Sitemap

3e Hoofdlijnenrapportage 2020 Blz. 1
3e Hoofdlijnenrapportage 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke kaders Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 10
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 11
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 12
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 13
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 14
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 15
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 16
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 17
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 18
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 19
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 20
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 21
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 22
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 23
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 24
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 25
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 26
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 27
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 28
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 29
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 30
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 31
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 32
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 33
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 34
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 35
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 36
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 37
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 38
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 39
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 40
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1 Blz. 41
Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur Blz. 42
Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC Blz. 43
Subsidie Stichting Welzijn Blz. 44
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 45
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 46
Budgetten programma 1 Blz. 47
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 48
1.2 Wijkteams Blz. 49
1.3 Inkomensregelingen Blz. 50
1.4 Begeleide participatie Blz. 51
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 52
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 53
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 54
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 55
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 56
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 57
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 58
Programma 2. Onderwijs Blz. 59
Inleiding Blz. 60
Bestuurlijke kaders Blz. 61
Wat willen wij bereiken? Blz. 62
Iedereen gaat naar school Blz. 63
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 64
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 65
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 66
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 67
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2 Blz. 68
Aanvullend krediet gymzaal Elspeet Blz. 69
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 70
Budgetten programma 2 Blz. 71
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 72
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 73
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 74
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 75
Inleiding Blz. 76
Bestuurlijke kaders Blz. 77
Wat willen wij bereiken? Blz. 78
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 79
Actualisatie Woonvisie. Blz. 80
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 81
Faciliteren CPO. Blz. 82
Implementeren Omgevingswet. Blz. 83
Invoeren flitsvergunning. Blz. 84
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 85
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 86
Woningbouw op maat. Blz. 87
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3 Blz. 88
Formatie ruimtelijke ordening Blz. 89
Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover Blz. 90
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 91
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 92
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 93
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 94
Budgetten programma 3 Blz. 95
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 96
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 97
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 98
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 99
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 100
Inleiding Blz. 101
Bestuurlijke kaders Blz. 102
Wat willen wij bereiken? Blz. 103
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 104
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 105
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 106
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 107
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 108
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 109
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 110
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 111
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 112
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 113
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 114
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 115
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 116
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 117
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 118
Besparen op verbruik van energie. Blz. 119
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 120
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 121
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 122
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 123
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 124
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 125
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 126
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 127
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 128
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 129
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4 Blz. 130
Lidmaatschap O-gen Blz. 131
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie) Blz. 132
Uitbreiding begraafplaats Elspeet Blz. 133
Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie) Blz. 134
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet Blz. 135
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 136
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 137
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 138
Budgetten programma 4 Blz. 139
4.1 Volksgezondheid Blz. 140
4.2.1 Riolering financiën Blz. 141
4.2.2 Riolering OR Blz. 142
4.2.3 Riolering Infra Blz. 143
4.3.1 Afval Financiën Blz. 144
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 145
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 146
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 147
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 148
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 149
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 150
Inleiding Blz. 151
Bestuurlijke kaders Blz. 152
Wat willen wij bereiken? Blz. 153
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 154
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 155
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 156
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 157
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 158
