Sitemap

 1. Blz. 1 1e Kwartaalrapportage 2022
  1. Blz. 2 1e Kwartaalrapportage 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 10 Gemeentelijke indicatoren programma 1
     2. Blz. 11 Beleidsindicatoren Sociaal Domein
     3. Blz. 12 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
     4. Blz. 13 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd
     5. Blz. 14 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd
     6. Blz. 15 Budgetten programma 1
      1. Blz. 16 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
      2. Blz. 17 1.2 Wijkteams
      3. Blz. 18 1.3 Inkomensregelingen
      4. Blz. 19 1.4 Begeleide participatie
      5. Blz. 20 1.5 Arbeidsparticipatie
      6. Blz. 21 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
      7. Blz. 22 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
      8. Blz. 23 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
      9. Blz. 24 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
      10. Blz. 25 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
   3. Blz. 26 Programma 2. Onderwijs
    1. Blz. 27 Inleiding
    2. Blz. 28 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 29 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 30 Gemeentelijke indicatoren programma 2
     2. Blz. 31 Budgetten programma 2
      1. Blz. 32 2.1 Openbaar basisonderwijs
      2. Blz. 33 2.2 Onderwijshuisvesting
      3. Blz. 34 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
   4. Blz. 35 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 36 Inleiding
    2. Blz. 37 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 38 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 39 Gemeentelijke indicatoren programma 3
     2. Blz. 40 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting
     3. Blz. 41 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting
     4. Blz. 42 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening
     5. Blz. 43 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening
     6. Blz. 44 Budgetten programma 3
      1. Blz. 45 3.1 Ruimtelijke Ordening
      2. Blz. 46 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
      3. Blz. 47 3.3 Wonen en Bouwen
   5. Blz. 48 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 49 Inleiding
    2. Blz. 50 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 51 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 52 Gemeentelijke indicatoren programma 4
     2. Blz. 53 Beleidsindicatoren Gezondheid
     3. Blz. 54 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid
     4. Blz. 55 Budgetten programma 4
      1. Blz. 56 4.1 Volksgezondheid
      2. Blz. 57 4.2 Riolering
      3. Blz. 58 4.3 Afval
      4. Blz. 59 4.4 Milieubeheer
      5. Blz. 60 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
   6. Blz. 61 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 62 Inleiding
    2. Blz. 63 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 64 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 65 Gemeentelijke indicatoren programma 5
     2. Blz. 66 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
     3. Blz. 67 Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
     4. Blz. 68 Budgetten programma 5
      1. Blz. 69 5.1 Verkeer, Wegen en Water
      2. Blz. 70 5.2 Parkeren
      3. Blz. 71 5.4 Economische Havens
      4. Blz. 72 5.5 Openbaar Vervoer
   7. Blz. 73 Programma 6. Veiligheid
    1. Blz. 74 Inleiding
    2. Blz. 75 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 76 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 77 Gemeentelijke indicatoren programma 6
     2. Blz. 78 Beleidsindicatoren Veiligheid
     3. Blz. 79 Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid
     4. Blz. 80 Budgetten programma 6
      1. Blz. 81 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer
      2. Blz. 82 6.2 Openbare Orde en Veiligheid
   8. Blz. 83 Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
    1. Blz. 84 Inleiding
    2. Blz. 85 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 86 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 87 Gemeentelijke indicatoren programma 7
     2. Blz. 88 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie
     3. Blz. 89 Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie
     4. Blz. 90 Budgetten programma 7
      1. Blz. 91 7.1 Sportbeleid en Activering
      2. Blz. 92 7.2 Sportaccommodaties
      3. Blz. 93 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie
      4. Blz. 94 7.4 Musea
      5. Blz. 95 7.5 Cultureel Erfgoed
      6. Blz. 96 7.6 Media
      7. Blz. 97 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
   9. Blz. 98 Programma 8. Economische zaken
    1. Blz. 99 Inleiding
    2. Blz. 100 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 101 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 102 Gemeentelijke indicatoren programma 8
     2. Blz. 103 Kritische Prestatie indicatoren
     3. Blz. 104 Budgetten programma 8
      1. Blz. 105 8.1 Economische Ontwikkeling
      2. Blz. 106 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
      3. Blz. 107 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
      4. Blz. 108 8.4 Economische Promotie
   10. Blz. 109 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 110 Inleiding
    2. Blz. 111 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 112 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 113 Gemeentelijke indicatoren programma 9
     2. Blz. 114 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning
     3. Blz. 115 Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning
     4. Blz. 116 Budgetten programma 9
      1. Blz. 117 9.1 Bestuur
      2. Blz. 118 9.10 Mutaties reserves
      3. Blz. 119 9.11 Resultaat rekening van baten en lasten
      4. Blz. 120 9.2 Burgerzaken
      5. Blz. 121 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden
      6. Blz. 122 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie
      7. Blz. 123 9.5 Treasury
      8. Blz. 124 9.61 OZB Woningen
      9. Blz. 125 9.62 OZB NIET Woningen
      10. Blz. 126 9.64 Belastingen Overig
      11. Blz. 127 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds
      12. Blz. 128 9.8 Overige Baten en Lasten
      13. Blz. 129 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
   11. Blz. 130 (investerings-)Kredieten
    1. Blz. 131 Doelstellingen
     1. Blz. 132 (investerings-)Kredieten
      1. Blz. 133 700209 Revitalisering Feithenhof
      2. Blz. 134 700285 Rondweg Oost
      3. Blz. 135 700343 Sloop Haverweg 18
      4. Blz. 136 700387 Breedband glasvezel De Kolk
      5. Blz. 137 700404 Duurzaamheidslening
      6. Blz. 138 700428 Hekwerk Edzard Koningpark
      7. Blz. 139 700431 Aankoop locatie Stroopstok
      8. Blz. 140 700432 Whemeterrein
      9. Blz. 141 700441 Evaluatie drainagesysteem De Brake
      10. Blz. 142 700450 Grote zoutstrooier
      11. Blz. 143 700457 Uitbr begraafplaats NspWest
      12. Blz. 144 700460 Advkst sportcompl Wiltsangh
      13. Blz. 145 700469 Pompen grote persrioolgemalen
      14. Blz. 146 700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem
      15. Blz. 147 700484 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh
      16. Blz. 148 700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC
      17. Blz. 149 700489 Da Costa
      18. Blz. 150 700490 Aankoop Laan 60
      19. Blz. 151 700494 Afkoppelen De Brink Elspeet
      20. Blz. 152 700496 Herinrichting Marktplein
      21. Blz. 153 700499 Aanpassing Oosteinderweg
      22. Blz. 154 700511 Efacturering
      23. Blz. 155 700525 MTBroute Nunspeet
      24. Blz. 156 700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof
      25. Blz. 157 700538 Onderzoekskosten sportpark De Wiltsangh
      26. Blz. 158 700539 Adviseringskosten revitalisering De Wiltsangh 2019
      27. Blz. 159 700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken
      28. Blz. 160 700545 Afkoppelen Bloemhofweg
      29. Blz. 161 700546 Herinrichting Vierhouterweg Elspeet
      30. Blz. 162 700548 Aanpassing Harderwijkerweg
      31. Blz. 163 700550 Verduurzaming gem gebouwen
      32. Blz. 164 700561 Elspeterweg 38
      33. Blz. 165 700562 Aanleg groenbuffer sportpark
      34. Blz. 166 700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet
      35. Blz. 167 700565 Aanpak accommodatie FFC De Volharding
      36. Blz. 168 700570 FA Molijnlaan 172
      37. Blz. 169 700571 Grondexploitatie t Hul noord
      38. Blz. 170 700575 LED verlichting Feithenhof
      39. Blz. 171 700577 Harderwijkerweg bubeko
      40. Blz. 172 700578 Lichtmasten
      41. Blz. 173 700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg
      42. Blz. 174 700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet
      43. Blz. 175 700588 Modules belastingen
      44. Blz. 176 700592 Financieel pakket
      45. Blz. 177 700593 Zaaksysteem
      46. Blz. 178 700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5
      47. Blz. 179 700595 Advieskosten overeenkomst De Wiltsangh
      48. Blz. 180 700596 LED verlichting hockeyveld
      49. Blz. 181 700597 Ren topl wedstrijdveld Hulshorst
      50. Blz. 182 700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst
      51. Blz. 183 700600 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspeet
      52. Blz. 184 700601 Krommeweg 18 22
      53. Blz. 185 700602 Toekomst bestendig wonen SVN
      54. Blz. 186 700604 De Marsse afwikkeling
      55. Blz. 187 700606 Beschoeiing vijver Oranjepark
      56. Blz. 188 700607 Renteloze lening CPO
      57. Blz. 189 700608 Koelunits gemeentehuis
      58. Blz. 190 700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg
      59. Blz. 191 700612 Rolbezem
      60. Blz. 192 700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg
      61. Blz. 193 700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen
      62. Blz. 194 700615 Leidingwerk in grote rioolgemalen
      63. Blz. 195 700616 Pompen grote pers rioolgemalen
      64. Blz. 196 700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem
      65. Blz. 197 700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices
      66. Blz. 198 700621 Persinternetpagina appl sociaal
      67. Blz. 199 700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier
      68. Blz. 200 700623 Dashboard dienstverlening NVVB
      69. Blz. 201 700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT
      70. Blz. 202 700626 Gespreksopname KCC
      71. Blz. 203 700627 Zoutstrooier getrokken
      72. Blz. 204 700628 Vrachtwagen Iveco
      73. Blz. 205 700629 Oeverbeschvijver Edzard Koningpark
      74. Blz. 206 700630 Grond Oosteinderweg strategisch
      75. Blz. 207 700632 Renovatie recreatieve fietspaden
      76. Blz. 208 700633 Overkapping open bergbazinkbassin
      77. Blz. 209 700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis
      78. Blz. 210 700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen
      79. Blz. 211 700636 Uitbreiding EherkenningEldas
      80. Blz. 212 700637 Vloerbedekking gemeentewerf 13
      81. Blz. 213 700638 Onderduikershut verscholen dorp
      82. Blz. 214 700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide
      83. Blz. 215 700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet
      84. Blz. 216 700641 LEDarmaturen
      85. Blz. 217 700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen
      86. Blz. 218 700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied
      87. Blz. 219 700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen
      88. Blz. 220 700646 Pompen persrioolgemalen
      89. Blz. 221 700647 Pompen persrioolgemalen
      90. Blz. 222 700648 Straat en troittoirkolken
      91. Blz. 223 700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan
      92. Blz. 224 700650 Waterleiding begraafplaats
      93. Blz. 225 700651 Fiat Doblo Cargo
      94. Blz. 226 700652 Skoda Yeti
      95. Blz. 227 700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek
      96. Blz. 228 700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1
      97. Blz. 229 700655 Herinrichting raadzaal
      98. Blz. 230 700656 Afvalbakken begraafplaatsen
      99. Blz. 231 700657 Meubilair bestuursvleugel
      100. Blz. 232 700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving
      101. Blz. 233 700659 Nedcore
      102. Blz. 234 700662 Digitale voorziening omgevingswet
      103. Blz. 235 700663 Archiveren personeelsdossier
      104. Blz. 236 700665 Piaggio kantonniersvoertuig
      105. Blz. 237 700666 Vrachtauto MAN
      106. Blz. 238 700667 Mobiele watertank
      107. Blz. 239 700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding
      108. Blz. 240 700669 Sneeuwploeg tractor
      109. Blz. 241 700670 Zoutstrooiers
      110. Blz. 242 700671 Sneeuwploeg SNK2010
      111. Blz. 243 700672 Zaagmachine asfalt
      112. Blz. 244 700673 Actiebordenwagen
      113. Blz. 245 700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding
      114. Blz. 246 700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen
      115. Blz. 247 700676 Chaletpark Landrust
      116. Blz. 248 700677 Gronden Bovenweg
      117. Blz. 249 700678 Aankoop stikstofrechten GPS
      118. Blz. 250 700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers
      119. Blz. 251 700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp
      120. Blz. 252 700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat
      121. Blz. 253 700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer
      122. Blz. 254 700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet
      123. Blz. 255 700685 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewerf
      124. Blz. 256 700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift
      125. Blz. 257 700687 Verkeersmaatregelen Vierhouten
      126. Blz. 258 700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein
      127. Blz. 259 700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark
      128. Blz. 260 700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark
      129. Blz. 261 700692 Meubilair trouwzaal
      130. Blz. 262 700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal
      131. Blz. 263 700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC
      132. Blz. 264 700696 CV ketel gemeentehuis
      133. Blz. 265 700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis
      134. Blz. 266 700699 Aanschaf modules Makelaar suite
      135. Blz. 267 700700 Vervanging belastingpakket
      136. Blz. 268 700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen
      137. Blz. 269 700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving
      138. Blz. 270 700703 Verv upgrade GBos door JCC klantgeleiding
      139. Blz. 271 700704 WOZ validatie en correctie
      140. Blz. 272 700705 Vervangen DigiEplan
      141. Blz. 273 700706 Vervangen systeem burgerzaken
      142. Blz. 274 700707 Vervangen systeem sociaal domein
      143. Blz. 275 700708 Kipper begraafplaats
      144. Blz. 276 700709 Tractor John Deere
      145. Blz. 277 700710 Tractor Shibaura ST333
      146. Blz. 278 700711 Ballenvanger Hulshorst
      147. Blz. 279 700712 2 Togas
      148. Blz. 280 700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen
      149. Blz. 281 700714 Welkomstborden
      150. Blz. 282 700717 Aankoop Laan 5254
      151. Blz. 283 700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie
      152. Blz. 284 700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet
      153. Blz. 285 700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst
      154. Blz. 286 700722 Audiovisuele apparatuur Raadzaal
      155. Blz. 287 700723 SAN opslag productie
      156. Blz. 288 700724 iPads
      157. Blz. 289 700725 Laptops
      158. Blz. 290 700726 Smartphones
      159. Blz. 291 700728 2 Mobiele cameras
      160. Blz. 292 700749 Obligatielening Alliander
      161. Blz. 293 700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg
      162. Blz. 294 700751 Kultuurhus Elspeet gebouw
      163. Blz. 295 700752 Kultuurhus Elspeet grond
      164. Blz. 296 700753 Kultuurhus Elspeet inventaris
      165. Blz. 297 700754 Kolmansweg Nunspeet
      166. Blz. 298 700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten
      167. Blz. 299 700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw
      168. Blz. 300 700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw
      169. Blz. 301 700759 Vervanging geisers brandweergarage
      170. Blz. 302 700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis
      171. Blz. 303 700761 Applicatie aanvraag evenementen
      172. Blz. 304 700762 Motion
      173. Blz. 305 700763 Rapportagetool logbestanden
      174. Blz. 306 700764 Vervanging devices telefoons
      175. Blz. 307 700765 Vervanging devices tablets laptops
      176. Blz. 308 700766 Vervanging devices vergaderruimten
      177. Blz. 309 700767 Vervanging vaste werkplekken
      178. Blz. 310 700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber
      179. Blz. 311 700769 Vervangen datadistributiesysteem
      180. Blz. 312 700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
      181. Blz. 313 700771 Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3
      182. Blz. 314 700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof
      183. Blz. 315 700773 Verleggen persleiding Kijktuinen
      184. Blz. 316 791000 Sluitrek IMVA Kosten verbonden aan sluiten geldl
      185. Blz. 317 791002 Sluitrek IMVA Kosten onderzoek en ontwikkeling
      186. Blz. 318 791004 Sluitrek IMVA Bijdrage activa eigendom derden
      187. Blz. 319 791100 Sluitrek MVA Gronden en Terreinen EN
      188. Blz. 320 791102 Sluitrek MVA Woonruimten EN
      189. Blz. 321 791104 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen EN
      190. Blz. 322 791106 Sluitrek MVA Grond weg en water werken EN
      191. Blz. 323 791108 Sluitrek MVA Vervoermiddelen EN
      192. Blz. 324 791110 Sluitrek MVA Machines apparaten en inst EN
      193. Blz. 325 791112 Sluitrek MVA Overige materile vaste activa EN
      194. Blz. 326 791120 Sluitrek MVA Gronden en Terreinen ENH
      195. Blz. 327 791122 Sluitrek MVA Woonruimten ENH
      196. Blz. 328 791124 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen ENH
      197. Blz. 329 791126 Sluitrek MVA Grond weg en water werken ENH
      198. Blz. 330 791128 Sluitrek MVA Vervoermiddelen ENH
      199. Blz. 331 791130 Sluitrek MVA Machines apparaten en inst ENH
      200. Blz. 332 791132 Sluitrek MVA Overige materile vaste activa ENH
      201. Blz. 333 791150 Sluitrek MVA Gronden en terreinen MN
      202. Blz. 334 791152 Sluitrek MVA Woonruimten MN
      203. Blz. 335 791154 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen MN
      204. Blz. 336 791156 Sluitrek MVA Grond weg en water werken MN
      205. Blz. 337 791158 Sluitrek MVA Vervoermiddelen MN
      206. Blz. 338 791160 Sluitrek MVA Machines apparaten en instal MN
      207. Blz. 339 791162 Sluitrek MVA Overig MN
      208. Blz. 340 791200 Sluitrek FVA Kapitaalverstrekking aan deelneming
      209. Blz. 341 791202 Sluitrek FVA Kapitaalverstr aan gem regeling
      210. Blz. 342 791204 Sluitrek FVA Kapitaalver aan ov verb partij
      211. Blz. 343 791220 Sluitrek FVA Leningen aan woningbouwcorporaties
      212. Blz. 344 791222 Sluitrek FVA Leningen aan deelnemingen
      213. Blz. 345 791224 Sluitrek FVA Leningen aan overige verb partijen
      214. Blz. 346 791230 Sluitrek FVA Leningen aan Openbare Lichamen
      215. Blz. 347 791232 Sluitrek FVA Overige langlopende leningen
      216. Blz. 348 791234 Sluitrek FVA Uitzettingen in Rijks schatkist
      217. Blz. 349 791236 Sluitrek FVA Uitzettingen in vorm schuldpapier
      218. Blz. 350 791238 Sluitrek FVA Overige uitzettingen
      219. Blz. 351 791300 Sluitrek Voorraad overige grond en hulpstoffen
      220. Blz. 352 791320 Sluitrek Voorraad gereed product en handelsgoed
      221. Blz. 353 791330 Sluitrek Voorraad vooruitbetalingen
      222. Blz. 354 960000 Algemene Reserve
      223. Blz. 355 961000 Egalisatiereserve bouwleges
      224. Blz. 356 961001 Egalisatiereserve dekking kapitaallasten
      225. Blz. 357 963000 Reserve opbrengst verkoop NuonVattenfall
      226. Blz. 358 963001 Reserve precarioheffing
      227. Blz. 359 963002 Reserve realisatie uitbreiding begraafplaatsen
      228. Blz. 360 963003 Reserve IRTV
      229. Blz. 361 963004 Reserve bosexploitatie
      230. Blz. 362 963005 Reserve grondexploitatie
      231. Blz. 363 963006 Reserve restauratie eigen monumenten
      232. Blz. 364 963007 Reserve gemeentelijke monumenten bij derden
      233. Blz. 365 963008 Reserve Beschermd Wonen
      234. Blz. 366 963009 Reserve bodemverontreiniging
      235. Blz. 367 963010 Reserve stimulering goedkope woningbouw
      236. Blz. 368 963011 Reserve wachtgeldverplichtingen
      237. Blz. 369 963012 Reserve BWS gelden
      238. Blz. 370 963013 Reserve 5 mei viering
      239. Blz. 371 963014 Reserve sociaal domein
      240. Blz. 372 963015 Reserve revitalisering De Wiltsangh
      241. Blz. 373 965000 Voorziening groot onderhoud De Brake
      242. Blz. 374 965001 Voorziening pensioenaanspraken wethouders
      243. Blz. 375 965002 Voorziening planschades en juridische procedures
      244. Blz. 376 965003 Voorziening dubieuze belastingdebiteuren
      245. Blz. 377 965004 Voorziening dubieuze debiteuren
      246. Blz. 378 965005 Voorziening risicos grondexploitatie
      247. Blz. 379 965006 Voorziening personeelsgaranties
      248. Blz. 380 965007 Voorziening Zonnepark de Kijktuinen
      249. Blz. 381 966000 Voorziening egalisatie tarief afvalstoffenheffing
      250. Blz. 382 966001 Voorziening egalisatie tarieven rioolheffing
      251. Blz. 383 966002 Voorziening recreatieve fietspaden
      252. Blz. 384 966003 Voorziening vermogen Stichting DG v Beuningenfonds
      253. Blz. 385 991600 Sluitrek Algemene Reserve
      254. Blz. 386 991610 Sluitrek Egalisatiereserves
      255. Blz. 387 991620 Sluitrek Herwaarderingreserves
      256. Blz. 388 991630 Sluitrek Bestemmingsreserves
      257. Blz. 389 991650 Sluitrek Voorzieningen
      258. Blz. 390 991660 Sluitrek Voorzieningen beklemde middelen
      259. Blz. 391 700222 Startersleningen SVN
      260. Blz. 392 700363 Molenbeek fase 2
      261. Blz. 393 700532 Natuurgrasveld Wiltsangh
      262. Blz. 394 700535 SHP IKC Nunspeet Oost
      263. Blz. 395 700536 SHP Junior college
      264. Blz. 396 700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties
      265. Blz. 397 700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar
      266. Blz. 398 700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie
      267. Blz. 399 700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving
      268. Blz. 400 700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie
      269. Blz. 401 700582 Verb stationsomgeving herinrichting
      270. Blz. 402 700605 Brug Edzard Koningpark
      271. Blz. 403 700610 Leidingwerk in drukrioolgemalen
      272. Blz. 404 700689 Infrastructuur Edzard Koningpark
      273. Blz. 405 700715 Grondexploitatie De Kolk/GPS
      274. Blz. 406 700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11
