Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen  we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Kadernota  Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020,  Samen Verder.
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Terug naar navigatie - Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wat gaan wij doen?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Terug naar navigatie - Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Budgetten programma 7

Terug naar navigatie - Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?