Sitemap

3e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 1
3e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
- Blz. 6
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Bestuurlijke kaders Blz. 9
Wat willen we bereiken? Blz. 10
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 11
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 12
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 13
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 14
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 15
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 16
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 17
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 18
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 19
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 20
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 21
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 22
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 23
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 24
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 25
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 26
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 27
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 28
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 29
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 30
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 31
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 32
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 33
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 34
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 35
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 36
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 37
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 38
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 39
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 40
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 41
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 42
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 43
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 44
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 45
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 46
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 47
Budgetten programma 1 Blz. 48
Sluitende aanpak jongeren (6623620) Blz. 49
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 50
1.2 Wijkteams Blz. 51
1.3 Inkomensregelingen Blz. 52
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 53
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 54
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 55
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 56
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 57
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 58
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 59
1.4 Begeleide participatie Blz. 60
Programma 2. Onderwijs Blz. 61
Inleiding Blz. 62
Bestuurlijke kaders Blz. 63
Wat willen wij bereiken? Blz. 64
Iedereen gaat naar school Blz. 65
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 66
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 67
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 68
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 69
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 70
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 71
Budgetten programma 2 Blz. 72
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 73
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 74
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 75
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 76
Inleiding Blz. 77
Bestuurlijke kaders Blz. 78
Wat willen wij bereiken? Blz. 79
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 80
Actualisatie Woonvisie. Blz. 81
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 82
Faciliteren CPO. Blz. 83
Implementeren Omgevingswet. Blz. 84
Invoeren flitsvergunning. Blz. 85
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 86
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 87
Woningbouw op maat. Blz. 88
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 89
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 90
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 91
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 92
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 93
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 94
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 95
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 96
Budgetten programma 3 Blz. 97
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 98
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 99
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 100
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 101
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 102
Inleiding Blz. 103
Bestuurlijke kaders Blz. 104
Wat willen wij bereiken? Blz. 105
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 106
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 107
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 108
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 109
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 110
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 111
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 112
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 113
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 114
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 115
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 116
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 117
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 118
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 119
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 120
Besparen op verbruik van energie. Blz. 121
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 122
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 123
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 124
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 125
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 126
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 127
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 128
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 129
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 130
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 131
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 132
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 133
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 134
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 135
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 136
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 137
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 138
Budgetten programma 4 Blz. 139
4.1 Volksgezondheid Blz. 140
4.2.1 Riolering financiën Blz. 141
4.2.2 Riolering OR Blz. 142
4.2.3 Riolering Infra Blz. 143
4.3.1 Afval Financiën Blz. 144
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 145
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 146
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 147
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 148
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 149
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 150
Inleiding Blz. 151
Bestuurlijke kaders Blz. 152
Wat willen wij bereiken? Blz. 153
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 154
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 155
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 156
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 157
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 158
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 159
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 160
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 161
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 162
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 163
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 164
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 165
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 166
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 167
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 168
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 169
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 170
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 171
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 172
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 173
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 174
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 175
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 176
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 177
Werkvoorbereider Infra Blz. 178
Budgetten programma 5 Blz. 179
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 180
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 181
5.2 Parkeren Blz. 182
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 183
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 184
Programma 6. Veiligheid Blz. 185
Inleiding Blz. 186
Bestuurlijke kaders Blz. 187
Wat willen wij bereiken? Blz. 188
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 189
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 190
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 191
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 192
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 193
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 194
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 195
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 196
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 197
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 198
