Sitemap

1e Kwartaalrapportage 2022 Blz. 1
1e Kwartaalrapportage 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke kaders Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Gemeentelijke indicatoren programma 1 Blz. 10
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 11
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 12
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd Blz. 13
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd Blz. 14
Budgetten programma 1 Blz. 15
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 16
1.2 Wijkteams Blz. 17
1.3 Inkomensregelingen Blz. 18
1.4 Begeleide participatie Blz. 19
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 20
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 21
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 22
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 23
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 24
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 25
Programma 2. Onderwijs Blz. 26
Inleiding Blz. 27
Bestuurlijke kaders Blz. 28
Wat willen wij bereiken? Blz. 29
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 30
Budgetten programma 2 Blz. 31
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 32
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 33
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 34
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 35
Inleiding Blz. 36
Bestuurlijke kaders Blz. 37
Wat willen wij bereiken? Blz. 38
Gemeentelijke indicatoren programma 3 Blz. 39
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 40
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 41
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 42
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 43
Budgetten programma 3 Blz. 44
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 45
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 46
3.3 Wonen en Bouwen Blz. 47
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 48
Inleiding Blz. 49
Bestuurlijke kaders Blz. 50
Wat willen wij bereiken? Blz. 51
Gemeentelijke indicatoren programma 4 Blz. 52
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 53
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 54
Budgetten programma 4 Blz. 55
4.1 Volksgezondheid Blz. 56
4.2 Riolering Blz. 57
4.3 Afval Blz. 58
4.4 Milieubeheer Blz. 59
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 60
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 61
Inleiding Blz. 62
Bestuurlijke kaders Blz. 63
Wat willen wij bereiken? Blz. 64
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 65
Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 66
Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 67
Budgetten programma 5 Blz. 68
5.1 Verkeer, Wegen en Water Blz. 69
5.2 Parkeren Blz. 70
5.4 Economische Havens Blz. 71
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 72
Programma 6. Veiligheid Blz. 73
Inleiding Blz. 74
Bestuurlijke kaders Blz. 75
Wat willen wij bereiken? Blz. 76
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 77
Beleidsindicatoren Veiligheid Blz. 78
Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid Blz. 79
Budgetten programma 6 Blz. 80
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 81
6.2 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 82
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 83
Inleiding Blz. 84
Bestuurlijke kaders Blz. 85
Wat willen wij bereiken? Blz. 86
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 87
Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 88
Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 89
Budgetten programma 7 Blz. 90
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 91
7.2 Sportaccommodaties Blz. 92
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie Blz. 93
7.4 Musea Blz. 94
7.5 Cultureel Erfgoed Blz. 95
7.6 Media Blz. 96
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Blz. 97
Programma 8. Economische zaken Blz. 98
Inleiding Blz. 99
Bestuurlijke kaders Blz. 100
Wat willen wij bereiken? Blz. 101
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 102
Kritische Prestatie indicatoren Blz. 103
Budgetten programma 8 Blz. 104
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 105
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 106
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 107
8.4 Economische Promotie Blz. 108
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 109
Inleiding Blz. 110
Bestuurlijke kaders Blz. 111
Wat willen wij bereiken? Blz. 112
Gemeentelijke indicatoren programma 9 Blz. 113
Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 114
Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 115
