Meer
Publicatiedatum: 02-03-2020

Inhoud

Sitemap

3e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 1  
3e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
- Blz. 6  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Bestuurlijke kaders Blz. 9  
Wat willen we bereiken? Blz. 10  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 11  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 12  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 13  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 14  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 15  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 16  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 17  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 18  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 19  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 20  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 21  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 22  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 23  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 24  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 25  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 26  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 27  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 28  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 29  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 30  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 31  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 32  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 33  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 34  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 35  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 36  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 37  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 38  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 39  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 40  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 41  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 42  
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 43  
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 44  
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 45  
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 46  
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 47  
Budgetten programma 1 Blz. 48  
Sluitende aanpak jongeren (6623620) Blz. 49  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 50  
1.2 Wijkteams Blz. 51  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 52  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 53  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 54  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 55  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 56  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 57  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 58  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 59  
1.4 Begeleide participatie Blz. 60  
Programma 2. Onderwijs Blz. 61  
Inleiding Blz. 62  
Bestuurlijke kaders Blz. 63  
Wat willen wij bereiken? Blz. 64  
Iedereen gaat naar school Blz. 65  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 66  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 67  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 68  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 69  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 70  
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 71  
Budgetten programma 2 Blz. 72  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 73  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 74  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 75  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 76  
Inleiding Blz. 77  
Bestuurlijke kaders Blz. 78  
Wat willen wij bereiken? Blz. 79  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 80  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 81  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 82  
Faciliteren CPO. Blz. 83  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 84  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 85  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 86  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 87  
Woningbouw op maat. Blz. 88  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 89  
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 90  
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 91  
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 92  
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 93  
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 94  
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 95  
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 96  
Budgetten programma 3 Blz. 97  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 98  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 99  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 100  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 101  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 102  
Inleiding Blz. 103  
Bestuurlijke kaders Blz. 104  
Wat willen wij bereiken? Blz. 105  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 106  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 107  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 108  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 109  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 110  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 111  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 112  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 113  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 114  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 115  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 116  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 117  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 118  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 119  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 120  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 121  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 122  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 123  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 124  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 125  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 126  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 127  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 128  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 129  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 130  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 131  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 132  
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 133  
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 134  
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 135  
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 136  
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 137  
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 138  
Budgetten programma 4 Blz. 139  
4.1 Volksgezondheid Blz. 140  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 141  
4.2.2 Riolering OR Blz. 142  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 143  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 144  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 145  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 146  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 147  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 148  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 149  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 150  
Inleiding Blz. 151  
Bestuurlijke kaders Blz. 152  
Wat willen wij bereiken? Blz. 153  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 154  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 155  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 156  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 157  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 158  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 159  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 160  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 161  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 162  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 163  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 164  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 165  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 166  
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 167  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 168  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 169  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 170  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 171  
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 172  
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 173  
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 174  
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 175  
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 176  
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 177  
Werkvoorbereider Infra Blz. 178  
Budgetten programma 5 Blz. 179  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 180  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 181  
5.2 Parkeren Blz. 182  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 183  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 184  
Programma 6. Veiligheid Blz. 185  
Inleiding Blz. 186  
Bestuurlijke kaders Blz. 187  
Wat willen wij bereiken? Blz. 188  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 189  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 190  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 191  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 192  
