Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2017 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Bestuurlijke kaders Blz. 5  
Wat willen we bereiken? Blz. 6  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 7  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 8  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 9  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 10  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 11  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 12  
De uitvoering van klantmanagement Blz. 13  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 14  
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 15  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 16  
Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen Blz. 17  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 18  
Adequate reactie op signalen van misbruik Blz. 19  
Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking “aan de poort” met de sociaal rechercheur Blz. 20  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 21  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 22  
Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket Blz. 23  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 24  
Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering Blz. 25  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 26  
Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 27  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 28  
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 29  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 30  
Actief burgerschap Blz. 31  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 32  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 33  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 34  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 35  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 36  
Keuzevrijheid Blz. 37  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 38  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 39  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 40  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 41  
Bieden van beschermd wonen Blz. 42  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 43  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 44  
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 45  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 46  
Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk Blz. 47  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 48  
Het bereiken en aandacht geven aan kwetsbare doelgroepen betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2017 Blz. 49  
Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein Blz. 50  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 51  
Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2017 Blz. 52  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 53  
Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen in 2017 Blz. 54  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 55  
Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2017 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Blz. 56  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 57  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2017 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk Blz. 58  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 59  
In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen Blz. 60  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 61  
Er worden preventieve huisbezoeken uitgevoerd door het welzijnswerk in 2017 Blz. 62  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 63  
Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2017 voortgezet Blz. 64  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 65  
De huidige werkzaamheden worden in ieder geval voortgezet tot eind 2017 Blz. 66  
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden Blz. 67  
Middels het subsidiëren van het welzijnswerk blijft betaalbaar vervoer ook in 2017 voor ouderen in Nunspeet gewaarborgd Blz. 68  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 69  
Middels burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen Blz. 70  
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie Blz. 71  
Vanuit onze regierol dragen wij ook in 2017 zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities Blz. 72  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 73  
Formatie afdeling BeM, team Samenleving - 1 fte - jeugd Blz. 74  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 75  
Wat mag het kosten? Blz. 76  
Programma 2. Onderwijs Blz. 77  
Inleiding Blz. 78  
Bestuurlijke kaders Blz. 79  
Wat willen wij bereiken? Blz. 80  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 81  
Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie) Blz. 82  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 83  
Leveren van een gemeentelijke bijdrage conform Onderwijsagenda Blz. 84  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 85  
Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van dislocatie De Schakel Blz. 86  
Hoger VVE bereik Blz. 87  
Via subsidieverstrekking sturen op verbetering van de basiskwaliteit van het aanbod (harmonisatie) en opheffing non-bereik Blz. 88  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 89  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 90  
Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen Blz. 91  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 92  
OOGO voeren over nieuw RPO Blz. 93  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 94  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 95  
Verbetering toegankelijikheid voorschoolse voorzieningen (peuters en kostwinnersgezinnen) Blz. 96  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 97  
Wat mag het kosten? Blz. 98  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Bestuurlijke kaders Blz. 101  
Wat willen wij bereiken? Blz. 102  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 103  
Actualisatie Woonvisie Blz. 104  
Inrichten centrum en marktplein: Uitvoering detailshandels- en centrumvisie 2030 Blz. 105  