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 159
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 160
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 161
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 162
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 163
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 164
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 165
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 166
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 167
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 168
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 169
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5 Blz. 170
Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein Blz. 171
Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko Blz. 172
Herinrichting Stationsomgeving Blz. 173
Vervangen lichtmasten Blz. 174
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 175
Vervanging heftruck Blz. 176
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 177
Budgetten programma 5 Blz. 178
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 179
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 180
5.2 Parkeren Blz. 181
5.4 Economische Havens Blz. 182
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 183
Programma 6. Veiligheid Blz. 184
Inleiding Blz. 185
Bestuurlijke kaders Blz. 186
Doelstellingen Blz. 187
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 188
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 189
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 190
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 191
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 192
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 193
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 194
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 195
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 196
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 197
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 198
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 199
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 200
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 201
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 202
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 203
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 204
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 205
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 206
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 207
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 208
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 209
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6 Blz. 210
Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline Blz. 211
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 212
Budgetten programma 6 Blz. 213
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 214
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 215
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 216
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 217
Inleiding Blz. 218
Bestuurlijke kaders Blz. 219
Wat willen wij bereiken? Blz. 220
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 221
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 222
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 223
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 224
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 225
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 226
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 227
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 228
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 229
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 230
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 231
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 232
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 233
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 234
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 235
Wijkgerichtwerken Blz. 236
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 237
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7 Blz. 238
Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot Blz. 239
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark Blz. 240
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg Blz. 241
Subsidie Nunspeet uit de kunst Blz. 242
Vervangen 3 kunstgrasvelden Blz. 243
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 244
Budgetten programma 7 Blz. 245
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 246
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 247
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 248
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 249
7.4 Musea Blz. 250
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 251
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 252
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 253
7.6 Media Blz. 254
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 255
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 256
Programma 8. Economische zaken Blz. 257
Inleiding Blz. 258
Bestuurlijke kaders Blz. 259
Wat willen wij bereiken? Blz. 260
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 261
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 262
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 263
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 264
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 265
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 266
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 267
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 268
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 269
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 270
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8 Blz. 271
Aansluiting regio Zwolle (EZ) Blz. 272
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 273
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 274
Budgetten programma 8 Blz. 275
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 276
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 277
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 278
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 279
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 280
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 281
Inleiding Blz. 282
Bestuurlijke kaders Blz. 283
Wat willen wij bereiken? Blz. 284
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 285
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 286
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 287
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 288
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 289
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 290
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 291
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 292
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 293
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 294
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 295
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9 Blz. 296
Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen Blz. 297
Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel Blz. 298
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 299
Aanschaf nieuwe modules Belastingen Blz. 300
Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021 Blz. 301
Aanvragen e-herkenning Blz. 302
Archiveren personeelsdossiers Blz. 303
Formatie KCC/TIP Blz. 304
Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet Blz. 305
Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen Blz. 306