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 199
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 200
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 201
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 202
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 203
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 204
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 205
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 206
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 207
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 208
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 209
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 210
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 211
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 212
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 213
Portofoon's Boa's Blz. 214
Budgetten programma 6 Blz. 215
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 216
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 217
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 218
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 219
Inleiding Blz. 220
Bestuurlijke kaders Blz. 221
Wat willen wij bereiken? Blz. 222
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 223
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 224
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 225
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 226
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 227
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 228
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 229
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 230
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 231
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 232
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 233
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 234
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 235
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 236
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 237
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 238
Wijkgerichtwerken Blz. 239
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 240
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 241
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 242
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 243
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 244
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 245
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 246
Budgetten programma 7 Blz. 247
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 248
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 249
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 250
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 251
7.4 Musea Blz. 252
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 253
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 254
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 255
7.6 Media Blz. 256
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 257
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 258
Programma 8. Economische zaken Blz. 259
Inleiding Blz. 260
Bestuurlijke kaders Blz. 261
Wat willen wij bereiken? Blz. 262
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 263
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 264
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 265
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 266
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 267
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 268
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 269
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 270
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 271
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 272
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 273
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 274
Budgetten programma 8 Blz. 275
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 276
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 277
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 278
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 279
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 280
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 281
Inleiding Blz. 282
Bestuurlijke kaders Blz. 283
Wat willen wij bereiken? Blz. 284
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 285
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 286
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 287
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 288
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 289
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 290
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 291
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 292
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 293
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 294
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 295
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 296
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 297
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 298
Planten Blz. 299
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 300
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 301
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 302
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 303
Voldoen aan banenafspraak Blz. 304
Budgetten programma 9 Blz. 305
9.1 Bestuur Blz. 306
9.10 Mutaties reserves Blz. 307
9.2 Burgerzaken Blz. 308
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 309
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 310
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 311
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 312
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 313
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 314
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 315
9.5 Treasury Blz. 316
9.61 OZB woningen Blz. 317
9.62 OZB niet-woningen Blz. 318
9.64 Belastingen Overig Blz. 319
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 320
9.8 Overige baten en lasten Blz. 321
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 322
(investerings-)Kredieten Blz. 323
Doelstellingen Blz. 324
Investerings (kredieten) Blz. 325
Actiebordenwagen 104/20 (7019150) Blz. 326
Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 (7724150) Blz. 327
Archiveren personeelsdossiers 104/20 (7001382) Blz. 328
CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 (7120364) Blz. 329
Digit. voorz. omgevingswet 104/20 (7001378) Blz. 330
Fiat Doblo Cargo 104/20 (7019130) Blz. 331
GPS referentiestation en rover (7001364) Blz. 332
Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 (7001388) Blz. 333
Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 (7722966) Blz. 334
iNzicht 104/20 (7001384) Blz. 335
Kunstgrasmat trapv. Hulshorst 104/20 (7560506) Blz. 336
LED-armaturen 104/20 (7210942) Blz. 337
Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 (7722952) Blz. 338
Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 (7722948) Blz. 339
Lichtmasten 104/20 (7210940) Blz. 340
Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 (7019152) Blz. 341
Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 (7000358) Blz. 342
Meubilair bestuursvleugel 104/20 (7000356) Blz. 343
Mobiele watertank 104/20 (7019136) Blz. 344
Modules belastingen 104/20 (7001366) Blz. 345
Motion salarisadministratie 104/20 (7001386) Blz. 346
Nedcore 104/20 (7001372) Blz. 347
Nieuwb. de Wiltsang installaties 156/19 (7530568) Blz. 348
Nieuwbouw Wiltsangh bouwkundig (7530566) Blz. 349
Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 (7001368) Blz. 350
Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 (7019128) Blz. 351
Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 (7722954) Blz. 352
Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 (7722950) Blz. 353
Pompen persrioolgemalen 104/20 (7722956) Blz. 354
Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 (7531030) Blz. 355
Rioolontstoppingsaanhanger 104/20 (7019154) Blz. 356
Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 (7001370) Blz. 357
Skoda Yeti 104/20 (7019132) Blz. 358
Smartphones 153/19 (7001362) Blz. 359
Sneeuwploeg SNK2010 104/20 (7019146) Blz. 360
Sneeuwploeg tractor 104/20 (7019142) Blz. 361
Straat- en trottoirkolken 104/20 (7722958) Blz. 362
Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 (7422140) Blz. 363
Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 (7019138) Blz. 364
Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 (7019156) Blz. 365
Verkeerstellers 104/20 (7211958) Blz. 366
Vrachtauto MAN 104/20 (7019134) Blz. 367
VTH systeem en koppelingen 104/20 (7001374) Blz. 368
Waterleiding begraafplaats 104/20 (7724154) Blz. 369
Zaagmachine afval 104/20 (7019148) Blz. 370
Zaaksysteem en koppelingen 104/20 (7001376) Blz. 371
Zoutstrooiers 104/20 (7019144) Blz. 372
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 373
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 374
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 375
Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505) Blz. 376
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 377
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 378
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 379
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 380
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 381
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 382
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 383
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 384
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 385
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 386
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 387
