Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Uitgaven

24,38%

€ 13.501

x € 1.000
24,38% Complete

Inkomsten

76,92%

€ 42.703

x € 1.000
76,92% Complete

Saldo

20894,86%

€ 29.202

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

24,38%

€ 13.501

x € 1.000
24,38% Complete

Inkomsten

76,92%

€ 42.703

x € 1.000
76,92% Complete

Saldo

20894,86%

€ 29.202

x € 1.000

Inleiding

Nunspeet is en blijft een zelfstandige gemeente. Naast de samenwerking binnen de RNV zal waar nodig en mogelijk actief samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten. Een optimale dienstverlening - ook vanuit het KCC - aan onze inwoners en bedrijven, minder regels en een snelle vergunningverlening. Periodiek zullen onze kernen bezocht worden. Uiterlijk in 2017 kunnen de burgers en bedrijven álle zaken met de gemeente digitaal afhandelen. Wat de financiën betreft: een gezond financieel beleid, zo laag mogelijke belastingdruk voor de burgers en bedrijven.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2014-2018
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan EI-Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

De ambitie is als gemeente Nunspeet autonoom te blijven. Daar waar door samenwerking de bestuurskracht kan worden vergroot, zal onze bijdrage worden geleverd. Het directe contact naar burgers, ondernemers en instellingen vindt lokaal plaats. Wat betreft de beleidsontwikkeling is intergemeentelijke samenwerking mogelijk onder voorwaarde van beleidsruimte voor onze gemeente. Voor de beleidsuitvoering, de ondersteuning en de bedrijfsvoering kijkt de gemeente eveneens naar intergemeentelijke samenwerking. Voor elke intergemeentelijke samenwerking vindt toetsing plaats op de vier K’s (kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen, kostenefficiency en klantgerichtheid) en op goede mogelijkheden voor democratische legitimatie (controlerende taak).

Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering

Het project ‘Nieuwe Overheid’ is door de ambtelijke organisatie verder ontwikkeld en afgerond met als oogmerk een optimale dienstverlening aan de burger. Het project deregulering is conform startnotitie in uitvoering.

Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

Jaarlijks verschijnt een Kwaliteitsjaarplan, waarin ook het voorafgaande jaar wordt verantwoord. Dat plan geeft een beeld van de voor dat jaar te ontwikkelen activiteiten op het terrein van kwaliteitszorg en bevat bovendien een “onderzoekskalender” waarin de verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden zijn verzameld. Het Kwaliteitsjaarplan (inclusief resultaten van gehouden onderzoeken) wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Algemeen Bestuur. Daarnaast krijgen sturingsaspecten en cultuurelementen aandacht in het opleidingstraject ‘Resultaatgericht werken’ dat in het kader van Het Nunspeets Werken wordt uitgevoerd.

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken met de gemeente digitaal kunnen afhandelen. Dit strookt met de visiebrief uit 2013 van minister Plasterk over de digitale overheid 2017. Deze doelstelling komt dichterbij. Het digitale kanaal heeft de voorkeur, maar het gaat persoonlijk waar het moet.Met de nieuwe applicatie voor publiekszaken, worden veel producten en diensten van publiekszaken zaakgericht afgehandeld met het e-loket op de website als startpunt.

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Bij de programmabegroting 2015-2018 is een start gemaakt met een ‘SMARTI’ (specifiek, meet-baar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden en impact) opgestelde meerjarenbegroting. Het is een ontwikkeltraject, waarbij het coalitieakkoord en het collegeprogramma de basis vormen voor de programmabegroting. In de commissie M&M van 9 juni 2016 is de raad geïnformeerd over de verwerking van de wijzigingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Eén van de wijziging richt zich op een uniforme basisset van beleidsindicatoren. De bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren worden opgenomen bij de begroting en de jaarstukken. Daarnaast zal in samenspraak met een delegatie van de raad de huidige set indicatoren worden herzien/uitgebreid in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren.

Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid

Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de tarieven van de algemene heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking, de zogenaamde gemeentelijke woonlasten. Het uitgangspunt is dat de taakvelden afvalinzameling/-verwerking en riolering 100% kostendekkend zijn door de afvalstoffen- en rioolheffing. De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt in principe alleen verhoogd voor de inflatie.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Jaarrek. 2015

Begr. 2016

Begr. 2017

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

6,34

6,37

6,44

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

7,27

7,38

7,43

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

*

*

€ 251

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

*

*

*

Overhead

% van totale lasten

*

*

*

* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
9.1 Bestuur 1.846 1.836 1.836 1.836
9.2 Burgerzaken 757 752 748 731
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 257 257 257 257
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 79 79 79 79
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 2.777 2.621 2.476 2.224
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 684 678 674 599
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.345 1.296 1.221 1.135
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.585 4.585 4.577 4.577
9.5 Treasury 835 777 720 644
9.61 OZB woningen 256 256 256 256
9.62 OZB niet-woningen 71 71 71 71
9.64 Belastingen Overig 73 73 73 73
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 214 247 276 300
9.8 Overige baten en lasten 360 1.485 1.431 1.588
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 18 18 18 18
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
Totaal lasten 14.156 15.030 14.712 14.387
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
9.1 Bestuur 414 414 414 414
9.2 Burgerzaken 487 487 487 337
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 163 229 229 229
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 2.760 2.604 2.459 2.207
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 50 50 50 50
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 12 12 12 12
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 101 101 101 101
9.5 Treasury 1.455 1.397 1.343 1.292
9.61 OZB woningen 2.625 2.836 2.896 2.957
9.62 OZB niet-woningen 1.337 1.363 1.390 1.417
9.64 Belastingen Overig 0 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 33.284 33.264 33.041 32.948
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 14 14 14 14
9.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
Totaal baten 42.703 42.772 42.437 41.979
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 28.547 27.743 27.725 27.591
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
9.1 Bestuur 0 0 0 0
9.2 Burgerzaken 0 0 0 0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 0 0 0 0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 0 0 0 0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 0 0 0 0
9.5 Treasury 0 0 0 0
9.61 OZB woningen 0 0 0 0
9.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0
9.64 Belastingen Overig 0 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 0
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 556 386 386 386
Totaal stortingen 556 386 386 386
Onttrekkingen Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
9.1 Bestuur 0 0 0 0
9.2 Burgerzaken 0 0 0 0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 0 0 0 0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 0 0 0 0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 0 0 0 0
9.5 Treasury 0 0 0 0
9.61 OZB woningen 0 0 0 0
9.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0
9.64 Belastingen Overig 0 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 0
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 1.211 925 496 519
Totaal onttrekkingen 1.211 925 496 519
Mutaties reserves 655 540 111 134
Gerealiseerd resultaat 29.202 28.282 27.835 27.725