Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Uitgaven

9,54%

€ 5.281

x € 1.000
9,54% Complete

Inkomsten

8,62%

€ 4.786

x € 1.000
8,62% Complete

Saldo

353,71%

€ -494

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,54%

€ 5.281

x € 1.000
9,54% Complete

Inkomsten

8,62%

€ 4.786

x € 1.000
8,62% Complete

Saldo

353,71%

€ -494

x € 1.000

Inleiding

Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen.
Het gaat goed met de gezondheid van de inwoners van Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen. Het huidige volksgezondheidsbeleid moet met kracht worden voortgezet. De concrete taak voor de gemeenten, waaronder Nunspeet is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarbij is de meeste gezondheidswinst te behalen door preventief in te blijven zetten op de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. De beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Nunspeet zal al deze speerpunten bevatten. In 2016 is de hemelwatervisie en uitvoeringsplan vastgesteld. De komende jaren, te starten in 2017, worden maatregelen genomen om het wateroverlast terug te dringen in gang gezet.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2013
 • Verordening rioolheffing 2013
 • Verordening rioolaansluitrecht 2013
 • Beleidsnota Volksgezondheid 2012-2015 (is verlengd naar 2016 ev)
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

Wat gaan wij doen in 2017?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Jaarrek. 2015

Begr. 2016

Begr. 2017

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

196

193

190

Omvang GFT

Kg/inwoner

166

168

170

Omvang papier

Kg/inwoner

46

47

48

Hernieuwbare elektriciteit

%

*

*

*

 

 

 

 

 

Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag

Aantal

1.067

1.067

1.000

Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG.

Aantal GO 5-jarigen

 

Aantal GO 13-jarigen

353

 

122

363

 

120

350

 

120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Verstrekte afkoppelsubsidie

0

0

5.000

* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
4.1 Volksgezondheid 926 919 940 940
4.2.1 Riolering financiën 5 5 5 5
4.2.2 Riolering OR 1.003 950 930 917
4.2.3 Riolering Infra 403 402 401 400
4.3 Afval 1.960 1.960 1.960 1.959
4.4.1 Milieubeheer BeM 22 22 22 22
4.4.2 Milieubeheer ROV 192 192 192 192
4.4.3 Milieubeheer VTH 425 418 440 442
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 345 342 342 342
Totaal lasten 5.281 5.211 5.233 5.220
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
4.1 Volksgezondheid 12 12 12 12
4.2.1 Riolering financiën 1.967 1.947 1.892 1.880
4.2.2 Riolering OR 0 0 0 0
4.2.3 Riolering Infra 0 0 0 0
4.3 Afval 2.413 2.439 2.428 2.408
4.4.1 Milieubeheer BeM 0 0 0 0
4.4.2 Milieubeheer ROV 4 4 4 4
4.4.3 Milieubeheer VTH 0 0 0 0
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 389 389 389 389
Totaal baten 4.786 4.791 4.726 4.694
Resultaat -494 -419 -507 -526