Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Uitgaven

6,16%

€ 3.411

x € 1.000
6,16% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 130

x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

2347,31%

€ -3.281

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

6,16%

€ 3.411

x € 1.000
6,16% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 130

x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

2347,31%

€ -3.281

x € 1.000

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De komende jaren wordt de problematiek rond de stationsomgeving in kaart gebracht en gekeken op welke wijze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Ook in deze collegeperiode komt er geen ‘betaald parkeren’. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting

Het huidige beleid verouderde verlichtingsarmaturen vervangen door Led-armaturen wordt gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd om daarmee de gewenste energiebesparing te bewerkstelligen.

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Komende bestuursperiode wordt invulling gegeven aan de ‘Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012’. Dit plan gaat ervan uit dat er maximaal 5 laadpalen per jaar worden aangelegd. De fysieke aanleg, het beheer en het onderhoud komen b? een marktpart? te liggen. Op dit moment loopt hiertoe provinciebreed een aanbestedingstraject. De gemeente betaalt eenmalig een bedrag ter realisatie van een laadpunt. Realisatie van laadpunten voor fietsen en scootmobielen ligt eenvoudiger en wil de gemeente geheel aan de markt overlaten.

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan. In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal ‘ommetjes’.

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

De komende bestuursperiode worden initiatieven voor het gebruik van de markt gestimuleerd. Op een proactieve w?ze wordt getracht hier verder vorm aan te geven.

Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet

In 2017 wordt een herinrichtingsplan uitgewerkt voor het gebied van de Brink in Elspeet.

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Een bewaakte fietsenstalling kan bijdragen aan het stimuleren van het fietsgebruik en het verkeersveiligheidsgevoel. In 2016 is in kaart gebracht of er behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling. Daarbij is gekeken naar de mogelijke locaties en de behoefte. In ieder geval is onderzoek verricht in de stationsomgeving en het centrum. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen verdere acties ondernomen worden. Daarbij valt te denken aan inzet in de bewaakte fietsenstalling van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt.

Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Deze bestuursperiode wordt de oostelijke rondweg gerealiseerd. Er zal gekeken worden over de mogelijkheid tot ondertunneling van de Eperweg. Er zal inzicht worden gegeven in de kosten van de aanleg daarvan en de dekkingsmogelijkheden zullen in kaart worden gebracht.

Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel)

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

In 2017 wordt een onderzoek naar de (verkeers)problematiek in de stationsomgeving onderzocht. Daarbij zal ook gekeken worden naar de aanleg van een (fiets)tunnel.

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Ook de komende periode zullen maatregelen op het gebied van communicatie en educatie uitgevoerd worden. Daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan het uitvoeren van maatregelen voor de diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën (praktisch verkeersexamen en BROEM ritten).

Geen betaald parkeren

Wat gaan wij doen in 2017?

Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet

In 2016 is een gedeelte van de parkeerschijfzone achter het gemeentehuis aan de Ds. Martinuslaan opgeheven. In 2017 zal, en daarna, een evaluatie hiervan plaatsvinden.

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

De komende bestuursperiode zal de verkeers- en parkeerproblematiek worden onderzocht. De aanleg van extra parkeermogelijkheden wordt nader bezien en indien mogelijk uitgevoerd. In 2016/2017 zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker/Nunspeterweg worden aangelegd. In 2017 zal zo nodig de entree van Vierhouten worden heringericht.

Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief

Samen met partners en belanghebbenden gaan we na waar mogelijkheden zijn om een evenemententerrein te realiseren.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Jaarrek. 2015

Begr. 2016

Begr. 2017

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

20%

*

*

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

*

*

*

 

 

 

 

 

Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt

CROW-Norm

5,2

5,6

5,8

Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen

CROW-Norm

7,1

7,5

7,5

Fietspaden beton

Kilometer

61,4

62,5

62,8

Fietspaden overig

Kilometer

139,4

140

140,2

Lantaarns

Aantal

4.509

4.520

4.535

Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting

 

Beheer

plan gevolgd

Volgens beheer

plan

Volgens beheer

plan

LED verlichting

%

6,7%

20%

22,5%

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.881 2.862 2.852 2.830
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 118 117 116 113
5.2 Parkeren 12 12 12 12
5.4 Economische havens en waterwegen 152 152 152 152
5.5 Openbaar Vervoer 248 248 248 248
Totaal lasten 3.411 3.391 3.380 3.355
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 26 26 26 26
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 27 27 27 27
5.2 Parkeren 0 0 0 0
5.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0
5.5 Openbaar Vervoer 77 77 77 77
Totaal baten 130 130 130 130
Resultaat -3.281 -3.260 -3.249 -3.225