Omgevingswet Blz. 106  
Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie: Inrichten koppen Dorpsstraat Blz. 107  
Leefbare gemeente Blz. 108  
Opstellen Structuurvisie// Omgevingsvisie Blz. 109  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 110  
Opstellen bestemmingsplan Woongebieden Blz. 111  
Opstellen Verfijningsplan Buitengebied Blz. 112  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 113  
Initiëren CPO Hulshorst Blz. 114  
Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet Blz. 115  
Monitoren Woningbouw op Maat Blz. 116  
Uitvoeren nieuwe woonvisie Blz. 117  
Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg Blz. 118  
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied Blz. 119  
Vaststellen bestemmingsplan Blz. 120  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 121  
Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus Blz. 122  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 123  
Pilot starten verkoop snippergroenverkoop Blz. 124  
Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Blz. 125  
Indien van toepassing eerst beleid opstellen en dan principeverzoek behandelen Blz. 126  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 127  
75% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken Blz. 128  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
Bestuurlijke kaders Blz. 133  
Wat willen wij bereiken? Blz. 134  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 135  
Nieuwe integrale beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 opstellen met bijbehorend activiteitenplan Blz. 136  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 137  
Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 138  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 139  
Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd Blz. 140  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 141  
Uitbouwen van het digitaal energieloket Blz. 142  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 143  
Inspanningen om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers van de grond te krijgen: energieambassadeurs Blz. 144  
Inzetten van instrumenten voor duurzaamheid: isolatiesubsidies, ambtelijke ondersteuning Blz. 145  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 146  
Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie Blz. 147  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 148  
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 149  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 150  
Afkoppelproject Nunspeet Blz. 151  
Duurzaamheidslening Blz. 152  
Haalbaarheidsonderzoek zonnepark “De Kril” Blz. 153  
Riolering (vervangen diverse zaken) Blz. 154  
Uitbreiding formatie Duurzaamheid Blz. 155  
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet Blz. 156  
Uitwerken uitvoeringsplannen duurzaamheidbeleid Blz. 157  
Vervanging afvalbakken Begraafplaatsen Blz. 158  
Vervanging New Holland tuinbouwtrekker Boomer Blz. 159  
Vervanging waterleiding begraafplaats Eperweg 51 Blz. 160  
Volksgezondheid algemeen Blz. 161  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 162  
Wat mag het kosten? Blz. 163  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 164  
Inleiding Blz. 165  
Bestuurlijke kaders Blz. 166  
Wat willen wij bereiken? Blz. 167  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 168  
Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen Blz. 169  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 170  
Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012. Blz. 171  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 172  
Onderzoek (2016) naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden uitgevoerd Blz. 173  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 174  
Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein Blz. 175  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 176  
Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet Blz. 177  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 178  
Na het in kaart brengen van de behoeften van een bewaakte fietsenstalling wordt in 2017 verdere invulling gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek Blz. 179  
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Blz. 180  
Onderzoeken van en adviseren over mogelijkheden ondertunneling spoorwegovergang Eperweg Blz. 181  
Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel) Blz. 182  
Onderzoek westelijke rondweg is in 2016 afgerond. Het onderzoek stationsomgeving vindt plaats in 2017 Blz. 183  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 184  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 185  
Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Blz. 186  
Geen betaald parkeren Blz. 187  
Voortzetten van het huidige beleid Blz. 188  
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Blz. 189  
In 2016 is een gedeelte van de blauwe zone opgeheven. In 2017 zal hiervan een evaluatie plaatsvinden Blz. 190  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 191  
Er zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker - Nunspeterweg worden aangelegd Blz. 192  
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Blz. 193  
Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie Blz. 194  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 195  
Inrichting parkeerplaats Whemeterrein Blz. 196  
Oostelijke rondweg Blz. 197  
Optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem Veluwe Blz. 198  
Project stationsomgeving Blz. 199  
Straatverlichting Blz. 200  
Vervanging New Holland T4030 Blz. 201  
Vervanging veegmachine (extra eisen t.a.v. duurzaamheid en arbo) Blz. 202  
Vervanging vrachtwagen groot i.v.m. aanvullend eisen rondom duurzaamheid en arbo Blz. 203  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 204  
Wat mag het kosten? Blz. 205  
Programma 6. Veiligheid Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Bestuurlijke kaders Blz. 208  
Wat willen wij bereiken? Blz. 209  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 210  
Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Blz. 211  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 212  
Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Blz. 213  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 214  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 215  
Uitvoeringsplan IVP 2017 Blz. 216  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 217  
Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen Blz. 218  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 219  
Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen Blz. 220  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 221  
Deelnemen aan de gebiedsgebondencommissie Veluwe West Blz. 222  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 223  
Brandweergarage, Elburgerweg Nunspeet Blz. 224  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 225  
Wat mag het kosten? Blz. 226  
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Bestuurlijke kaders Blz. 229  
Wat willen wij bereiken? Blz. 230  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 231  
Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan) Blz. 232  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 233  
Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches Blz. 234  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 235  
Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking Blz. 236  
Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid Blz. 237  
Voorzetting van Pilot Special Heroes 2016-2017 Blz. 238  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland Blz. 239  
Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 240  
Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 241  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 242  
Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen Blz. 243  
Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal Blz. 244  
Opstellen van uitvoeringsplan Blz. 245  
Starten aanbesteding sporthal/turnhal met aanvullende voorzieningen Blz. 246  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 247  
Besluitvorming laten plaatsvinden over voorziening VV Vierhouten Blz. 248  
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen Blz. 249  
Afbouwen subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen Blz. 250  
Ombuigen van vrijvallende financiële middelen Blz. 251  
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 252  
Opstellen van een beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 253  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 254  
Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is al ver gevorderd. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid Blz. 255  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 256  
In 2017 wordt uitvoering gegeven aan het beleidsnota Cultuur Blz. 257  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 258  
Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties Blz. 259  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 260  
Ook in 2017 biedt de gemeente diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van ‘Nunspeet kunstenaarsdorp’ verder uit te dragen Blz. 261  
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Blz. 262  
Het voornemen is wel om in 2017 nog meer in te zetten op verbinding met lokale verenigingen Blz. 263  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 264  
In 2017 wordt de bibliotheek bij deze transitie in regionaal verband begeleid en waar nodig bijgestuurd Blz. 265  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 266  
Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan Blz. 267  
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Blz. 268  
Onderzoek van maatregelen voor vergroting van de toegankelijkheid van de natuur uitgevoerd en aanpassingen gerealiseerd Blz. 269  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 270  
Voorbereiden van onderzoeken (2016) (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Blz. 271  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 272  
De Harmonie, Lindelaan 1 Nunspeet Blz. 273  
Extra bijdrage streekarchivariaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot Blz. 274  
Gymzaal Vierhouterweg 14 Elspeet Blz. 275  
Invullen vacature groene boa domein II Blz. 276  
Kunstgrasvoorziening Blz. 277  
Vervanging mobiele watertank Blz. 278  
Vijverpartij de Bunte baggeren Blz. 279  
Woodstock inventarisatie bossen Nunspeet Blz. 280  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 281  
Wat mag het kosten? Blz. 282  
Programma 8. Economische zaken Blz. 283  
Inleiding Blz. 284  
Bestuurlijke kaders Blz. 285  
Wat willen wij bereiken? Blz. 286  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 287  
Activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris in 2016 worden ook in 2017 voortgezet Blz. 288  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 289  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 290  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 291  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 292  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 293  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 294  
De inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt worden in 2017 voortgezet Blz. 295  
Gemeente Nunspeet had al stagebeleid en sinds 2016 ook een beleid voor werkervaringsplaatsen. Toepassing daarvan wordt in 2017 voortgezet Blz. 296  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 297  
Het marketingoverleg, zoals in 2016 gestart, wordt in 2017 voortgezet Blz. 298  
Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing Blz. 299  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 300  
De Kolk wordt in 2017 verder ingevuld met lokale bedrijven en het onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet wordt afgerond Blz. 301  
Breedband in het buitengebied Blz. 302  
Op grond van het convenant met CIF worden in 2016 en 2017 haalbaarheidsonderzoeken afgerond en eind 2018 moeten alle gemeenten aangesloten zijn op breedband Blz. 303  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 304  
In 2017 besluitvorming over realisering nieuwe schaapskooi Blz. 305  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 306  
In 2016 en 2017 wordt bezien op welke wijze de ontwikkeling van de Randmeerkust van een kwaliteitsimpuls voorzien kan worden Blz. 307  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 308  