Budgetten programma 9 Blz. 116
9.1 Bestuur Blz. 117
9.10 Mutaties reserves Blz. 118
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten Blz. 119
9.2 Burgerzaken Blz. 120
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 121
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie Blz. 122
9.5 Treasury Blz. 123
9.61 OZB Woningen Blz. 124
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 125
9.64 Belastingen Overig Blz. 126
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds Blz. 127
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 128
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 129
(investerings-)Kredieten Blz. 130
Doelstellingen Blz. 131
(investerings-)Kredieten Blz. 132
700209 Revitalisering Feithenhof Blz. 133
700285 Rondweg Oost Blz. 134
700343 Sloop Haverweg 18 Blz. 135
700387 Breedband glasvezel De Kolk Blz. 136
700404 Duurzaamheidslening Blz. 137
700428 Hekwerk Edzard Koningpark Blz. 138
700431 Aankoop locatie Stroopstok Blz. 139
700432 Whemeterrein Blz. 140
700441 Evaluatie drainagesysteem De Brake Blz. 141
700450 Grote zoutstrooier Blz. 142
700457 Uitbr begraafplaats NspWest Blz. 143
700460 Advkst sportcompl Wiltsangh Blz. 144
700469 Pompen grote persrioolgemalen Blz. 145
700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem Blz. 146
700484 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh Blz. 147
700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC Blz. 148
700489 Da Costa Blz. 149
700490 Aankoop Laan 60 Blz. 150
700494 Afkoppelen De Brink Elspeet Blz. 151
700496 Herinrichting Marktplein Blz. 152
700499 Aanpassing Oosteinderweg Blz. 153
700511 Efacturering Blz. 154
700525 MTBroute Nunspeet Blz. 155
700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof Blz. 156
700538 Onderzoekskosten sportpark De Wiltsangh Blz. 157
700539 Adviseringskosten revitalisering De Wiltsangh 2019 Blz. 158
700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken Blz. 159
700545 Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 160
700546 Herinrichting Vierhouterweg Elspeet Blz. 161
700548 Aanpassing Harderwijkerweg Blz. 162
700550 Verduurzaming gem gebouwen Blz. 163
700561 Elspeterweg 38 Blz. 164
700562 Aanleg groenbuffer sportpark Blz. 165
700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet Blz. 166
700565 Aanpak accommodatie FFC De Volharding Blz. 167
700570 FA Molijnlaan 172 Blz. 168
700571 Grondexploitatie t Hul noord Blz. 169
700575 LED verlichting Feithenhof Blz. 170
700577 Harderwijkerweg bubeko Blz. 171
700578 Lichtmasten Blz. 172
700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg Blz. 173
700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet Blz. 174
700588 Modules belastingen Blz. 175
700592 Financieel pakket Blz. 176
700593 Zaaksysteem Blz. 177
700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5 Blz. 178
700595 Advieskosten overeenkomst De Wiltsangh Blz. 179
700596 LED verlichting hockeyveld Blz. 180
700597 Ren topl wedstrijdveld Hulshorst Blz. 181
700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst Blz. 182
700600 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspeet Blz. 183
700601 Krommeweg 18 22 Blz. 184
700602 Toekomst bestendig wonen SVN Blz. 185
700604 De Marsse afwikkeling Blz. 186
700606 Beschoeiing vijver Oranjepark Blz. 187
700607 Renteloze lening CPO Blz. 188
700608 Koelunits gemeentehuis Blz. 189
700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg Blz. 190
700612 Rolbezem Blz. 191
700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg Blz. 192
700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen Blz. 193
700615 Leidingwerk in grote rioolgemalen Blz. 194
700616 Pompen grote pers rioolgemalen Blz. 195
700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem Blz. 196
700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices Blz. 197
700621 Persinternetpagina appl sociaal Blz. 198
700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier Blz. 199
700623 Dashboard dienstverlening NVVB Blz. 200
700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT Blz. 201
700626 Gespreksopname KCC Blz. 202
700627 Zoutstrooier getrokken Blz. 203
700628 Vrachtwagen Iveco Blz. 204
700629 Oeverbeschvijver Edzard Koningpark Blz. 205
700630 Grond Oosteinderweg strategisch Blz. 206
700632 Renovatie recreatieve fietspaden Blz. 207
700633 Overkapping open bergbazinkbassin Blz. 208
700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis Blz. 209
700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen Blz. 210
700636 Uitbreiding EherkenningEldas Blz. 211
700637 Vloerbedekking gemeentewerf 13 Blz. 212
700638 Onderduikershut verscholen dorp Blz. 213
700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide Blz. 214
700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet Blz. 215
700641 LEDarmaturen Blz. 216
700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 217
700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied Blz. 218
700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen Blz. 219
700646 Pompen persrioolgemalen Blz. 220
700647 Pompen persrioolgemalen Blz. 221
700648 Straat en troittoirkolken Blz. 222
700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan Blz. 223
700650 Waterleiding begraafplaats Blz. 224
700651 Fiat Doblo Cargo Blz. 225
700652 Skoda Yeti Blz. 226
700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek Blz. 227
700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1 Blz. 228
700655 Herinrichting raadzaal Blz. 229
700656 Afvalbakken begraafplaatsen Blz. 230
700657 Meubilair bestuursvleugel Blz. 231
700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving Blz. 232
700659 Nedcore Blz. 233
700662 Digitale voorziening omgevingswet Blz. 234
700663 Archiveren personeelsdossier Blz. 235
700665 Piaggio kantonniersvoertuig Blz. 236
700666 Vrachtauto MAN Blz. 237
700667 Mobiele watertank Blz. 238
700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding Blz. 239
700669 Sneeuwploeg tractor Blz. 240
700670 Zoutstrooiers Blz. 241
700671 Sneeuwploeg SNK2010 Blz. 242
700672 Zaagmachine asfalt Blz. 243
700673 Actiebordenwagen Blz. 244
700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding Blz. 245
700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen Blz. 246
700676 Chaletpark Landrust Blz. 247
700677 Gronden Bovenweg Blz. 248
700678 Aankoop stikstofrechten GPS Blz. 249
700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers Blz. 250
700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp Blz. 251
700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat Blz. 252
700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer Blz. 253
700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet Blz. 254
700685 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewerf Blz. 255
700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift Blz. 256
700687 Verkeersmaatregelen Vierhouten Blz. 257
700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein Blz. 258
700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark Blz. 259
700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark Blz. 260
700692 Meubilair trouwzaal Blz. 261
700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal Blz. 262
700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC Blz. 263
700696 CV ketel gemeentehuis Blz. 264
700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis Blz. 265
700699 Aanschaf modules Makelaar suite Blz. 266
700700 Vervanging belastingpakket Blz. 267
700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen Blz. 268
700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving Blz. 269
700703 Verv upgrade GBos door JCC klantgeleiding Blz. 270
700704 WOZ validatie en correctie Blz. 271
700705 Vervangen DigiEplan Blz. 272
700706 Vervangen systeem burgerzaken Blz. 273
700707 Vervangen systeem sociaal domein Blz. 274
700708 Kipper begraafplaats Blz. 275
700709 Tractor John Deere Blz. 276
700710 Tractor Shibaura ST333 Blz. 277
700711 Ballenvanger Hulshorst Blz. 278
700712 2 Togas Blz. 279
700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen Blz. 280
700714 Welkomstborden Blz. 281
700717 Aankoop Laan 5254 Blz. 282
700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie Blz. 283
700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet Blz. 284
700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst Blz. 285
700722 Audiovisuele apparatuur Raadzaal Blz. 286
700723 SAN opslag productie Blz. 287
700724 iPads Blz. 288
700725 Laptops Blz. 289
700726 Smartphones Blz. 290
700728 2 Mobiele cameras Blz. 291
700749 Obligatielening Alliander Blz. 292
700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg Blz. 293
700751 Kultuurhus Elspeet gebouw Blz. 294
700752 Kultuurhus Elspeet grond Blz. 295
700753 Kultuurhus Elspeet inventaris Blz. 296
700754 Kolmansweg Nunspeet Blz. 297
700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten Blz. 298
700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw Blz. 299
700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw Blz. 300
700759 Vervanging geisers brandweergarage Blz. 301
700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis Blz. 302
700761 Applicatie aanvraag evenementen Blz. 303
700762 Motion Blz. 304
700763 Rapportagetool logbestanden Blz. 305
700764 Vervanging devices telefoons Blz. 306
700765 Vervanging devices tablets laptops Blz. 307
