Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Uitgaven

8,31%

€ 4.602

x € 1.000
8,31% Complete

Inkomsten

1,48%

€ 821

x € 1.000
1,48% Complete

Saldo

2705,39%

€ -3.781

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

8,31%

€ 4.602

x € 1.000
8,31% Complete

Inkomsten

1,48%

€ 821

x € 1.000
1,48% Complete

Saldo

2705,39%

€ -3.781

x € 1.000

Inleiding

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.
Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.
Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte

Bestuurlijke kaders

  • Nota ‘Sporten en bewegen in Nunspeet’ 2013-2016
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015, Meedoen!
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat willen wij bereiken?

Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’

In aansluiting op de Gelderse Sportambitie heeft de gemeente Nunspeet een aanvraag voor een subsidie ingediend onder de noemer Noord-Veluwe Fietst! Locatie Nunspeet. Insteek is te faciliteren in een voorziening ten behoeve van drie fietsverenigingen in Nunspeet. De subsidieaanvraag is door de Provincie afgewezen. Op dit moment wordt onderzocht of er aansluiting kan worden gevonden bij de revitalisering van sportpark Wiltsangh.

Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen

Stimulering van sport en bewegen is een belangrijk middel als het gaat om volksgezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang. Om dit te stimuleren neemt de gemeente vanaf 2012 deel aan de Rijksregelingen impuls Brede Scholen, sport en cultuur (kort gezegd de combinatiefunctionarissen) en buurtsportcoaches. In 2016 heeft de gemeente Nunspeet (extern) onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en baten van deze rijksregelingen. Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan over de inzet in de toekomst. Deze aanbevelingen hebben geleid tot een doorontwikkelde aanpak met een centrale focus op het stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven op de kwetsbare (doel)groepen van alle leeftijden. Onderdelen zijn bijvoorbeeld (continuering van) Jongeren op Gezond Gewicht en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, door middel van de methode ‘Bewegen Samen Regelen’. Tegelijkertijd worden de rijksregelingen ook breder ingezet binnen het sociaal domein, om, als onderdeel van de transformatie, een bijdrage te leveren aan specifieke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld participatie en het terugdringen van eenzaamheid. In 2017 zal gestart worden met deze (ver)nieuw(d)e aanpak.

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

In het uitvoeringsprogramma sportstimulering (2014) is een aparte subsidieregeling gestart voor verenigingen met een zogenoemd G-elftal. Tevens is de gemeente voor het schooljaar 2015-2016 een pilot Special Heroes gestart (een interventie van Nunspeetse sportverenigingen in samenwerking met de scholen voor (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs). De insteek is om deze pilot met een jaar te verlengen tot de zomer van 2017. Achterliggende reden hiervan is dat - onder aanvoering van de gemeente Nunspeet en in samenspraak met Harderwijk, MEE-Veluwe, Gelderse Sport Federatie en Hogeschool Windesheim - in 2017 onderzoek wordt uitgevoerd naar vraag en aanbod voor (potentiële) sporters met een beperking. Op basis van deze uitkomsten en de uitkomsten van de tweejarige pilot Special Heroes willen wij verder in 2017 bezien of (en zo ja op welke manier) het gemeentelijk beleid hierop aangepast moet gaan worden. Daarbij is het ook mogelijk om aan te sluiten op het rijksbeleid om deze specifiek doelgroep beter te ondersteunen, bijvoorbeeld via de regeling Grenzeloos Actief.

Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland

Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de Programmabegroting zal in 2017 nader uitwerking plaatsvinden van nieuwbouw van het zwembad aan de Wezenland in Nunspeet. Het jaar 2017 zal voornamelijk in het teken staan van voorbereiding om te komen tot een aanbesteding, als mede de aanbestedingen op zichzelf.

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de Programmabegroting zal in 2017 nader uitwerking het Masterplan Revitalisering van sportpark Wiltsangh. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan een programma van eisen van de sporthal/turnhal, verdere concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen en (wellicht) een aanbesteding van de nieuwe sporthal/turnhal met aanvullende voorzieningen.

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

In 2016 heeft aanvullende besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de tennisverenigingen in Elspeet en Hulshorst. Wat betreft voetbalvereniging in Vierhouten zal, op basis van de onderzoek van verschillende scenario’s, in het jaar 2017 nadere besluitvorming gaan plaatsvinden. In 2016 zullen de drie tennisbanen in Hulshorst vervangen worden. Dit wordt grotendeels gefinancierd uit de middelen van de tennisvereniging. De tennisvereniging Elspeet heeft voldoende middelen om de lening af te lossen.

Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen

In 2014 is een uitvoeringsprogramma sportstimulering (voortkomend uit de vastgestelde strategische beleidsnota ‘Sporten en Bewegen 2013-2016’) opgesteld. Als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma zullen vanaf 1 januari 2017 de subsidiemogelijkheden voor jeugdleden van sportverenigingen zijn afgebouwd. De vrijkomende middelen voor het jaar 2017 worden toegevoegd aan het budget van eenmalige subsidies aan sportverenigingen én het budget sportstimulering (ten behoeve van sporters met een beperking).

Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet

Op basis van de verkregen input vanuit de startnotitie en de daarop volgende kadernotitie sportaccommodaties in Nunspeet zal in het voorjaar van 2017 een beleidsnota Sportaccommodaties gemeente Nunspeet ter besluitvorming worden voorgelegd.

Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief

De gemeente Nunspeet wil een moderne overheid zijn, waarin wordt uitgegaan van de kracht, mogelijkheden en initiatieven van mensen zelf. Burgerinitiatieven zijn daarin dan ook van groot belang. Om die reden stimuleert de gemeente de verdere ontwikkeling van een museum in Elspeet. De gefaseerde realisatie van dit initiatief is inmiddels vergevorderd zal in 2017 worden doorgezet en waar mogelijk ondersteund door de gemeente.

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

De gemeente continueert het huidige, hoge niveau van de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast stimuleert zij het culturele verenigingsleven. Om de deelname aan kunst en cultuur voor jeugd en jongeren en zij die beperkingen ondervinden tot deelname te stimuleren wordt er ingezet op een combinatiefunctionaris (cultuurmakelaar). Naast een doel op zich is cultuur namelijk ook een belangrijk middel om te participeren in de samenleving. Het verder uitdiepen van de verbindingen tussen cultuur en beleidsterreinen als Wmo en minimabeleid heeft dan ook een grote prioriteit. De cultuurnota uit 2015 vormt de leidraad voor deze werkzaamheden.

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

In het verlengde van de realisatie van het kunstsnoer en in samenwerking met de ‘Stichting Nunspeet uit de kunst’ wordt met  ondernemers(verenigingen) en overlegorganen gesproken over de mogelijkheden om leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars - tijdelijk - beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken en overleggen zal dit in 2017 leiden tot concrete vervolgstappen.  Creatieve industrie is een sector die veel kansen biedt. Op deze manier krijgt het economisch klimaat van Nunspeet een impuls en wordt de aantrekkingskracht op met name toeristen vergroot

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

De Nunspeetse historische en culturele kenmerken worden vorm en inhoud gegeven onder de vlag van ‘Nunspeet Kunstenaarsdorp’. De gemeente stimuleert de gemeenschap om activiteiten te ontwikkelen die hierop aansluiten. Zo komt de cultuurhistorische identiteit naar voren in de activiteiten van het Noord-Veluws Museum en is er een kunstmenu voor het primair onderwijs. Regionaal wordt ingezet op verlenging van het provinciale cultuur- en erfgoedpacht voor de periode 2017-2020, waaruit ook diverse projecten (kunnen) voortvloeien. Vanzelfsprekend wordt de sterke infrastructuur die op dit gebied in Nunspeet aanwezig is – zoals verenigingen en stichtingen – gekoesterd en gestimuleerd.

Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is

Met ingang van 2016 is het gemeentelijke budget voor het muziekonderwijs verlaagd. Via de inzet van de combinatiefunctionaris heeft er een efficiencyslag plaats gevonden, waarbij bovendien nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord. Het streven is om dit in 2017 verder uit te bouwen en daarnaast de samenwerking met lokale partijen (zoals muziekverenigingen) te versterken.

Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd

De nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 is ingegaan, gaat uit van een andere rol van de bibliotheek: meer focus op connectie en minder op collectie. De bibliotheek heeft daarmee een rol gekregen in bijvoorbeeld het bestrijden van laaggeletterdheid en het aanleren van mediawijsheid. Voor Nunspeet betekent dit (in samenwerking met Harderwijk, Putten en Ermelo) andere subsidieafspraken met Bibliotheek Noordwest Veluwe. Uitvoering geven aan de nieuwe Bibliotheekwet door het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen met (potentiële) partners staat daarin centraal. Omdat deze transitie vraagt om een andere manier van werken en daardoor tijd kost, blijft de gemeente de bibliotheek daar in regioverband bij begeleiden.

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

De gemeente wil een voortzetting van het huidige kwaliteitsniveau basis plus conform het vastgestelde Groenbeleids- en beheerplan 2011-2017 bij de toegangswegen, begraafplaatsen en de parken.

Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte

Via dorpsverenigingen en wijkplatforms wordt vanaf 2016 de mogelijkheden nagegaan om de bewoners zelfwerkzaamheden te laten uitvoeren in de openbare ruimte.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Jaarrek. 2015

Begr. 2016

Begr. 2017

Niet sporters

% Kind (inactief)

% Jongeren (inactief)

% Volwassenen (inactief)

% Ouderen (inactief)

8%

7%

7%

12%

8%

7%

7%

12%

8%

7%

7%

12%

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
7.1 Sportbeleid en activering 75 75 75 75
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 506 383 193 188
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 481 477 473 441
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 299 299 299 319
7.4 Musea 39 39 39 39
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 60 60 60 60
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 20 20 20 20
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 177 177 177 177
7.6 Media 678 678 677 672
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 16 13 13 13
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.252 2.240 2.223 2.208
Totaal lasten 4.602 4.461 4.249 4.211
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
7.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 57 57 57 57
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 79 79 79 79
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3 3 3 3
7.4 Musea 0 0 0 0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 17 17 17 17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 5 5 5 5
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 0 0 0 0
7.6 Media 0 0 0 0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 2 2 2 2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 657 657 657 657
Totaal baten 821 821 821 821
Resultaat -3.781 -3.641 -3.428 -3.391