Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

G

Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

G

Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

G

Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen

Bij de aanbestedingen nemen wij ‘social return’ (inschakeling van werkzoekenden bij opdrachten) als voorwaarde op zoals al vastgelegd in het gemeentelijk inkoopbeleid.

G

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

G

Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

G

Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand

G

Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’

Het meer met minder huis (lokaal 21) is in 2017 opgegaan in de wijkontmoetingscentra. Inwoners met vragen op diverse gebieden kunnen hier terecht voor inloop, ontmoeting en vragen.

G

Stimuleren algemene voorzieningen

G

Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties

G

Actief burgerschap

De gemeente Nunspeet is een krachtige samenleving, waarin de overgrote meerderheid bestaat uit zelfstandige inwoners die regie voeren over het eigen leven en als verantwoordelijke inwoners zorgdragen voor de leefbaarheid van de buurt (Rekenkamerrapport Eigen en sociale kracht, 2015). Burgerschap geeft – als basis van sociale inclusie – inzicht in de door veel mensen verlangde wederkerigheid in relaties. Wederkerigheid vraagt van zowel het individu als het collectief een actieve inzet. Als gemeente willen we ook in 2018 zorgen voor een klimaat waarin mensen actief kunnen zijn, ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we buurtbemiddeling.

G

Preventie van kwetsbaarheid

G

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

Onze ambitie is om de komende jaren waar mogelijk toe te werken van maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die in beginsel vrij toegankelijk zijn voor alle Nunspeetse inwoners. Het eerste begin hiermee is gemaakt met het instellen van een algemene voorziening in 2016 voor activiteiten die gericht zijn op inloop en ontmoeting (wijkontmoetingscentra) en die zonder indicatie toegankelijk zijn.Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 maatwerkvoorzieningen, gericht op een individuele burger of huishouden waarbij de toegang loopt via een beschikking van het Wmo-loket. Professionele zorg blijft nodig en beschikbaar voor de echt kwetsbaren.

G

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

Om de zelfregie van inwoners te versterken is cliëntondersteuning een belangrijk instrument. Het biedt inwoners onder andere de mogelijkheid zich te laten bijstaan in de interactie met de gemeente. Gemeenten hebben de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, niet alleen voor de Wmo maar voor het hele sociale domein waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. MEE Veluwe voert deze taak uit in Nunspeet in 2018. In 2018 zetten we in op extra bekendheid van de onafhankelijke clientondersteuning van MEE Veluwe.

G

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

G

Kwalitatief goede ondersteuning

G

Keuzevrijheid

G

Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen

G

Integrale werkwijze 4D breed

Uitgangspunt voor de klant is een integrale benadering van zijn/haar situatie. Dit is als uitgangspunt ook de werkwijze van de consulenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugd en Participatiewet. Daarnaast is er ook afstemming en samenwerking met scholen vanuit hun opdracht tot Passend Onderwijs. In 2018 blijft de procesregisseur sociaal domein actief.

 

 

G

Actief inzetten op zorgmijders

G

Goede toegankelijkheid in het openbare leven

Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het essentieel dat het openbare leven in de gemeente toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Er is een actieve plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (PWT) die in concrete situaties hierover met ons meedenkt. Daarnaast stimuleren we sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

G

Bieden van beschermd wonen

G

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld

G

Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen

G

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

G

Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk

G

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

G

Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan

G

Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten

G

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk

G

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

G

Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)

G

Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

G

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

G

Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’

Lokale burgerinitiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De zogenaamde ‘doe-democratie’ leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. In 2015 zijn kaders opgesteld voor het stimuleren van lokale initiatieven door middel van een burgerfonds. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit burgerfonds, zo ook in 2018.

G

Budgetten programma 1

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar *** 770 780 ***
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen *** 30** 30 ***
Kinderen in uitkeringsgezinnen % *** 1,88% 2,50% 10*
Melding kindermishandeling % *** 10* *** ***
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft *** 70 *** ***
Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen *** 9% 10% 9,69%
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen *** 0,7 *** ***
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners *** 195 *** 187
Personen met een lopend re-intergratietraject Aantal per 10.000 inwoners *** 310 *** 192
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar 18=""> *** 7,3 8% 8,70%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering % van populatie < 18 jaar met jeugdhulp 18="" jaar="" met=""> *** 11,5 10% 28**
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % *** *** 6* 8**
Cliënten met een maatwerkvoorziening ZIN ingevolge de Jeugdwet Aantal *** 337 500 524
Cliënten met een maatwerkvoorziening PGB ingevolgde de Jeugdwet Aantal *** 74 90 104
Verstrekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOZ) Aantal *** 315 *** 297
Afgegeven indicaties beschut werk Aantal *** 3 *** 3
Afgegeven indicaties banenafspraak Aantal *** 33 *** 56
Personen dat loonkostensubsidie krijgt Aantal *** 15 *** 15
Verstrekte collectieve zorgverzekeringen (t/m 2014: oude regeling) Aantal *** 270 *** 309
Cliënten met een maatwerkvoorziening; zorg in natura (exclusief collectief vervoer) Aantal *** 1025 850 873
Cliënten met een maatwerkvoorziening; persoonsgebonden budget (per 30/9/15) Aantal *** 120 80 60
Meldingen WMO Aantal *** 730 900 277
Aanvragen maatwerkvoorzieningen WMO Aantal *** 570 750 199
Toegekende maatwerkvoorzieningen WMO Aantal *** 560 740 181
Mantelzorgers dat ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg* Aantal *** 812 815 1200
Gemeentelijke indicatoren
Verstrekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOZ) Aantal *** 315 *** 297
Waarvan IAOW Aantal *** *** *** 24
Waarvan IAOZ Aantal *** *** *** 3
Waarvan BBZ Aantal *** *** *** 2
* Aantallen
** Aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar i.p.v. % jongeren tussen de 12 en 21 jaar.
*** Gegevens niet bekend.