Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.
Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.
Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Nota ‘Sporten en bewegen in Nunspeet’ 2013-2016
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015, Meedoen!
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

Terug naar navigatie - Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

Met het subsidiëren van de Vrije Academie Nunspeet  (creatieve vorming / scholing), de Stichting Cultuurkust (cultuureducatie en muziek) en de activiteiten op basis van het Cultuur en Erfgoedpact wordt het maximaal mogelijke  gedaan deze doelstelling te realiseren met de  beschikbare middelen.

G

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

Terug naar navigatie - Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

Met de Stichting De Nunspeetse School wordt in 2018 een pilot uitgevoerd waarbij het portaal van het Transferium vooralsnog om niet als pop-up galerie annex atelier voor Nunspeetse kunstenaars in gebruik wordt gegeven. De pilot wordt in het najaar geëvalueerd waarbij onder meer de levensvatbaarheid van de galerie/atelier en de bijdrage daarvan aan Nunspeet als kunstenaarsdorp worden beoordeeld.

G

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

Terug naar navigatie - Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

Eind vorig jaar is tezamen met de andere gemeenten van de Noord Veluwe (driehoek Putten, Epe en Hattem) een nieuw plan voor het Cultuur en Erfgoedpact opgesteld.  Het plan geldt in principe voor de periode 2017 - 2020, maar door een vertraging in de uitvoering van de planperiode 2013 - 2016  (uitloop 2017), zijn voor de uitvoering nog 3 jaren beschikbaar. In het 1e kwartaal is de noodzakelijke provinciale goedkering van het plan verkregen. waardoor gestart kan worden met de activiteiten.

G

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

Terug naar navigatie - Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

De gemeente wil een voortzetting van het huidige kwaliteitsniveau basis plus conform het vastgestelde Groenbeleids- en beheerplan 2011-2017 bij de toegangswegen, begraafplaatsen en de parken. Maakt ook onderdeel uit van nieuwe groenbeleid 2018-2028  als uitgangspunt voor nieuw beleid. Dit zal in najaar 2017 - begin 2018 verder uitgewerkt worden.

G

Budgetten programma 7

Terug naar navigatie - Budgetten programma 7

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Niet sporters % Kind (inactief) * 8% 8% 8%
% Jongeren (inactief) * 7% 7% 7%
% Volwassenen (inactief) * 7% 7% 7%
% Ouderen (inactief) * 12% 7% 7%