Meer
Publicatiedatum: 24-05-2018

Inhoud

Terug

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen GemeentefondsToelichting

R
Geld

De raming in de programmabegroting 2018-2021 is gebaseerd op de Mei-circulaire 2017. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2018 aangepast aan de ontwikkelingen uit de September- en Decembercirculaire 2017. De ontwikkeling van de September-circulaire is via de Bijstellingsbrief begroting 2018-2021 aan de raad voorgelegd en heeft niet geleid tot een bijstelling van de begroting.

 

totaal

 waarvan sociaal domein

exclusief sociaal domein

na verwerking sept en dec.-circ.

35.603.108

12.556.011

23.047.097

mei-circulaire

35.616.692

12.639.946

22.976.746

verschil

-13.584

-83.935

70.350

De inkomsten Algemene uitkering dienen te worden verhoogd met € 70.350. De raming inkomsten Sociaal domein dienen te worden verlaagd met € 83.935. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij de volgende Taakvelden te worden aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: De ramingen onder dit taakveld voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 48.570 verlaagd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: De ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 35.365 verlaagd.

Aan het gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 1 april 2018 staat nog een bedrag van € 773.000  'geparkeerd'. Het betreffen de volgende budgetten:
Extra contactmoment jongvolwassenen  € 2.000,-. Het betreft een restant budget dat in 2018 kan vrijvallen.
Betalingen aan derden (voorheen via VNG) €  60.250,-. Vanaf 2018 is geen sprake meer van uitnames uit het Gemeentefonds voor rechtstreekse betalingen aan derden (denk aan VNG en AenO fonds). De gemeentelijke bijdrage aan de VNG voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering voor 2018 is € 68.000. Van het AenO fonds is een nota ontvangen van  10.450. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 78.450.  Hieruit blijkt dat de opgenomen stelpost onvoldoende is. Er is een tekort van € 18.200. Voorgesteld wordt de budgetten te verhogen ten laste van de stelpost en het tekort mee te nemen in het saldo van de hoofdlijnenrapportage.

Voor de Huishoudelijke hulp toelage (overheveling 2015 en 2016)  is uit voorgaande jaren een budget overgeheveld van €  711.000,-. Ten aanzien van deze post wordt voorgesteld de labeling voor huishoudelijke hulp toelage te beëindigen. In afwachting van een voorstel wordt geadviseerd de raad voor te stellen dit bedrag te storten in de reserve sociaal domein.