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 193  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 194  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 195  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 196  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 197  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 198  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 199  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 200  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 201  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 202  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 203  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 204  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 205  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 206  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 207  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 208  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 209  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 210  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 211  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 212  
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 213  
Portofoon's Boa's Blz. 214  
Budgetten programma 6 Blz. 215  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 216  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 217  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 218  
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 219  
Inleiding Blz. 220  
Bestuurlijke kaders Blz. 221  
Wat willen wij bereiken? Blz. 222  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 223  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 224  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 225  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 226  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 227  
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 228  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 229  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 230  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 231  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 232  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 233  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 234  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 235  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 236  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 237  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 238  
Wijkgerichtwerken Blz. 239  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 240  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 241  
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 242  
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 243  
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 244  
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 245  
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 246  
Budgetten programma 7 Blz. 247  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 248  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 249  
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 250  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 251  
7.4 Musea Blz. 252  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 253  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 254  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 255  
7.6 Media Blz. 256  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 257  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 258  
Programma 8. Economische zaken Blz. 259  
Inleiding Blz. 260  
Bestuurlijke kaders Blz. 261  
Wat willen wij bereiken? Blz. 262  
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 263  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 264  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 265  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 266  
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 267  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 268  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 269  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 270  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 271  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 272  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 273  
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 274  
Budgetten programma 8 Blz. 275  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 276  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 277  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 278  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 279  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 280  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 281  
Inleiding Blz. 282  
Bestuurlijke kaders Blz. 283  
Wat willen wij bereiken? Blz. 284  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 285  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 286  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 287  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 288  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 289  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 290  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 291  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 292  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 293  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 294  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 295  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 296  
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 297  
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 298  
Planten Blz. 299  
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 300  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 301  
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 302  
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 303  
Voldoen aan banenafspraak Blz. 304  
Budgetten programma 9 Blz. 305  
9.1 Bestuur Blz. 306  
9.10 Mutaties reserves Blz. 307  
9.2 Burgerzaken Blz. 308  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 309  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 310  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 311  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 312  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 313  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 314  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 315  
9.5 Treasury Blz. 316  
9.61 OZB woningen Blz. 317  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 318  
9.64 Belastingen Overig Blz. 319  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 320  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 321  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 322  
(investerings-)Kredieten Blz. 323  
Doelstellingen Blz. 324  
Investerings (kredieten) Blz. 325  
Actiebordenwagen 104/20 (7019150) Blz. 326  
Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 (7724150) Blz. 327  
Archiveren personeelsdossiers 104/20 (7001382) Blz. 328  
CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 (7120364) Blz. 329  
Digit. voorz. omgevingswet 104/20 (7001378) Blz. 330  
Fiat Doblo Cargo 104/20 (7019130) Blz. 331  
GPS referentiestation en rover (7001364) Blz. 332  
Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 (7001388) Blz. 333  
Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 (7722966) Blz. 334  
iNzicht 104/20 (7001384) Blz. 335  
Kunstgrasmat trapv. Hulshorst 104/20 (7560506) Blz. 336  
LED-armaturen 104/20 (7210942) Blz. 337  
Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 (7722952) Blz. 338  
Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 (7722948) Blz. 339  
Lichtmasten 104/20 (7210940) Blz. 340  
Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 (7019152) Blz. 341  
Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 (7000358) Blz. 342  
Meubilair bestuursvleugel 104/20 (7000356) Blz. 343  
Mobiele watertank 104/20 (7019136) Blz. 344  
Modules belastingen 104/20 (7001366) Blz. 345  
Motion salarisadministratie 104/20 (7001386) Blz. 346  
Nedcore 104/20 (7001372) Blz. 347  
Nieuwb. de Wiltsang installaties 156/19 (7530568) Blz. 348  
Nieuwbouw Wiltsangh bouwkundig (7530566) Blz. 349  
Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 (7001368) Blz. 350  
Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 (7019128) Blz. 351  
Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 (7722954) Blz. 352  
Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 (7722950) Blz. 353  
Pompen persrioolgemalen 104/20 (7722956) Blz. 354  
Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 (7531030) Blz. 355  
Rioolontstoppingsaanhanger 104/20 (7019154) Blz. 356  
Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 (7001370) Blz. 357  
Skoda Yeti 104/20 (7019132) Blz. 358  
Smartphones 153/19 (7001362) Blz. 359  
Sneeuwploeg SNK2010 104/20 (7019146) Blz. 360  
Sneeuwploeg tractor 104/20 (7019142) Blz. 361  
Straat- en trottoirkolken 104/20 (7722958) Blz. 362  
Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 (7422140) Blz. 363  
Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 (7019138) Blz. 364  
Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 (7019156) Blz. 365  
Verkeerstellers 104/20 (7211958) Blz. 366  
Vrachtauto MAN 104/20 (7019134) Blz. 367  
VTH systeem en koppelingen 104/20 (7001374) Blz. 368  
Waterleiding begraafplaats 104/20 (7724154) Blz. 369  
Zaagmachine afval 104/20 (7019148) Blz. 370  
Zaaksysteem en koppelingen 104/20 (7001376) Blz. 371  
Zoutstrooiers 104/20 (7019144) Blz. 372  
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 373  
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 374  
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 375  
Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505) Blz. 376  
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 377  
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 378  
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 379  
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 380  
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 381  
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 382  
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 383  
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 384  
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 385  
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 386  
