Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

 • Integrale toekomstvisie Nunspeet
 • Woonvisie
 • Bouwverordening
 • Welstandsnota
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Centrumvisie Nunspeet
 • Welstandsnota
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Verordening Starterslening
 • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Aantal verstrekte startersleningen

Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgesteld frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020
3e hoofdlijnenrapportage 18 Aantal

Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:
Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020
1e hoofdlijnenrapportage 17,35 % 6,08 % 0 %
2e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 %
3e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 %

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat
 • Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
  • Waardering landschap
  • Waardering functies
  • Waardering woonomgeving
  • Waardering ontwikkelmogelijkheden

In 2019 zijn er nog geen gegevens beschikbaar.

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet
gewaardeerd op een 7,0.
 
Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2020 2018 2019
1e hoofdlijnenrapportage 0 - -
2e hoofdlijnenrapportage 0 - -
3e hoofdlijnenrapportage 0 7 0

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de oriëntatiefase. Op dit moment is de ambtelijke inzet onder andere gericht op de vraag op welke onderdelen effectief kan worden samengewerkt in NEO verband. Ook is er al een Omgevingsvisie en wordt er een plan Woongebieden opgesteld. Eerste half jaar 2020 wordt een  startnotitie opgesteld. Deze zal worden aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 2019
1e hoofdlijnenrapportage 0 % -
2e hoofdlijnenrapportage 0 % -
3e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 %

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Het streven is de verordeningen in 2021 te hebben geanalyseerd en indien van toepassing te hebben geharmoniseerd volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Boekwerk 2019 2020
1e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 %
2e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 %
3e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:
Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020
1e hoofdlijnenrapportage 0 %
2e hoofdlijnenrapportage 0 %
3e hoofdlijnenrapportage 0 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:
De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020
1e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 %
2e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 %
3e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:
Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020
1e hoofdlijnenrapportage 0 %
2e hoofdlijnenrapportage 0 %
3e hoofdlijnenrapportage 0 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:
Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020
1e hoofdlijnenrapportage 16
2e hoofdlijnenrapportage 22
3e hoofdlijnenrapportage 16

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage
2018 7 - -
2019 6,5 - -
2020 6,95 0 0

Uitnutting begroting

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2018 17,35 % 48,7 % 48,7 %
2019 6,08 % 6,08 % 78,04 %
2020 31,77 % 33,57 % 33,9 %

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?