Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de derde hoofdlijnenrapportage van het jaar 2019.

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de geformuleerde maatregelen (elementen 'kwaliteit'en 'tijd') en de taakvelden (element 'geld') uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

 Groen

=

Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.

Oranje

=

Realisatie staat onder druk.

Rood

=

Realisatie niet in begrotingsjaar.

 

Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd.

(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd.

Door een raadswerkgroep is een eerste aanzet gemaakt met het formuleren van een aantal gemeentelijke indicatoren. Gezien de ontwikkelfase waarin deze indicatoren zich bevinden is nog niet op alle onderdelen informatie beschikbaar of de benoemde onderdelen starten pas met ingang van het begrotingsjaar 2020.

De geformuleerde indicatoren binnen het programma Sociaal domein zijn momenteel onderhevig aan een wijziging. De uitwerking hiervan zal in de 1e hoofdlijnenrapportage 2020 vorm krijgen. Hierover is intensief overleg met de raadswerkgroep indicatoren.

Ten aanzien van de programma's en projecten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de bijgevoegde bijlage. Deze bijlage is in te zien via de "Meer"-knop aan de rechterzijde van het scherm.

 

-