      275. Blz. 407 700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20
      276. Blz. 408 700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark
      277. Blz. 409 700732 MHC Nunspeetdugout
      278. Blz. 410 700733 Fietscrossbaan
      279. Blz. 411 700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar
      280. Blz. 412 700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar
      281. Blz. 413 700739 Sloop accomodaties
      282. Blz. 414 700740 VV Nunspeet accomodatie
      283. Blz. 415 700741 NTC De Wiltsangh accomodatie
      284. Blz. 416 700742 Inrichting sportpark
      285. Blz. 417 700743 Inrichting sportpark riolering
      286. Blz. 418 700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies
      287. Blz. 419 700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar
      288. Blz. 420 700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen
      289. Blz. 421 700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities
      290. Blz. 422 700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar
      291. Blz. 423 700755 Verbetering stationsomgeving sanering
      292. Blz. 424 700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg
      293. Blz. 425 700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk
      294. Blz. 426 700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3
   12. Blz. 427 Overzicht taakvelden
    1. Blz. 428 Doelstellingen
     1. Blz. 429 Taakvelden
      1. Blz. 430 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
      2. Blz. 431 1.2 Wijkteams
      3. Blz. 432 1.3 Inkomensregelingen
      4. Blz. 433 1.4 Begeleide participatie
      5. Blz. 434 1.5 Arbeidsparticipatie
      6. Blz. 435 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
      7. Blz. 436 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
      8. Blz. 437 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
      9. Blz. 438 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
      10. Blz. 439 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
      11. Blz. 440 2.1 Openbaar basisonderwijs
      12. Blz. 441 2.2 Onderwijshuisvesting
      13. Blz. 442 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
      14. Blz. 443 3.1 Ruimtelijke Ordening
      15. Blz. 444 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
      16. Blz. 445 3.3 Wonen en Bouwen
      17. Blz. 446 4.1 Volksgezondheid
      18. Blz. 447 4.2 Riolering
      19. Blz. 448 4.3 Afval
      20. Blz. 449 4.4 Milieubeheer
      21. Blz. 450 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
      22. Blz. 451 5.1 Verkeer, Wegen en Water
      23. Blz. 452 5.2 Parkeren
      24. Blz. 453 5.4 Economische Havens
      25. Blz. 454 5.5 Openbaar Vervoer
      26. Blz. 455 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer
      27. Blz. 456 6.2 Openbare Orde en Veiligheid
      28. Blz. 457 7.1 Sportbeleid en Activering
      29. Blz. 458 7.2 Sportaccommodaties
      30. Blz. 459 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie
      31. Blz. 460 7.4 Musea
      32. Blz. 461 7.5 Cultureel Erfgoed
      33. Blz. 462 7.6 Media
      34. Blz. 463 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
      35. Blz. 464 8.1 Economische Ontwikkeling
      36. Blz. 465 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
      37. Blz. 466 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
      38. Blz. 467 8.4 Economische Promotie
      39. Blz. 468 9.1 Bestuur
      40. Blz. 469 9.10 Mutaties reserves
      41. Blz. 470 9.11 Resultaat rekening van baten en lasten
      42. Blz. 471 9.2 Burgerzaken
      43. Blz. 472 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden
      44. Blz. 473 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie
      45. Blz. 474 9.5 Treasury
      46. Blz. 475 9.61 OZB Woningen
      47. Blz. 476 9.62 OZB NIET Woningen
      48. Blz. 477 9.64 Belastingen Overig
      49. Blz. 478 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds
      50. Blz. 479 9.8 Overige Baten en Lasten
      51. Blz. 480 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
   13. Blz. 481 Overzicht indicatoren
    1. Blz. 482 Doelstellingen
     1. Blz. 483 Indicatoren team Financiën
     2. Blz. 484 Indicatoren team Openbare Ruimte
     3. Blz. 485 Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie
     4. Blz. 486 Indicatoren team Publiek
     5. Blz. 487 Indicatoren team ROV
     6. Blz. 488 Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
     7. Blz. 489 Indicatoren team Samenleving
     8. Blz. 490 Indicatoren team Sociaal
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap