Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Uitgaven

0,78%

€ 435

x € 1.000
0,78% Complete

Inkomsten

2,01%

€ 1.116

x € 1.000
2,01% Complete

Saldo

487,28%

€ 681

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 8. Economische zaken

Uitgaven

0,78%

€ 435

x € 1.000
0,78% Complete

Inkomsten

2,01%

€ 1.116

x € 1.000
2,01% Complete

Saldo

487,28%

€ 681

x € 1.000

Inleiding

De ambitie is een krachtige lokale economie. Het bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd onder andere middels de bedrijfscontactfunctionaris. Er wordt gestart met de aanleg van de oostelijke rondweg en de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk.

Mensen met een beperking wil de gemeente gerichter aan werk helpen. Zij wil een voorbeeldfunctie vervullen door stage werkplekken aan te bieden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De kansen die de ligging aan de Veluwemeerkust biedt zal de komende jaren beter worden benutten, met name op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit. De gemeente blijft actief participeren in het programma ‘Vitale Vakantieparken’. Samen met de ondernemersvereniging wil de gemeente een gratis Wi-Fi-netwerk realiseren in het dorpscentrum van Nunspeet.
 

Bestuurlijke kaders

  • Omgevingsaqenda 2015-2020 Regio Noord-Veluwe
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (regio)
  • Regionaal programma bedrijventerreinen 2011-2020
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket

 

Wat willen wij bereiken?

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris

De bedrijfscontactfunctionaris zet in op goede bereikbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Hiertoe wordt periodiek met ondernemersverenigingen overleg gevoerd, vinden bedrijfsbezoeken plaats en krijgt de kwaliteit van de gemeentelijke website voortdurend aandacht.

Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening

De Participatiewet (per 1-1-2015) biedt nieuwe instrumenten, zoals beschut werken en loonkostensubsidies. Mensen met een arbeidsbeperking zullen hiermee gerichter aan werk worden geholpen. Hierbij wordt een job coach/re-integratieconsulent ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking en ter ondersteuning van werkgevers. Er volgt, op basis van een regionaal onderzoek, een advies over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Regionale samenwerking vindt plaats via Match, de Stedenvierkant en de Inclusief Groep.

Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Nunspeet zal ook de komende bestuursperiode stage-/werkplekken aanbieden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de gemeente Nunspeet in haar kwaliteit als werkgever op grond van de Participatiewet arbeidsgehandicapten in dienst (moeten) nemen. De volgende aantallen indienstneming arbeidsgehandicapten wil de gemeente halen: 2017: 3 fte en 2018: 4 fte.

Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie

Bovenlokale c.q. regiopromotie en marketing wordt geregeld door VisitVeluwe. Binnen dat concept wil de gemeente stevig inzetten op gerichte promotie en marketing voor het ‘merk’ Nunspeet uit de Kunst via nauwe samenwerking met de Stichting Nunspeet uit de Kunst. Deze stichting zorgt ook voor invulling van het lokale gastheerschap (VVV-functie).

Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet

Het onderzoek naar een geschikte locatie voor plaatsgebonden bedrijvigheid in Elspeet wordt in 2017 voortgezet en zo mogelijk afgerond. Wat bedrijventerrein De Kolk betreft hoopt de gemeente in 2016 te kunnen starten met de aanleg van de oostelijke rondweg.

Breedband in het buitengebied

Op 22 juni 2016 heeft ook de gemeente Nunspeet – en overige gemeenten op de Noord- en Oost-Veluwe - met (Communication Infrastructure Fund) CIF een convenant getekend, die de weg vrijmaakt om met de inschrijfperiode en de aanleg van breedband in het buitengebied van start te gaan.

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie

Instandhouding van de schaapskudde stimuleert de gemeente via voortzetting van de bestaande gemeentelijke subsidie (met inbegrip van de gefaseerd ingevoerde subsidiekorting tot een maximum van € 10.000,- tot en met 2017) aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN). Voorts wordt instandhouding van de kudde bevorderd door de begrazingsovereenkomst met financiële paragraaf tussen de gemeente en de SSGN. De SSGN dient zelf activiteiten te ontplooien om eigen middelen te genereren Voor de bouw van een nieuwe schaapskooi dient maatschappelijk en politiek draagvlak aanwezig te zijn.

Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur

De gemeente wil de kansen die de ligging aan het Veluwemeer biedt, beter benutten. Naast ‘Nunspeet uit de Kunst’ kan de gemeente Nunspeet zich ook onderscheiden door ‘Nunspeet aan Zee’. Het gaat er vooral om de kust gemakkelijker bereikbaar en aantrekkelijker te maken. Daarnaast faciliteert de gemeente – onder meer via (wijziging van) het bestemmingsplan – de ontwikkeling van (verblijfs)recreatieve kwaliteitsontwikkelingen nabij het water, die niet strijdig zijn met de natuurdoelstellingen en die inpasbaar zijn in het landschap. Dit doet zij in nauw overleg met de provincie Gelderland. Kortom, langs het Veluwemeer ter hoogte van de gemeente Nunspeet moet uiteindelijk sprake zijn van een aantrekkelijke hoogwaardige verblijfs- en dagrecreatieve zone.

Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’

Het programma Vitale Vakantieparken is een project van de Regio Noord-Veluwe (RNV) in het kader van het regiocontract met de provincie Gelderland. Vanaf 2017 wordt daar – ook op lokaal niveau – verder invulling aan gegeven.  

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

Uiterlijk voor het voorjaar 2017 wil de gemeente samen met de Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN) en mogelijke bijdragen van derden een gratis Wi-Fi-netwerk in het dorpscentrum van Nunspeet (het marktplein) realiseren.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Jaarrek. 2015

Begr. 2016

Begr. 2017

Functiemenging

%

*

*

 

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

*

*

*

Vestigingen van bedrijven

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

*

*

*

* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
8.1 Economische ontwikkeling 39 39 39 39
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 117 117 117 117
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 63 63 63 63
8.4.1 Economische promotie BeM 151 151 151 147
8.4.2 Economische promotie Financiën 65 65 65 65
Totaal lasten 435 435 434 431
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
8.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 57 57 57 57
8.4.1 Economische promotie BeM 0 0 0 0
8.4.2 Economische promotie Financiën 1.059 1.296 1.349 1.339
Totaal baten 1.116 1.353 1.406 1.396
Resultaat 681 918 971 965