Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

De ambitie is een leefbare gemeente. Zowel in de kernen als op het platteland. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Bij functieverandering in het buitengebied worden - naast het wonen - ook andere mogelijkheden positief benaderd. Om ad-hoc beleid te voorkomen zal bij gewenste en weloverwogen afwijkingen van het ruimtelijk beleid sneller overgegaan worden tot aanpassing van beleid zodat de mogelijkheden voor iedereen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Op het gebied van wonen is de ambitie kort en helder: snel kunnen sturen op de aanwezige woonbehoefte, en inzetten op de combinatie van wonen en zorg. Dit wordt gerealiseerd door meer te gaan werken met flexibele bestemmingsplannen.  Deze ambitie wordt uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie. Verder zullen in het kader van deregulering initiatieven worden genomen om te komen tot een snellere vergunningverlening.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • Verordening Starterslening
  • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3

Leefbare gemeente

De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet introduceert. De omgevingsvisie komt in de plaats van de huidige structuurvisie, zoals we die nu kennen in de Wet ruimtelijke ordening (‘Wro’). In de omgevingsvisie kunnen overheden hun beleidsvorming op het
gebied van de fysieke leefomgeving vastleggen en uitvoeren.

G

Taakvelden

Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.

G

Snel sturen op woningbouwbehoefte

Eind 2014 is de nieuwe gemeentelijke woonvisie opgesteld. Hierin zijn onder meer het woningbouwprogramma en de invulling van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren vastgesteld. In de komende jaren wordt jaarlijks uitvoering gegeven aan actualisatie van de woonvisie. Deze visie
zal met name een rol spelen in het kader van bestemmingsplannen als Molenbeek, Elspeet-Noord en Weversweg (Hulshorst).

Wij hanteren het bijgestelde woningbouwprogramma bij de opstelling c.q. beoordeling van nieuwbouwplannen. In relatie tot de terugdringing van de (formele) overcapaciteit van woningbouwmogelijkheden in bestemmingsplannen, is er een afwegingskader opgesteld voor beoordeling c.q. stimulering van nieuwe woningbouwplannen waarmee inhoud wordt gegeven aan het beleidsvoornemen ‘Woningbouw op Maat. Dit afwegingskader wordt uitgevoerd en gemonitord.

In zowel de plannen Elspeet Noordwest, Weversweg als Molenbeek is sprake van initiatiefgroepen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

 

G

Veilige en prettige woonomgeving creëren

G

Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden

G

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

G

Budgetten programma 3

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro * * 253 253
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen * * 12,72 3,78
Demografische druk % 80,6% 81% 81,5% 81,20%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro * 519 534 534
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro * 566 570 570
Gemeentelijke indicatoren
Gemeentelijke monumenten Aantal * 118 118 118
Overige monumenten Aantal * 42 42 42
Benutting van het monumentenbudget % * 100% 100% 20%
Gemiddelde doorlooptijd van vergunningen Dagen * 40 40 48
Geweigerde vergunningen Aantal * 7 7 6
Verstrekte vergunningen met vrijstelling Aantal * 120 120 45
* Informatie indicator niet bekend.