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 388
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 389
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 390
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 391
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 392
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 393
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 394
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 395
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 396
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 397
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 398
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 399
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 400
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 401
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 402
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 403
Investeringen Afdeling Openbare Ruimte Blz. 404
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 405
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 406
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 407
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 408
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 409
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 410
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 411
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 412
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 413
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 414
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 415
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 416
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 417
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 418
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 419
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 420
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 421
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 422
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 423
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 424
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 425
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 426
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 427
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 428
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 429
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 430
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 431
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 432
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 433
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 434
Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 (7530030) Blz. 435
Investeringen afdeling BeM Blz. 436
Investeringen team RO&V Blz. 437
Investeringen team Infra Blz. 438
Investeringen Afdeling Dienstverlening Blz. 439
Investeringen team Informatie Blz. 440
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 441
Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning Blz. 442
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 443
Oracle cluster (7002436) Blz. 444
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 445
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 446
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 447
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 448
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 449
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 450
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 451
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 452
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 453
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 454
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 455
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 456
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 457
Rolbezem (7015410) Blz. 458
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 459
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 460
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 461
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 462
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 463
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 464
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 465
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 466
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 467
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 468
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 469
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 470
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 471
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 472
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 473
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 474
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 475
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 476
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 477
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 478
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 479
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 480
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 481
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 482
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 483
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 484
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 485
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 486
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 487
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 488
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 489
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 490
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 491
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 492
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 493
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 494
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 495
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 496
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 497
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 498
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 499
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 500
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 501
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 502
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 503
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 504
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 505
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 506
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 507
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 508
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 509
Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164) Blz. 510
Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582) Blz. 511
Bewegwijzering 104/17 (7211316) Blz. 512
Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498) Blz. 513
Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014) Blz. 514
Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166) Blz. 515
Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942) Blz. 516
Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944) Blz. 517
Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178) Blz. 518
Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176) Blz. 519
Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174) Blz. 520
Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268) Blz. 521
Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126) Blz. 522
Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344) Blz. 523
Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346) Blz. 524
Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348) Blz. 525
Servers 113/19 (7001354) Blz. 526
Mobiele devices 113/19 (7001356) Blz. 527
Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478) Blz. 528
Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520) Blz. 529
Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950) Blz. 530
Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003) Blz. 531
Aankoop Emte 07/2019 (7210106) Blz. 532
Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292) Blz. 533
Da Costa 133/2018 (7423624) Blz. 534
SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746) Blz. 535
SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748) Blz. 536
SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750) Blz. 537
Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947) Blz. 538
Elspeterweg 38 08/19 (7810106) Blz. 539
F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220) Blz. 540
Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502) Blz. 541
Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530) Blz. 542
Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540) Blz. 543
Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062) Blz. 544
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 545
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 546
Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018) Blz. 547
Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 (7560504) Blz. 548
Aanleg groenbuffer sportpark 143/19 (7530564) Blz. 549
Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 (7531126) Blz. 550
Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 (7531124) Blz. 551
Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 (7530028) Blz. 552
Advieskosten sportpark Wiltsangh 143/19 (7530026) Blz. 553
Bouwr.maken sportp. De Wiltsangh (7531122) Blz. 554
Grond Oosteinderwe 20/2018 (7838532) Blz. 555
Renovatie Boaz Jachin Elspeet (7421342) Blz. 556
Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 (7210430) Blz. 557
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap