Meer
Publicatiedatum: 24-05-2018

Inhoud

Terug

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFOToelichting

R
Geld

Vanaf 2018 is geen sprake meer van uitnames uit het gemeentefonds voor rechtstreekse betalingen aan derden (denk aan VNG en AenO fonds). Binnen taakveld 9.7 Algemene uitkering is hiervoor een stelpost geraamd. Van het AenO fonds is een nota ontvangen van  € 10.450.

Ten aanzien van de personeelskosten zijn de werkelijke geprognotiseerde werkgeverslasten hoger dan verwacht vanaf het moment van de totstandkoming van de begroting 2018. Gebruikelijk is uit te gaan van de sociale lasten op het moment van het opmaken van de begroting.

Sociale lasten    
IKB 1,025%    €   83.000
verhoging pensioen premie    €   84.000
werkgeversbijdrage IZA aanv.    €   27.000
eindheffing werkkosten    €   28.000
wga premie    €   23.000
     € 245.000


In verband met langdurige ziekte van een medewerker KCC is tijdelijk externe ondersteuning ingehuurd. Dit heeft binnen de personeelskosten geleid tot een overschrijding van € 11.000,-. Voorgesteld wordt de verwachte overschrijding van totaal € 256.000,- ten laste van de Algemene reserve te brengen.