Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De komende jaren wordt de problematiek rond de stationsomgeving in kaart gebracht en gekeken op welke wijze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Ook in deze collegeperiode komt er geen ‘betaald parkeren’. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting

Het huidige beleid verouderde verlichtingsarmaturen vervangen door Led-armaturen wordt gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd om daarmee de gewenste energiebesparing te bewerkstelligen.

G

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Komende bestuursperiode wordt invulling gegeven aan de ‘Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012’. Dit plan gaat ervan uit dat er maximaal 5 laadpalen per jaar worden aangelegd. De fysieke aanleg, het beheer en het onderhoud komen bij een marktpartij te liggen. Op dit moment loopt hiertoe provinciebreed een aanbestedingstraject. De gemeente betaalt eenmalig een bedrag ter realisatie van een laadpunt. Realisatie van laadpunten voor fietsen en scootmobielen ligt eenvoudiger en wil de gemeente geheel aan de markt overlaten.

G

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

G

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

G

Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet

G

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

G

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

G

De financiële aspecten worden in de bestuurlijke voorstellen voorgelegd.  

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

G

Geen betaald parkeren

G

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

G

Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief

Samen met partners en belanghebbenden gaan we na waar mogelijkheden zijn om een evenemententerrein te realiseren.

G

Budgetten programma 5

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % 11% * * *
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % 16% * * *
Gemeentelijke indicatoren
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt CROW-Norm * 5,8 5,8 5,8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen CROW-Norm * 7,5 7,5 7,5
Fietspaden beton Kilometer * 62,8 63,5 62,5
Fietspaden overig Kilometer * 140,2 141 140,2
Lantaarns Aantal * 4.535 4.600 4530
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting * Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan
LED verlichting % * 22,50% 25,00% 23,10%
* Informatie indicator niet bekend.