In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld Blz. 309  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 310  
Het wifi-netwerk op het marktplein is voor het voorjaar van 2017 gerealiseerd Blz. 311  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 312  
Wat mag het kosten? Blz. 313  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
Bestuurlijke kaders Blz. 316  
Wat willen wij bereiken? Blz. 317  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 318  
Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO Blz. 319  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 320  
Project Nieuwe overheid afgerond. Deregulering conform planning in uitvoering Blz. 321  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 322  
In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities Blz. 323  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 324  
Eind 2016 wordt gestart met de aansluiting op MijnOverheid. Dat is de digitale postbus voor de burger. In 2017 vindt verdere uitrol plaats Blz. 325  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 326  
Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren vanaf begroting 2017 Blz. 327  
In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren Blz. 328  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 329  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 330  
Aanschaf controle apparatuur voor identificatie van rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten Blz. 331  
Aanvulling structureel budget managementinformatiesysteem (inclusief begrotingsapp) Blz. 332  
Aanvulling testomgeving zaakgericht werken Blz. 333  
Implementatie zaakgericht werken Blz. 334  
Informatieveiligheid Blz. 335  
Inhuurbudget Blz. 336  
Nieuwe modules binnen Civision Belastingen/I-objecten Blz. 337  
Opknappen vergaderkamers 1, 2 en 5 en kantine Blz. 338  
Registratie niet authentieke gegevens Blz. 339  
Taxatie gemeentelijke gebouwen ten behoeve van de opstalverzekering Blz. 340  
Toolkit Informatie voorziening Blz. 341  
Verhoging onderhoudsbudget software algemeen Blz. 342  
Vervanging airco serverruimte Blz. 343  
Vervanging Oracle Cluster Blz. 344  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 345  
Wat mag het kosten? Blz. 346  
Programmaplan Blz. 347  
Totaal Programma 1 Sociaal Domein Blz. 348  
Totaal Programma 2 Onderwijs Blz. 349  
Totaal Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 350  
Totaal Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 351  
Totaal Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 352  
Totaal Programma 6 Veiligheid Blz. 353  
Totaal Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 354  
Totaal Programma 8 Economische zaken Blz. 355  
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 356  
Paragrafen Blz. 357  
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 358  
Inleiding Blz. 359  
Weerstandscapaciteit Blz. 360  
Weerstandscapaciteit 2017 Blz. 361  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 362  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 363  
a. Juridische risico’s Blz. 364  
b. Financiële risico’s Blz. 365  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 366  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 367  
e. Milieurisico’s Blz. 368  
f. Verbonden partijen Blz. 369  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 370  
h. Reguliere risico’s Blz. 371  
Beheersing van risico’s Blz. 372  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 373  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 374  
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 375  
Toelichting kengetallen Blz. 376  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 377  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 378  
Waterbeheer Blz. 379  
Wegenbeheer Blz. 380  
Openbaar groen Blz. 381  
Openbare verlichting Blz. 382  
Bossen en natuurterreinen Blz. 383  
Gebouwen Blz. 384  
Paragraaf Financiering Blz. 385  
Algemeen Blz. 386  
Schatkistbankieren Blz. 387  
Risicobeheer Blz. 388  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 389  
Liquiditeitspositie Blz. 390  
Leningenportefeuille Blz. 391  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 392  
Omslagrente Blz. 393  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 394  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 395  
Inleiding Blz. 396  
Organisatieontwikkelingen Blz. 397  
Kwaliteitszorg Blz. 398  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 399  
Planning & control Blz. 400  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 401  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 402  
Informatiebeleid Blz. 403  
Subsidies Blz. 404  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 405  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 406  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 407  
NV Alliander Blz. 408  
NV Vitens Blz. 409  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 410  
Regio Noord-Veluwe Blz. 411  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 412  
Leisurelands Blz. 413  
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 414  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel Blz. 415  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 416  
NV Inclusief Groep Blz. 417  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 418  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 419  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 420  
Inleiding Blz. 421  
Beleid in ontwikkeling Blz. 422  
Bestaand beleid Blz. 423  
Financieel kader Blz. 424  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 425  
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 426  
Algemeen Blz. 427  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 428  
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 429  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 430  
Ad 2. Forensenbelasting Blz. 431  
Ad 3. Toeristenbelasting Blz. 432  
Ad 4. Precariobelasting Blz. 433  
Ad 5. Afvalstoffenheffing Blz. 434  
Ad 6 Rioolheffing Blz. 435  
Ad 7 Rechten Blz. 436  
Kwijtschelding Blz. 437  
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 438