700766 Vervanging devices vergaderruimten Blz. 308
700767 Vervanging vaste werkplekken Blz. 309
700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber Blz. 310
700769 Vervangen datadistributiesysteem Blz. 311
700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 312
700771 Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3 Blz. 313
700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof Blz. 314
700773 Verleggen persleiding Kijktuinen Blz. 315
791000 Sluitrek IMVA Kosten verbonden aan sluiten geldl Blz. 316
791002 Sluitrek IMVA Kosten onderzoek en ontwikkeling Blz. 317
791004 Sluitrek IMVA Bijdrage activa eigendom derden Blz. 318
791100 Sluitrek MVA Gronden en Terreinen EN Blz. 319
791102 Sluitrek MVA Woonruimten EN Blz. 320
791104 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen EN Blz. 321
791106 Sluitrek MVA Grond weg en water werken EN Blz. 322
791108 Sluitrek MVA Vervoermiddelen EN Blz. 323
791110 Sluitrek MVA Machines apparaten en inst EN Blz. 324
791112 Sluitrek MVA Overige materile vaste activa EN Blz. 325
791120 Sluitrek MVA Gronden en Terreinen ENH Blz. 326
791122 Sluitrek MVA Woonruimten ENH Blz. 327
791124 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen ENH Blz. 328
791126 Sluitrek MVA Grond weg en water werken ENH Blz. 329
791128 Sluitrek MVA Vervoermiddelen ENH Blz. 330
791130 Sluitrek MVA Machines apparaten en inst ENH Blz. 331
791132 Sluitrek MVA Overige materile vaste activa ENH Blz. 332
791150 Sluitrek MVA Gronden en terreinen MN Blz. 333
791152 Sluitrek MVA Woonruimten MN Blz. 334
791154 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen MN Blz. 335
791156 Sluitrek MVA Grond weg en water werken MN Blz. 336
791158 Sluitrek MVA Vervoermiddelen MN Blz. 337
791160 Sluitrek MVA Machines apparaten en instal MN Blz. 338
791162 Sluitrek MVA Overig MN Blz. 339
791200 Sluitrek FVA Kapitaalverstrekking aan deelneming Blz. 340
791202 Sluitrek FVA Kapitaalverstr aan gem regeling Blz. 341
791204 Sluitrek FVA Kapitaalver aan ov verb partij Blz. 342
791220 Sluitrek FVA Leningen aan woningbouwcorporaties Blz. 343
791222 Sluitrek FVA Leningen aan deelnemingen Blz. 344
791224 Sluitrek FVA Leningen aan overige verb partijen Blz. 345
791230 Sluitrek FVA Leningen aan Openbare Lichamen Blz. 346
791232 Sluitrek FVA Overige langlopende leningen Blz. 347
791234 Sluitrek FVA Uitzettingen in Rijks schatkist Blz. 348
791236 Sluitrek FVA Uitzettingen in vorm schuldpapier Blz. 349
791238 Sluitrek FVA Overige uitzettingen Blz. 350
791300 Sluitrek Voorraad overige grond en hulpstoffen Blz. 351
791320 Sluitrek Voorraad gereed product en handelsgoed Blz. 352
791330 Sluitrek Voorraad vooruitbetalingen Blz. 353
960000 Algemene Reserve Blz. 354
961000 Egalisatiereserve bouwleges Blz. 355
961001 Egalisatiereserve dekking kapitaallasten Blz. 356
963000 Reserve opbrengst verkoop NuonVattenfall Blz. 357
963001 Reserve precarioheffing Blz. 358
963002 Reserve realisatie uitbreiding begraafplaatsen Blz. 359
963003 Reserve IRTV Blz. 360
963004 Reserve bosexploitatie Blz. 361
963005 Reserve grondexploitatie Blz. 362
963006 Reserve restauratie eigen monumenten Blz. 363
963007 Reserve gemeentelijke monumenten bij derden Blz. 364
963008 Reserve Beschermd Wonen Blz. 365
963009 Reserve bodemverontreiniging Blz. 366
963010 Reserve stimulering goedkope woningbouw Blz. 367
963011 Reserve wachtgeldverplichtingen Blz. 368
963012 Reserve BWS gelden Blz. 369
963013 Reserve 5 mei viering Blz. 370
963014 Reserve sociaal domein Blz. 371
963015 Reserve revitalisering De Wiltsangh Blz. 372
965000 Voorziening groot onderhoud De Brake Blz. 373
965001 Voorziening pensioenaanspraken wethouders Blz. 374
965002 Voorziening planschades en juridische procedures Blz. 375
965003 Voorziening dubieuze belastingdebiteuren Blz. 376
965004 Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 377
965005 Voorziening risicos grondexploitatie Blz. 378
965006 Voorziening personeelsgaranties Blz. 379
965007 Voorziening Zonnepark de Kijktuinen Blz. 380
966000 Voorziening egalisatie tarief afvalstoffenheffing Blz. 381
966001 Voorziening egalisatie tarieven rioolheffing Blz. 382
966002 Voorziening recreatieve fietspaden Blz. 383
966003 Voorziening vermogen Stichting DG v Beuningenfonds Blz. 384
991600 Sluitrek Algemene Reserve Blz. 385
991610 Sluitrek Egalisatiereserves Blz. 386
991620 Sluitrek Herwaarderingreserves Blz. 387
991630 Sluitrek Bestemmingsreserves Blz. 388
991650 Sluitrek Voorzieningen Blz. 389
991660 Sluitrek Voorzieningen beklemde middelen Blz. 390
700222 Startersleningen SVN Blz. 391
700363 Molenbeek fase 2 Blz. 392
700532 Natuurgrasveld Wiltsangh Blz. 393
700535 SHP IKC Nunspeet Oost Blz. 394