Implementatie motion salarisadministratie Blz. 307
Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR Blz. 308
Implementatie VTH systeem en koppelingen Blz. 309
Incontrol statement Blz. 310
Inhuur data gedreven werken Blz. 311
Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto Blz. 312
Onderhoud iVerkiezingen Blz. 313
Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligheid Blz. 314
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 Blz. 315
Oribi koppeling met iBurgerzaken Blz. 316
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivariaat Blz. 317
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering Blz. 318
Toekomstbestendige organisatie Blz. 319
Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow Blz. 320
Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving Blz. 321
Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte Blz. 322
Verbouwen en herinrichten boven hal Blz. 323
Verbouwen en herinrichten raadszaal Blz. 324
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 325
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat vanaf 2020 Blz. 326
Vervangen personenlift gemeentehuis Blz. 327
Vervanging financieel en belastingpakket Blz. 328
Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving Blz. 329
Vervanging scherminformatie klantgeleidingssysteem Blz. 330
Budgetten programma 9 Blz. 331
9.1 Bestuur Blz. 332
9.10 Mutaties reserves Blz. 333
9.2 Burgerzaken Blz. 334
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 335
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 336
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 337
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 338
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 339
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 340
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 341
9.5 Treasury Blz. 342
9.61 OZB Woningen Blz. 343
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 344
9.64 Belastingen Overig Blz. 345
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 346
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 347
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 348
(investerings-)Kredieten Blz. 349
(investerings-)Kredieten Blz. 350
Investerings (kredieten) Blz. 351
7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19 Blz. 352
7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 Blz. 353
7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 Blz. 354
7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 Blz. 355
7000178 Glas bestuursvleugel 115/2019 Blz. 356
7000268 Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 Blz. 357
7000270 Noodstroomagregaat Blz. 358
7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20 Blz. 359
7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 Blz. 360
7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17 Blz. 361
7000374 Herinr. bestuursvl. (meubilair) 102/18 Blz. 362
7000566 Elec. installatie gemeentehuis 116/15 Blz. 363
7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19 Blz. 364
7001346 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 Blz. 365
7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 Blz. 366
7001354 Servers 113/19 Blz. 367
7001356 Mobiele devices 113/19 Blz. 368
7001362 Smartphones 153/19 Blz. 369
7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20 Blz. 370
7001366 Modules belastingen 104/20 Blz. 371
7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 Blz. 372
7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 Blz. 373
7001372 Nedcore 104/20 Blz. 374
7001374 VTH systeem en koppelingen 104/20 Blz. 375
7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20 Blz. 376
7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20 Blz. 377
7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20 Blz. 378
7001386 Motion salarisadministratie 104/20 Blz. 379
7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 Blz. 380
7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17 Blz. 381
7002400 Tokens 111/2015 Blz. 382
7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16 Blz. 383
7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016 Blz. 384
7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17 Blz. 385
7002436 Oracle cluster 104/17 Blz. 386
7002438 Informatieveiligheid 104/17 Blz. 387
7002442 Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 102/18 Blz. 388
7002444 Sofw. kopp. land.voorz WOZ 102/18 Blz. 389
7002448 Ontsl. GEO inf. (website/mob.dev) 102/18 Blz. 390
7002502 Digit. best. besluitvorming 102/18 Blz. 391
7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18 Blz. 392
7002506 E-facturering 102/18 Blz. 393
7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18 Blz. 394
7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18 Blz. 395
7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18 Blz. 396
7002522 ICT hardw (lapt./beelds. flex) 102/18 Blz. 397
7002526 Glasvezelverbinding 102/18 Blz. 398
7002528 Uitwijk ICT 102/18 Blz. 399
7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18 Blz. 400
7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18 Blz. 401
7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18 Blz. 402
7002542 Gespreksopname KCC 102/18 Blz. 403
7002544 Electronische paspoortontwaarder 102/18 Blz. 404
7003002 Controle app. identificatie 104/17 Blz. 405
7006520 Aankoop gronden Staverdenseweg Blz. 406
7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 Blz. 407
7015370 Grote zoutstrooier 108/16 Blz. 408
7015372 Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 Blz. 409
7015394 Zoutstrooier 111/2015 Blz. 410
7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015 Blz. 411
7015410 Rolbezem 104/17 Blz. 412
7015420 Energiebesp.gemeentewerf Blz. 413
7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 Blz. 414
7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20 Blz. 415
7019132 Skoda Yeti 104/20 Blz. 416
7019134 Vrachtauto MAN 104/20 Blz. 417
7019136 Mobiele watertank 104/20 Blz. 418
7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 419
7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20 Blz. 420
7019144 Zoutstrooiers 104/20 Blz. 421
7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20 Blz. 422
7019148 Zaagmachine afval 104/20 Blz. 423
7019150 Actiebordenwagen 104/20 Blz. 424
7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 425
7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 Blz. 426
7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18 Blz. 427
7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18 Blz. 428
7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 Blz. 429
7206003 Herinrichting Marktplein 119/18 Blz. 430
7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 Blz. 431
7210106 Aankoop Emte 07/2019 Blz. 432
7210358 Fietsroute Wiltsangh 128/15 Blz. 433
7210362 Rondweg Oost 08/08 Blz. 434
7210366 De Brink Elspeet 10/2015 Blz. 435
7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16 Blz. 436
7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 Blz. 437
7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 Blz. 438
7210486 Parkeerterrein Vierhouten 112/2017 Blz. 439
7210490 Herinr. Kienschulpw/Jan T.weg 102/18 Blz. 440
7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18 Blz. 441
7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18 Blz. 442
7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 Blz. 443
7210938 Verlichtingsarmaturen (LED) 102/18 Blz. 444
7210940 Lichtmasten 104/20 Blz. 445
7210942 LED-armaturen 104/20 Blz. 446
7211292 Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 Blz. 447
7211316 Bewegwijzering 104/17 Blz. 448
7211660 Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 Blz. 449
7211956 Buurtverkeersplan 2012 Blz. 450
7211958 Verkeerstellers 104/20 Blz. 451
