Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen.
Het gaat goed met de gezondheid van de inwoners van Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen. Het huidige volksgezondheidsbeleid moet met kracht worden voortgezet. De concrete taak voor de gemeenten, waaronder Nunspeet, is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarbij is de meeste gezondheidswinst te behalen door preventief in te blijven zetten op de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. De beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Nunspeet zal al deze speerpunten bevatten. In 2016 is de hemelwatervisie en uitvoeringsplan vastgesteld. De komende jaren, reeds gestart in 2017, worden maatregelen genomen om het wateroverlast terug te dringen.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Taakvelden

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Regionaal en met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de nota  gezondheidsbeleid opgesteld voor 2012-2015. De nieuwe landelijk beleidsnota Volksgezondheid is van het Ministerie van VWS eind 2015 ontvangen. Dit is de basis geweest voor de beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020. Op dit moment geeft de gemeente uitvoering aan het activiteitenplan waarin wordt voorzien in zowel lokale als regionale (preventie)projecten op het gebied van de speerpunten overgewicht, schadelijk middelengebruik, depressiepreventie en seksuele gezondheid. Gelet op de effectieve en efficiënte aanpak gaat de gemeente deze regionale aanpak voor - preventief - volksgezondheidsbeleid ook in de komende jaren voortzetten.

G

Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Om te kunnen deelnemen aan de samenleving is het belangrijk dat mensen gezond zijn, zich bewust zijn van bepaald gedrag en dit zo nodig veranderen of leren omgaan met gezondheidsbeperkingen. Daarom blijft de gemeente investeren in volksgezondheid via preventie op grond van het uitvoeringsplan 2017-2020.

G

Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

Het verplichte lokale preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2021, geregeld in artikel 43a van de Drank- en Horecawet, is de wettelijke bekrachtiging van deze ambitie. Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie op de aanpak van de alcoholproblematiek. Het project GEDRAG is een aanbod van (verslavings)preventielessen dat wordt aangeboden aan alle scholen in de gemeente Nunspeet. Hiermee wordt de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd bevorderd.

G

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

G

Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

G

Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

G

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

G

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner * 190 190 **
Omvang GFT Kg/inwoner * 170 170 **
Omvang papier Kg/inwoner * 48 48 **
Hernieuwbare elektriciteit % 1,10% 1,30% 1,50% 0,91%
Gemeentelijke indicatoren
Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag Aantal * 1.000 1.000 300
Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG. Aantal GO 5-jarigen * 350 350 120
Aantal GO 13-jarigen * 120 120 42
Verstrekte afkoppelsubsidie * 5.000 5.000 0
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening