Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage van het jaar 2022.

In 2021 is er een wijziging doorgevoerd binnen de planning en controlcyclus. Vanaf dat jaar wordt op vier momenten gerapporteerd. Bij 1e en 3e kwartaalrapportage gaat het om indicatoren, investeringen, taakvelden en programma's en projecten. Bij de 2e en 4e kwartaalrapportage wordt aanvullend ook over de maatregelen gerapporteerd.

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de geformuleerde maatregelen (elementen 'kwaliteit' en 'tijd') en de taakvelden (element 'geld') uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven. Van de Investeringskredieten wordt ook het element 'geld' weergegeven.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

Groen Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.
Oranje Realisatie staat onder druk.
Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd.

(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd.

Samen met een raadswerkgroep zijn een aantal gemeentelijke indicatoren geformuleerd. De informatieve waarde van de indicatoren wijzigt nog steeds en over de verdere finetuning is regelmatig overleg met de raadswerkgroep indicatoren..

Ten aanzien van de programma's en projecten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de bijgevoegde bijlage. Deze bijlage is in te zien via de "Meer"-knop aan de rechterzijde van het scherm.

De financiële effecten in een rapportage zijn vaak tweeledig. Een heel groot deel van de bijstelling van de begroting heeft een budgettair neutraal karakter en is bijvoorbeeld het gevolg van specifieke rijksuitkeringen, provinciale subsidies of andere bijdragen die ontvangen worden. De hiermee samenhangende uitgaven worden door deze ontvangsten gedekt. Vanuit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid is het dan nodig om hiervoor de begroting te wijzigen.

Er zijn echter ook bijstellingen van de begroting nodig als gevolg van wijzigingen in de bedrijfsvoering, onvoorziene omstandigheden of andere redenen die niet budgettair neutraal verlopen en een impact hebben op de financiële positie van de gemeente. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Te denken valt onder andere aan de bijstelling van de uitkering Gemeentefonds op basis van de circulaires van het ministerie.

Onderstaand zijn van deze rapportage puntsgewijs de wijzigingen met budgettaire gevolgen weergegeven:

De financiële afwijkingen uit deze rapportage worden in  een begrotingswijziging verwerkt. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen bij de betreffende taakvelden in deze rapportage.