700536 SHP Junior college Blz. 395
700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties Blz. 396
700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar Blz. 397
700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie Blz. 398
700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving Blz. 399
700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie Blz. 400
700582 Verb stationsomgeving herinrichting Blz. 401
700605 Brug Edzard Koningpark Blz. 402
700610 Leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 403
700689 Infrastructuur Edzard Koningpark Blz. 404
700715 Grondexploitatie De Kolk/GPS Blz. 405
700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11 Blz. 406
700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20 Blz. 407
700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark Blz. 408
700732 MHC Nunspeetdugout Blz. 409
700733 Fietscrossbaan Blz. 410
700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar Blz. 411
700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar Blz. 412
700739 Sloop accomodaties Blz. 413
700740 VV Nunspeet accomodatie Blz. 414
700741 NTC De Wiltsangh accomodatie Blz. 415
700742 Inrichting sportpark Blz. 416
700743 Inrichting sportpark riolering Blz. 417
700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies Blz. 418
700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar Blz. 419
700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen Blz. 420
700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities Blz. 421
700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar Blz. 422
700755 Verbetering stationsomgeving sanering Blz. 423
700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg Blz. 424
700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk Blz. 425
700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3 Blz. 426
Overzicht taakvelden Blz. 427
Doelstellingen Blz. 428
Taakvelden Blz. 429
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 430
1.2 Wijkteams Blz. 431
1.3 Inkomensregelingen Blz. 432
1.4 Begeleide participatie Blz. 433
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 434
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 435
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 436
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 437
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 438
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 439
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 440
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 441
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 442
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 443
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 444
3.3 Wonen en Bouwen Blz. 445
4.1 Volksgezondheid Blz. 446
4.2 Riolering Blz. 447
4.3 Afval Blz. 448
4.4 Milieubeheer Blz. 449
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 450
5.1 Verkeer, Wegen en Water Blz. 451
5.2 Parkeren Blz. 452
5.4 Economische Havens Blz. 453
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 454
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 455
6.2 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 456
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 457
7.2 Sportaccommodaties Blz. 458
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie Blz. 459
7.4 Musea Blz. 460
7.5 Cultureel Erfgoed Blz. 461
7.6 Media Blz. 462
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Blz. 463
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 464
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 465
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 466
8.4 Economische Promotie Blz. 467
9.1 Bestuur Blz. 468
9.10 Mutaties reserves Blz. 469
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten Blz. 470
9.2 Burgerzaken Blz. 471
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 472
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie Blz. 473
9.5 Treasury Blz. 474
9.61 OZB Woningen Blz. 475
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 476
9.64 Belastingen Overig Blz. 477
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds Blz. 478
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 479
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 480
Overzicht indicatoren Blz. 481
Doelstellingen Blz. 482
Indicatoren team Financiën Blz. 483
Indicatoren team Openbare Ruimte Blz. 484
Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie Blz. 485
Indicatoren team Publiek Blz. 486
Indicatoren team ROV Blz. 487
Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Blz. 488
Indicatoren team Samenleving Blz. 489
Indicatoren team Sociaal Blz. 490
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap