Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Uitgaven

2,53%

€ 1.399

x € 1.000
2,53% Complete

Inkomsten

2,38%

€ 1.323

x € 1.000
2,38% Complete

Saldo

54,58%

€ -76

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

2,53%

€ 1.399

x € 1.000
2,53% Complete

Inkomsten

2,38%

€ 1.323

x € 1.000
2,38% Complete

Saldo

54,58%

€ -76

x € 1.000

Inleiding

De ambitie is een leefbare gemeente. Zowel in de kernen als op het platteland. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Bij functieverandering in het buitengebied worden - naast het wonen - ook andere mogelijkheden positief benaderd. Om ad-hoc beleid te voorkomen zal bij gewenste en weloverwogen afwijkingen van het ruimtelijk beleid sneller overgegaan worden tot aanpassing van beleid zodat de mogelijkheden voor iedereen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Op het gebied van wonen is de ambitie kort en helder: snel kunnen sturen op de aanwezige woonbehoefte, en inzetten op de combinatie van wonen en zorg. Dit wordt gerealiseerd door meer te gaan werken met flexibele bestemmingsplannen.  Deze ambitie wordt uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie. Verder zullen in het kader van deregulering initiatieven worden genomen om te komen tot een snellere vergunningverlening.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

Wat willen wij bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Leefbare gemeente

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.

Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Jaarrek. 2015

Begr. 2016

Begr. 2017

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

0,57

*

*

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

*

*

*

Demografische druk

%

81

81

81

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Euro

519

516

519

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro

569

563

566

 

 

 

 

 

Gemeentelijke monumenten

Aantal

118

118

118

Overige monumenten

Aantal

42

42

42

Benutting van het monumentenbudget

%

97,4%

100%

100%

Gemiddelde doorlooptijd van vergunningen

Dagen

43

40

40

Geweigerde vergunningen

Aantal

8

7

7

Verstrekte vergunningen met vrijstelling

Aantal

100

115

120

 

* Informatie indicator niet bekend.
** Opmerking: het aantal vergunningaanvragen bedroeg in 2015 circa 215. De verwachting voor 2016 en 2017 is circa 240 en 260 aanvragen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
3.1 Ruimtelijke Ordening 129 129 129 129
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 328 328 328 328
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 804 793 793 793
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 138 138 138 138
Totaal lasten 1.399 1.389 1.389 1.389
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
3.1 Ruimtelijke Ordening 88 88 88 88
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 510 510 510 510
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 2 2 2 2
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 722 722 722 637
Totaal baten 1.323 1.323 1.323 1.238
Resultaat -76 -66 -66 -151