Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Volksgezondheid algemeen

Volksgezondheid algemeen
Portefeuillehouder
Berg Gert, van den
G. Berg, van den

Voor de post Volksgezondheid algemeen was jaarlijks structureel € 20.000,-- beschikbaar voor het verbeteren van de volksgezondheid. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014-2017 heeft het college besloten dit jaarlijkse bedrag te schrappen, hoewel het bedrag structureel was begroot. Na afloop van de beleidsnota gezondheid 2012-2015 in 2016 is er dus geen budget meer voor voortzetting van de (gezondheids)projecten vanuit de nieuw te maken gezondheidsnota’s in de jaren erna. Voor het budget VGZ in het jaar 2016 is voorzien door overheveling van incidenteel voordeel van € 15.000,-- (vanwege verrekening subsidie met Provincie) van 2015 naar 2016. In de beleidsnota gezondheid staan bovendien veel regionale afspraken die lokaal worden uitgevoerd. Om de ingezette lijn van preventieve gezondheidsinterventies te kunnen vasthouden, wordt nu budget gevraagd. Dit budget is inclusief de voortzetting van het succesvolle JOGG-project (Jongeren Op Gezond Gewicht) dat tot 1-1-2017 door de Provincie wordt gesubsidieerd. De nieuwe regionale beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 wordt naar verwachting eind 2016 vastgesteld. Naast de kosten voor uitvoering van de gezondheidsnota worden vanuit het budget Volksgezondheid o.a. gefinancierd: Slachtofferhulp en extra projecten of ondersteuning op het gebied van alcoholmatiging (vanuit het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol).