Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Uitgaven

5,61%

€ 3.106

x € 1.000
5,61% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 121

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

2135,27%

€ -2.984

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 2. Onderwijs

Uitgaven

5,61%

€ 3.106

x € 1.000
5,61% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 121

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

2135,27%

€ -2.984

x € 1.000

Inleiding

De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het onderwijs.

Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg samen met ons uitvoeringsorgaan RNV (Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, bureau Leerlingzaken) in VSV regio 17 (Noord West Veluwe). 

Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht  op onderlinge afstemming en samenwerking.

Bestuurlijke kaders

  • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
  • Lokale educatieve agenda gemeente Nunspeet
  • Nota financiële uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk
  • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
  • Afwegingskader handhaving kinderopvang
  • Verordening leerlingenvervoer gemeente
  • Nunspeet
  • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
  • Nota Volwasseneneducatie
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet

Wat willen wij bereiken?

Maximale inzet op voorkomen schooluitval

Alle jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs of zijn aan het werk. Dat is de ambitie. Om de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, wordt ingezet op het voorkomen van schooluitval. Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep wordt verbinding gezocht met de arbeidsmarkt zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding. Daarnaast wordt ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere perspectieven biedt.

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

We werken aan een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen van 2-12 jaar zich optimaal en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. De inhoudelijke vormgeving laten we over aan onze partners in het veld die in netwerkverband samenwerken vanuit een gedeelde visie en onder regievoering van het onderwijs. Een Integraal Kindcentrum wordt vanuit de inhoud gevormd en hoeft niet per definitie in één gebouw (een multifunctionele accommodatie) gehuisvest te zijn. Om het partnerschap te onderstrepen leggen we een gemeenschappelijke visie op Kindcentra vast, waarbij we aangeven wat ieders bijdrage is in de periode 2017-2020.

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet

Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod zal de gemeente in samenwerking met Stichting Proo blijven werken aan het waarmaken van de grondwettelijke opdracht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. De inspanning in 2017  zal gericht zijn op de instandhouding van De Schakel als dislocatie op het huidige adres van de school.

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie

Het is van belang dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden voorkomen. Ons doelgroepbereik is niet hoog. In 2017 harmoniseren we ons voorschoolse voorzieningen waarmee we het doelgroepbereik een stevige impuls geven.

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader

Er van uitgaande dat de bouw van een Integraal Kindcentrum in Nunspeert Oost ruimtelijke en financieel haalbaar is en de raad het benodigde budget en een richtinggevend kader heeft afgegeven, dan kunnen partijen hun plannen in 2017 concretiseren. Dat betekent dat op tal van terreinen afspraken worden gemaakt en een projectstructuur wordt ingericht. Er zal voorschotverlening nodig zijn om de bouw te kunnen voorbereiden. Het definitieve bouwbudget zal in 2017 nog niet worden vrijgegeven.

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest. De huidige afspraken, waarmee het aanbod in Nunspeet ongemoeid blijft, liggen vast voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2017.

Wat gaan wij doen in 2017?

Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest. De huidige afspraken, waarmee het aanbod in Nunspeet ongemoeid blijft, liggen vast voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2017.

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Jaarrek. 2015

Begr. 2016

Begr. 2017

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

0

0

0

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

147

147

147

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

5,9%

5,9%

5,9%

Leerlingen basisonderwijs

Aantal

2.754

2.754

2.754

Leerlingen voortgezet onderwijs

Aantal

411

411

411

Leerlingen speciaal (basis)onderwijs

Aantal

526

526

526

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs

Aantal

98

98

98

Omvang relatief verzuim: leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet aanwezig zijn tijdens les- of praktijktijd (frequente spijbelaars (leerplicht (LP), Regionale meld- en coördinatiepunten (RMC)) en thuiszitters)

Aantal

147

147

147

Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend

Aantal

0

0

0

Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer

Aantal

130

130

130

Totale kosten leerlingenvervoer

Bedrag

520.000

520.000

450.000

Geïnspecteerde kinderdagverblijven

Aantal

3

3

3

Geïnspecteerde buitenschoolse opvang

Aantal

6

6

6

Geïnspecteerde gastouderbureaus

Aantal

3

3

3

Geïnspecteerde gastouders

Aantal

21

21

21

Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen

Aantal

7

7

7

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
2.1 Openbaar onderwijs 256 254 254 252
2.2 Onderwijshuisvesting 1.530 1.497 1.455 1.432
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.319 1.319 1.319 1.319
Totaal lasten 3.106 3.070 3.028 3.003
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
2.1 Openbaar onderwijs 8 8 8 8
2.2 Onderwijshuisvesting 19 19 19 19
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 94 94 94 94
Totaal baten 121 121 121 121
Resultaat -2.984 -2.949 -2.907 -2.881