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 387  
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 388  
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 389  
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 390  
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 391  
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 392  
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 393  
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 394  
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 395  
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 396  
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 397  
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 398  
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 399  
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 400  
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 401  
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 402  
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 403  
Investeringen Afdeling Openbare Ruimte Blz. 404  
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 405  
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 406  
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 407  
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 408  
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 409  
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 410  
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 411  
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 412  
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 413  
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 414  
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 415  
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 416  
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 417  
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 418  
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 419  
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 420  
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 421  
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 422  
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 423  
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 424  
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 425  
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 426  
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 427  
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 428  
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 429  
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 430  
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 431  
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 432  
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 433  
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 434  
Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 (7530030) Blz. 435  
Investeringen afdeling BeM Blz. 436  
Investeringen team RO&V Blz. 437  
Investeringen team Infra Blz. 438  
Investeringen Afdeling Dienstverlening Blz. 439  
Investeringen team Informatie Blz. 440  
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 441  
Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning Blz. 442  
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 443  
Oracle cluster (7002436) Blz. 444  
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 445  
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 446  
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 447  
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 448  
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 449  
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 450  
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 451  
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 452  
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 453  
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 454  
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 455  
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 456  
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 457  
Rolbezem (7015410) Blz. 458  
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 459  
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 460  
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 461  
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 462  
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 463  
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 464  
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 465  
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 466  
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 467  
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 468  
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 469  
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 470  
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 471  
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 472  
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 473  
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 474  
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 475  
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 476  
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 477  
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 478  
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 479  
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 480  
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 481  
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 482  
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 483  
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 484  
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 485  
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 486  
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 487  
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 488  
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 489  
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 490  
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 491  
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 492  
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 493  
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 494  
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 495  
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 496  
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 497  
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 498  
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 499  
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 500  
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 501  
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 502  
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 503  
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 504  
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 505  
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 506  
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 507  
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 508  
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 509  
Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164) Blz. 510  
Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582) Blz. 511  
Bewegwijzering 104/17 (7211316) Blz. 512  
Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498) Blz. 513  
Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014) Blz. 514  
Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166) Blz. 515  
Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942) Blz. 516  
Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944) Blz. 517  
Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178) Blz. 518  
Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176) Blz. 519  
Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174) Blz. 520  
Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268) Blz. 521  
Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126) Blz. 522  
Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344) Blz. 523  
Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346) Blz. 524  
Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348) Blz. 525  
Servers 113/19 (7001354) Blz. 526  
Mobiele devices 113/19 (7001356) Blz. 527  
Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478) Blz. 528  
Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520) Blz. 529  
Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950) Blz. 530  
Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003) Blz. 531  
Aankoop Emte 07/2019 (7210106) Blz. 532  
Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292) Blz. 533  
Da Costa 133/2018 (7423624) Blz. 534  
SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746) Blz. 535  
SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748) Blz. 536  
SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750) Blz. 537  
Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947) Blz. 538  
Elspeterweg 38 08/19 (7810106) Blz. 539  
F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220) Blz. 540  
Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502) Blz. 541  
Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530) Blz. 542  
Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540) Blz. 543  
Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062) Blz. 544  
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 545  
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 546  
Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018) Blz. 547  
Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 (7560504) Blz. 548  
Aanleg groenbuffer sportpark 143/19 (7530564) Blz. 549  
Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 (7531126) Blz. 550  
Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 (7531124) Blz. 551  
Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 (7530028) Blz. 552  
Advieskosten sportpark Wiltsangh 143/19 (7530026) Blz. 553  
Bouwr.maken sportp. De Wiltsangh (7531122) Blz. 554  
Grond Oosteinderwe 20/2018 (7838532) Blz. 555  
Renovatie Boaz Jachin Elspeet (7421342) Blz. 556  
Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 (7210430) Blz. 557