Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Uitgaven

3,26%

€ 1.807

x € 1.000
3,26% Complete

Inkomsten

0,15%

€ 82

x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

1234,61%

€ -1.725

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 6. Veiligheid

Uitgaven

3,26%

€ 1.807

x € 1.000
3,26% Complete

Inkomsten

0,15%

€ 82

x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

1234,61%

€ -1.725

x € 1.000

Inleiding

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Nunspeet wordt ervaren als een veilige en leefbare gemeente. Dit moet zo blijven en waar mogelijk verbeteren. De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij de gemeentelijke overheid. Samen met de politie én de inwoners zelf wil de gemeente ook de komende vier jaren werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast liggen ook steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers en instanties in het kader van zelfredzaamheid. Een goede en bereikbare politiezorg is van essentieel belang met daarbij een belangrijke rol voor de wijkagenten. De geregionaliseerde brandweer dient te blijven zorgen voor een goede brandweerzorg. Integrale handhaving blijft hiermee ook in de komende jaren een speerpunt voor ons.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2016-2019
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018
  • Bestuursconvenant horeca 2015-2018
  • Veiligheidsstrategie 2015-2018 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland
  • Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

Wat willen wij bereiken?

Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

De gemeente blijft zich actief inzetten om te voldoen aan de wettelijke aanr?t?den van de ambulance in de gemeente. Het omzetten van de tijdelijke ambulancepost naar een vaste ambulancepost binnen de gemeente is de ambitie.

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

In 2014 is een nieuw onderhoudscontract gesloten voor beheer en onderhoud van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) vallend onder het concept Hart Veilig Wonen. Zo mogelijk worden alle AED’s van de gemeente hierin ondergebracht. Om het bereik van Hart Veilig Wonen te vergroten, worden enkele AED’s die nu in gebouwen hangen naar buiten verplaatst om 24-uursbereikbaarheid te garanderen. In Elspeet zet de gemeente in op behoud van de First Responder Brandweer en het concept Hart Veilig Wonen. Burgerinitiatieven tot aansluiting bij het concept zullen worden aangemoedigd.

Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht)

Er zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet en werkwijze van de wijkagenten in het politieteam Veluwe Noord. De gemeente gaat voor een wijkgerichte inzet.

Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

De gemeente in het politieteam Veluwe Noord hebben eind 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld. Het plan zal op een breed veiligheidsterrein bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. Een actieve rol van de samenleving is voor ons een belangrijk uitgangspunt.  In het plan zijn 5 prioriteiten benoemd, te weten leefbaarheid in de wijk, overlast verwarde personen (inclusief jeugd), high impact crimes, maatschappelijke ondermijning en radicalisering. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsplan IVP opgesteld.

Wat gaan wij doen in 2017?

Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)

De geluidsoverlast bij (buiten)evenementen dient binnen de vastgestelde grenzen te blijven. Bij deze evenementen zal in deze bestuursperiode het toezicht specifiek hierop gericht zijn en zo nodig zal handhavend worden opgetreden.

Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

Uitgangspunt is dat de jaarwisseling een feest moet blijven. Negatief gedrag en buitensporige overtredingen van de wet zijn niet gewenst en worden hard aangepakt. Samen met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen maakt de gemeente jaarlijks afspraken om de jaarwisseling in orde te laten verlopen.

Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer

Bij brand en ongevallen kan de burger rekenen op professionele hulp door ons brandweerkorps. De regionalisering mag geen gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau van onze brandweerzorg en het welbevinden van het korps. Vanaf 1 januari 2017 zal In de gebied gebonden commissie Veluwe West de kwaliteit en de positie van de vrijwilligers bewaakt worden. 
De reorganisatie van de VNOG is op 1 januari 2017 afgerond. De verdere uitrol van VNOG Risicogericht zal in de komende jaren plaatsvinden. 
Jaarlijks wordt aan de hand van het jaarverslag van de VNOG verantwoording afgelegd.

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Jaarrek. 2015

Begr. 2016

Begr. 2017

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

0,66

0,66

0,66

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

*

*

*

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

*

*

*

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

*

*

*

Diefstallen uit woningen

Aantal per 1.000 inwoners

90

90

90

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

*

*

*

 

 

 

 

 

Overleg verwarde personen

Aantal

12

12

12

Geregistreerde verkeersongevallen

Aantal

328

328

328

Uitrukken brandweer / ambulance

Aantal

195

195

195

Opkomsttijden binnen de norm

%

67%

67%

67%

Ongewenste/onterechte meldingen (TOOM)

Aantal

*

*

*

Risicobedrijven binnen de gemeente

Aantal

0

0

0

(crisis)Incidenten (GRIP1)

Aantal

0

0

0

* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.567 1.495 1.539 1.495
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 240 240 240 240
Totaal lasten 1.807 1.735 1.779 1.736
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 76 76 76 76
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 6 6 6 6
Totaal baten 82 82 82 82
Resultaat -1.725 -1.653 -1.697 -1.654