Meer
Publicatiedatum: 02-03-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien
hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Iedereen doet mee

Beschrijving:
De kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Onderlinge verbondenheid in allerlei verbanden draagt bij aan het individuele welzijn en welbevinden van mensen.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc. 
De doelgroep voor deze BI zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

 • Inwoners zijn financieel onafhankelijk
 • Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.
 • Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).


Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Aantal meldingen schuldhulpverlening
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 5 14 17
2018 6 7 27
2019 7 18 28

Aantal inwoners met een schuldregeling
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 7 12 15
2018 16 20 23
2019 26 32 35

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 381 372 360
2018 343 321 320
2019 327 311 321

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 567 609 657
2018 621 659 705
2019 608 666 696

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 140 139 141
2018 128 121 127
2019 133 135 143

Aantal mensen dat gebruik maakt van een algemene voorziening
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2019 0 0 0

Aantal meldingen Wmo
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 305 550 748
2018 278 573 873
2019 350 681 1000

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 393 347 343
2018 354 347 349
2019 352 358 371

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:
Hieronder verstaan we dat een inwoner weloverwogen keuzes kan maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op de korte als lange termijn en er geen financiële belemmeringen zijn om mee te doen aan de samenleving.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze KPI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde PI's:

 • Aantal meldingen schuldhulpverlening
 • Aantal inwoners met een schuldregeling
 • Aantal inwoners met een inkomen 120% van het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen
 • Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
 • Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar
 • Werkloze jongeren

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).

Boekwerk 2017
2e hoofdlijnenrapportage 0

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:
Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.

Toelichting:
Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden. Zelfredzaamheid houdt in dat mensen zich tijdens het dagelijks leven kunnen redden. Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze KPI gaat het dan onder meer over ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn, economie etc.
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde PI's:

 • Aantal mantelzorgers dat is ingeschreven bij steunpunt mantelzorg
 • Aantal deelnemers maatjesproject
 • Aantal mensen dat gebruik maakt van een algemene voorziening
 • Aantal meldingen Wmo
 • Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO (individuele Wmo-voorziening)

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).

 


Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:
Onder maatschappelijke participatie verstaan we vormen van participatie die van (economisch) belang zijn voor de maatschappij als geheel: opleiding, betaald werk, vrijwilligerswerk en informele zorg.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze KPI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt. De manier waarop inwoners participeren in de samenleving bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of andere vormen van informele zorg is ook van invloed. De beleving van inwoners op deze KPI wordt door de GGD gemeten.
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde PI's:

 • Netto arbeidsparticipatiegraad (verplichte indicator)
 • Aantal personen met een lopend re-integratietraject (verplichte indicator)
 • Aantal banen
 • Aantal vrijwilligers

 

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).