Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2020
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2021
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet juni 2021
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 1

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:
De kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Onderlinge verbondenheid in allerlei verbanden draagt bij aan het individuele welzijn en welbevinden van mensen.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc. 
De doelgroep voor de hieronder benoemde BI's zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

BI's:

 • Inwoners zijn financieel zelfredzaam.
 • Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.
 • Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie.

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd.

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 5 6 7 13 13 7
2e kwartaalrapportage 14 7 18 14 18 0
3e kwartaalrapportage 17 27 28 28 22 0
4e kwartaalrapportage - - - - 25 0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 7 16 26 36 46 45
2e kwartaalrapportage 12 20 32 43 52 0
3e kwartaalrapportage 15 23 35 42 48 0
4e kwartaalrapportage - - - - 49 0

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 567 621 608 582 529 563
2e kwartaalrapportage 609 659 666 569 569 0
3e kwartaalrapportage 657 705 696 598 616 0
4e kwartaalrapportage - - - - 590 0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 140 128 133 137 163 195
2e kwartaalrapportage 139 121 135 151 178 0
3e kwartaalrapportage 141 127 143 144 178 0
4e kwartaalrapportage - - - - 195 0

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 305 278 350 293 242 270
2e kwartaalrapportage 550 573 681 488 510 0
3e kwartaalrapportage 748 873 1000 808 718 0
4e kwartaalrapportage - - - - 973 0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting bij afwijking van meer dan 10%: de cijfers vanaf 2021 zijn gerectificeerd (van 428, 563 en 632 naar 227, 231 en 239 in Q1, Q2 en Q3 respectievelijk). De nieuwe cijfers hebben het over daadwerkelijke re-integratietrajecten. De oude cijfers bevatten bijv. ook cijfers over Tozo, schuldhulpverleningstrajecten en trajecten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire en geven dus geen goed beeld van de trend.

We zien over 2021 een licht stijgende trend voor wat betreft het aantal ingezette re-integratietrajecten. Dit komt met name door versoepelingen van de corona-maatregelen waardoor het makkelijker is om trajecten in te zetten.

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 393 354 352 391 227 375
2e kwartaalrapportage 347 347 358 409 231 0
3e kwartaalrapportage 343 349 371 421 239 0
4e kwartaalrapportage - - - - 244 0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 381 343 327 340 331 334
2e kwartaalrapportage 372 321 311 423 351 0
3e kwartaalrapportage 360 320 321 427 380 0
4e kwartaalrapportage - - - - 362 0

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

Van een drietal drietal vormen van hulpverlening in de jeugdzorg wordt de omzet in  indicatoren gevolgd.

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis
Totaal omzet Pleegzorg.
Totaal omzet Ambulante hulp

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd welke het verloop in aantal en de ontwikkeling van de gemiddelde behandelprijs laten zien.

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 1061589 1524757
2e kwartaalrapportage 332159 0
3e kwartaalrapportage 828005 0
4e kwartaalrapportage 1225000 0

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 585848 559046
2e kwartaalrapportage 135259 0
3e kwartaalrapportage 284658 0
4e kwartaalrapportage 428000 0

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 3589000 4245599
2e kwartaalrapportage 1025442 0
3e kwartaalrapportage 2097000 0
4e kwartaalrapportage 3045000 0

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 28 28
2e kwartaalrapportage 19 0
3e kwartaalrapportage 21 0
4e kwartaalrapportage 22 0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.

Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 38453 58644
2e kwartaalrapportage 17482 0
3e kwartaalrapportage 39428 0
4e kwartaalrapportage 55691 0

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 48 45
2e kwartaalrapportage 37 0
3e kwartaalrapportage 39 0
4e kwartaalrapportage 41 0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs  3.397.

Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 12205 12423
2e kwartaalrapportage 3665 0
3e kwartaalrapportage 7299 0
4e kwartaalrapportage 10441 0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 648 712
2e kwartaalrapportage 431 0
3e kwartaalrapportage 547 0
4e kwartaalrapportage 613 0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën.  Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt,  hebben we ingezet op in een keer goed. 

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 5539 5963
2e kwartaalrapportage 2379 0
3e kwartaalrapportage 3956 0
4e kwartaalrapportage 4968 0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.
Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calulatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 112 % 100 %
2e kwartaalrapportage 100 % 0 %
3e kwartaalrapportage 106 % 0 %
4e kwartaalrapportage 106 % 0 %

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?