7214102 Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 Blz. 452
7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19 Blz. 453
7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 Blz. 454
7423624 Da Costa 133/2018 Blz. 455
7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019 Blz. 456
7423750 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 Blz. 457
7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19 Blz. 458
7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 Blz. 459
7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 Blz. 460
7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017 Blz. 461
7530560 Grond revitalisering Wiltsangh 118/2017 Blz. 462
7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19 Blz. 463
7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19 Blz. 464
7530568 Nieuwb. De Wiltsangh installaties 156/19 Blz. 465
7531022 Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten Blz. 466
7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18 Blz. 467
7531026 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 102/18 Blz. 468
7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18 Blz. 469
7531030 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 Blz. 470
7531122 Bouwr. maken Sportp. De Wiltsangh 145/19 Blz. 471
7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 Blz. 472
7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 Blz. 473
7531164 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 Blz. 474
7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 Blz. 475
7550012 Inrichting Schaarweide Blz. 476
7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 Blz. 477
7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 478
7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 Blz. 479
7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 480
7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19 Blz. 481
7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 Blz. 482
7560506 Kunstgrasmat trapv. Hulshorst 104/20 Blz. 483
7560542 Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 Blz. 484
7560544 Ren. vijverp. Edz. Koningp. 102/18 Blz. 485
7580296 Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 Blz. 486
7580328 MTB route Nunspeet 107/2018 Blz. 487
7630582 Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 Blz. 488
7630684 Haverweg 18 172/2011 Blz. 489
7721002 Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 Blz. 490
7722142 Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 Blz. 491
7722146 Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 Blz. 492
7722150 Leidingwerk rioolgemalen 108/16 Blz. 493
7722184 Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet Blz. 494
7722274 Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 Blz. 495
7722276 Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 Blz. 496
7722278 Pompen drainage putten Brake 111/2015 Blz. 497
7722280 Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 Blz. 498
7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17 Blz. 499
7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/ Blz. 500
7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17 Blz. 501
7722916 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. 104/17 Blz. 502
7722918 Hekwerk (2e fase) grote rioolgem. 104/17 Blz. 503
7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018 Blz. 504
7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18 Blz. 505
7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18 Blz. 506
7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18 Blz. 507
7722928 Pompen drukrioolgem. buitengeb. 102/18 Blz. 508
7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18 Blz. 509
7722938 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 102/18 Blz. 510
7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 Blz. 511
7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19 Blz. 512
7722947 Waterberging centrum Nunspeet 110/19 Blz. 513
7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 Blz. 514
7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 Blz. 515
7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 Blz. 516
7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 Blz. 517
7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20 Blz. 518
7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20 Blz. 519
7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 Blz. 520
7723104 Sanering Oenenburgweg 132/13 Blz. 521
7723106 Duurzaamheidslening 128/14 Blz. 522
7723110 Zonnepanelen dak man. Wezenland 12/2018 Blz. 523
7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 Blz. 524
7724146 Infopanelen ing. begraafplaatsen 102/18 Blz. 525
7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 Blz. 526
7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20 Blz. 527
7810106 Elspeterweg 38 08/19 Blz. 528
7820126 Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 Blz. 529
7820144 Energiebesp. maatr. gem.geb. 104/17 Blz. 530
7822120 Startersleningen SVN 07/b79 Blz. 531
7822132 Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 Blz. 532
7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof Blz. 533
7832500 Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum Blz. 534
7833002 Complex Elspeet-Noord West Blz. 535
7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 Blz. 536
7835010 Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 Blz. 537
7835012 Aankoop Weideweg 27 Blz. 538
7835020 Elspeterbosweg 9 Blz. 539
7837760 Afwikkeling De Marsse Blz. 540
7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16 Blz. 541
7838216 Whemeterrein 10/2016 Blz. 542
7838218 Aankoop Laan 60 06/2018 Blz. 543
7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19 Blz. 544
7838500 Industrieterrein De Kolk Blz. 545
7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19 Blz. 546
7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14 Blz. 547
7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 Blz. 548
7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018 Blz. 549
7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 Blz. 550
7839000 ComplexDe Molenbeek' 02/43-05/04-DIV Blz. 551
7839005 Molenbeek fase 2 Blz. 552
7911000 Renteloze lening CPO 118/2016 Blz. 553
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 554
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 555
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 556
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 557
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 558
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 559
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 560
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 561
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 562
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 563
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 564
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 565
Investeringen afdeling BeM Blz. 566
Investeringen Afdeling Dienstverlening Blz. 567
Investeringen Afdeling Openbare Ruimte Blz. 568
Investeringen team Informatie Blz. 569
Investeringen team Infra Blz. 570
Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning Blz. 571
Investeringen team RO&V Blz. 572
iNzicht 104/20 (7001384) Blz. 573
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 574
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 575
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 576
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 577
Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018) Blz. 578
Rioolontstoppingsaanhanger 104/20 (7019154) Blz. 579
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 580
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 581
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap