Sitemap

 1. Blz. 1 3e Hoofdlijnenrapportage 2020
  1. Blz. 2 3e Hoofdlijnenrapportage 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 10 Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.
      1. Blz. 11 Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB).
     2. Blz. 12 Inwoners hebben een zinvolle daginvulling
      1. Blz. 13 Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden.
     3. Blz. 14 Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben
      1. Blz. 15 Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.
      2. Blz. 16 Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG).
      3. Blz. 17 Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren.
      4. Blz. 18 Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders.
      5. Blz. 19 Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.
      6. Blz. 20 Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid.
      7. Blz. 21 Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.
      8. Blz. 22 Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen.
      9. Blz. 23 Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.
     4. Blz. 24 Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving
      1. Blz. 25 Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.
      2. Blz. 26 Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken.
      3. Blz. 27 Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten.
      4. Blz. 28 Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.
     5. Blz. 29 Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving
      1. Blz. 30 Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.
      2. Blz. 31 Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.
      3. Blz. 32 In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.
     6. Blz. 33 Inwoners zijn financieel zelfredzaam
      1. Blz. 34 Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.
      2. Blz. 35 Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn.
      3. Blz. 36 Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren.
     7. Blz. 37 Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam
      1. Blz. 38 Opstellen aanpak laaggeletterdheid.
     8. Blz. 39 Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk
      1. Blz. 40 Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten.
     9. Blz. 41 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1
      1. Blz. 42 Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur
      2. Blz. 43 Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC
      3. Blz. 44 Subsidie Stichting Welzijn
     10. Blz. 45 Beleidsindicatoren Sociaal Domein
     11. Blz. 46 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
     12. Blz. 47 Budgetten programma 1
      1. Blz. 48 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
      2. Blz. 49 1.2 Wijkteams
      3. Blz. 50 1.3 Inkomensregelingen
      4. Blz. 51 1.4 Begeleide participatie
      5. Blz. 52 1.5 Arbeidsparticipatie
      6. Blz. 53 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM
      7. Blz. 54 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening
      8. Blz. 55 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
      9. Blz. 56 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
      10. Blz. 57 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
      11. Blz. 58 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
   3. Blz. 59 Programma 2. Onderwijs
    1. Blz. 60 Inleiding
    2. Blz. 61 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 62 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 63 Iedereen gaat naar school
      1. Blz. 64 Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.
      2. Blz. 65 Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.
      3. Blz. 66 Renoveren Boaz-Jachinschool.
      4. Blz. 67 Voor- en vroegschoolse voorziening
     2. Blz. 68 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2
      1. Blz. 69 Aanvullend krediet gymzaal Elspeet
     3. Blz. 70 Gemeentelijke indicatoren programma 2
     4. Blz. 71 Budgetten programma 2
      1. Blz. 72 2.1 Openbaar basisonderwijs
      2. Blz. 73 2.2 Onderwijshuisvesting
      3. Blz. 74 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
   4. Blz. 75 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 76 Inleiding
    2. Blz. 77 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 78 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 79 Het ruimtelijk beleid actualiseren
      1. Blz. 80 Actualisatie Woonvisie.
      2. Blz. 81 Evaluatie beleid functieverandering.
      3. Blz. 82 Faciliteren CPO.
      4. Blz. 83 Implementeren Omgevingswet.
      5. Blz. 84 Invoeren flitsvergunning.
      6. Blz. 85 Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).
      7. Blz. 86 Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.
      8. Blz. 87 Woningbouw op maat.
     2. Blz. 88 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3
      1. Blz. 89 Formatie ruimtelijke ordening
      2. Blz. 90 Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover
     3. Blz. 91 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting
     4. Blz. 92 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting
     5. Blz. 93 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening
     6. Blz. 94 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening
     7. Blz. 95 Budgetten programma 3
      1. Blz. 96 3.1 Ruimtelijke Ordening
      2. Blz. 97 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
      3. Blz. 98 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV
      4. Blz. 99 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH
   5. Blz. 100 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 101 Inleiding
    2. Blz. 102 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 103 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 104 Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie
      1. Blz. 105 Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.
      2. Blz. 106 Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken.
      3. Blz. 107 Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.
     2. Blz. 108 Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief
      1. Blz. 109 Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.
      2. Blz. 110 Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.
     3. Blz. 111 Meer inwoners leven actief en gezond
      1. Blz. 112 Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .
      2. Blz. 113 Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd
      3. Blz. 114 Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving.
      4. Blz. 115 Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.
      5. Blz. 116 Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.
      6. Blz. 117 Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad
     4. Blz. 118 Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking
      1. Blz. 119 Besparen op verbruik van energie.
      2. Blz. 120 Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren.
      3. Blz. 121 Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.
      4. Blz. 122 Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.
      5. Blz. 123 Inzetten van een energieregisseur.
      6. Blz. 124 Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord.
      7. Blz. 125 Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.
      8. Blz. 126 Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.
      9. Blz. 127 Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.
      10. Blz. 128 Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.
      11. Blz. 129 Versneld vervangen straatverlichting door LED.
     5. Blz. 130 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4
      1. Blz. 131 Lidmaatschap O-gen
      2. Blz. 132 Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)
      3. Blz. 133 Uitbreiding begraafplaats Elspeet
      4. Blz. 134 Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie)
      5. Blz. 135 Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet
      6. Blz. 136 Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen
     6. Blz. 137 Beleidsindicatoren Gezondheid
     7. Blz. 138 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid
     8. Blz. 139 Budgetten programma 4
      1. Blz. 140 4.1 Volksgezondheid
      2. Blz. 141 4.2.1 Riolering financiën
      3. Blz. 142 4.2.2 Riolering OR
      4. Blz. 143 4.2.3 Riolering Infra
      5. Blz. 144 4.3.1 Afval Financiën
      6. Blz. 145 4.3.2 Afval Openbare Ruimte
      7. Blz. 146 4.4.1 Milieubeheer BeM
      8. Blz. 147 4.4.2 Milieubeheer ROV
      9. Blz. 148 4.4.3 Milieubeheer VTH
      10. Blz. 149 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
   6. Blz. 150 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 151 Inleiding
    2. Blz. 152 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 153 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 154 Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid
      1. Blz. 155 Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.
      2. Blz. 156 Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.
      3. Blz. 157 Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.
      4. Blz. 158 Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.
      5. Blz. 159 Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.
      6. Blz. 160 Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan.
      7. Blz. 161 Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.
     2. Blz. 162 Groene mobiliteit wordt gestimuleerd
      1. Blz. 163 Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.
      2. Blz. 164 Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.
     3. Blz. 165 Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving
      1. Blz. 166 Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt.
      2. Blz. 167 Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029).
      3. Blz. 168 Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen.
      4. Blz. 169 Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.
     4. Blz. 170 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5
      1. Blz. 171 Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein
      2. Blz. 172 Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko
      3. Blz. 173 Herinrichting Stationsomgeving
      4. Blz. 174 Vervangen lichtmasten
      5. Blz. 175 Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen
      6. Blz. 176 Vervanging heftruck
     5. Blz. 177 Gemeentelijke indicatoren programma 5
     6. Blz. 178 Budgetten programma 5
      1. Blz. 179 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte
      2. Blz. 180 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra
      3. Blz. 181 5.2 Parkeren
      4. Blz. 182 5.4 Economische Havens
      5. Blz. 183 5.5 Openbaar Vervoer
   7. Blz. 184 Programma 6. Veiligheid
    1. Blz. 185 Inleiding
    2. Blz. 186 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 187 Doelstellingen
     1. Blz. 188 De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving
      1. Blz. 189 In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.
     2. Blz. 190 Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid
      1. Blz. 191 Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.
     3. Blz. 192 In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid
      1. Blz. 193 Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.
      2. Blz. 194 Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.
      3. Blz. 195 Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.
     4. Blz. 196 Ondermijning wordt actief bestreden.
      1. Blz. 197 Meldpunt ondermijning instellen.
      2. Blz. 198 Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.
     5. Blz. 199 Wij bieden mogelijkheden voor evenementen
      1. Blz. 200 Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.
      2. Blz. 201 Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.
     6. Blz. 202 Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast
      1. Blz. 203 Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden.
     7. Blz. 204 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie
      1. Blz. 205 Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze.
     8. Blz. 206 Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast
      1. Blz. 207 Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.
      2. Blz. 208 Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.
      3. Blz. 209 Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).
     9. Blz. 210 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6
      1. Blz. 211 Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline
     10. Blz. 212 Gemeentelijke indicatoren programma 6
     11. Blz. 213 Budgetten programma 6
      1. Blz. 214 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer
      2. Blz. 215 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM
      3. Blz. 216 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH
   8. Blz. 217 Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
    1. Blz. 218 Inleiding
    2. Blz. 219 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 220 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 221 Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen
      1. Blz. 222 Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel).
      2. Blz. 223 Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi.
      3. Blz. 224 Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is.
      4. Blz. 225 Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.
      5. Blz. 226 Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.
      6. Blz. 227 Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’.
      7. Blz. 228 Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’.
     2. Blz. 229 Verbeteren leefbaarheid leefomgeving
      1. Blz. 230 Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren.
      2. Blz. 231 Evaluatie hondenvoorzieningen
      3. Blz. 232 Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.
      4. Blz. 233 Nieuw ‘groen’ beleidsplan.
      5. Blz. 234 Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’.
      6. Blz. 235 Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.
     3. Blz. 236 Wijkgerichtwerken
      1. Blz. 237 Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.
     4. Blz. 238 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7
      1. Blz. 239 Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot
      2. Blz. 240 Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark
      3. Blz. 241 Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg
      4. Blz. 242 Subsidie Nunspeet uit de kunst
      5. Blz. 243 Vervangen 3 kunstgrasvelden
     5. Blz. 244 Gemeentelijke indicatoren programma 7
     6. Blz. 245 Budgetten programma 7
      1. Blz. 246 7.1 Sportbeleid en Activering
      2. Blz. 247 7.2.1 Sportaccommodaties BeM
      3. Blz. 248 7.2.2 Sportaccommodaties VTH
      4. Blz. 249 7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa
      5. Blz. 250 7.4 Musea
      6. Blz. 251 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM
      7. Blz. 252 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte
      8. Blz. 253 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV
      9. Blz. 254 7.6 Media
      10. Blz. 255 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM
      11. Blz. 256 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte
   9. Blz. 257 Programma 8. Economische zaken
    1. Blz. 258 Inleiding
    2. Blz. 259 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 260 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 261 Wij zetten in op een sterkere locale economie
      1. Blz. 262 De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren
      2. Blz. 263 De economische relatie met de regiogemeenten versterken
      3. Blz. 264 Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca.
      4. Blz. 265 Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.
      5. Blz. 266 Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen.
      6. Blz. 267 Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle.
      7. Blz. 268 Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.
      8. Blz. 269 Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s.
      9. Blz. 270 Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s.
     2. Blz. 271 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8
      1. Blz. 272 Aansluiting regio Zwolle (EZ)
      2. Blz. 273 Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
     3. Blz. 274 Gemeentelijke indicatoren programma 8
     4. Blz. 275 Budgetten programma 8
      1. Blz. 276 8.1 Economische Ontwikkeling
      2. Blz. 277 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
      3. Blz. 278 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
      4. Blz. 279 8.4.1 Economische promotie BeM
      5. Blz. 280 8.4.2 Economische promotie Financiën
   10. Blz. 281 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 282 Inleiding
    2. Blz. 283 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 284 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 285 Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening
      1. Blz. 286 Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen
      2. Blz. 287 Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website).
     2. Blz. 288 Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding
      1. Blz. 289 Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement.
      2. Blz. 290 Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.
     3. Blz. 291 Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities
      1. Blz. 292 Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’
      2. Blz. 293 Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.
      3. Blz. 294 Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
      4. Blz. 295 Optimalisatie van het Klant Contact Center.
     4. Blz. 296 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9
      1. Blz. 297 Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen
      2. Blz. 298 Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel
      3. Blz. 299 Aanschaf modules makelaar suite
      4. Blz. 300 Aanschaf nieuwe modules Belastingen
      5. Blz. 301 Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021
      6. Blz. 302 Aanvragen e-herkenning
      7. Blz. 303 Archiveren personeelsdossiers
      8. Blz. 304 Formatie KCC/TIP
      9. Blz. 305 Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet
      10. Blz. 306 Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen
      11. Blz. 307 Implementatie motion salarisadministratie
      12. Blz. 308 Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR
      13. Blz. 309 Implementatie VTH systeem en koppelingen
      14. Blz. 310 Incontrol statement
      15. Blz. 311 Inhuur data gedreven werken
      16. Blz. 312 Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto
      17. Blz. 313 Onderhoud iVerkiezingen
      18. Blz. 314 Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligheid
      19. Blz. 315 Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022
      20. Blz. 316 Oribi koppeling met iBurgerzaken
      21. Blz. 317 Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivariaat
      22. Blz. 318 Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering
      23. Blz. 319 Toekomstbestendige organisatie
      24. Blz. 320 Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow
      25. Blz. 321 Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving
      26. Blz. 322 Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte
      27. Blz. 323 Verbouwen en herinrichten boven hal
      28. Blz. 324 Verbouwen en herinrichten raadszaal
      29. Blz. 325 Vergunningverlening evenementen APV
      30. Blz. 326 Verhoging bijdrage Streekarchivariaat vanaf 2020
      31. Blz. 327 Vervangen personenlift gemeentehuis
      32. Blz. 328 Vervanging financieel en belastingpakket
      33. Blz. 329 Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving
      34. Blz. 330 Vervanging scherminformatie klantgeleidingssysteem
     5. Blz. 331 Budgetten programma 9
      1. Blz. 332 9.1 Bestuur
      2. Blz. 333 9.10 Mutaties reserves
      3. Blz. 334 9.2 Burgerzaken
      4. Blz. 335 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden
      5. Blz. 336 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM
      6. Blz. 337 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën
      7. Blz. 338 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte
      8. Blz. 339 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie
      9. Blz. 340 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra
      10. Blz. 341 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO
      11. Blz. 342 9.5 Treasury
      12. Blz. 343 9.61 OZB Woningen
      13. Blz. 344 9.62 OZB NIET Woningen
      14. Blz. 345 9.64 Belastingen Overig
      15. Blz. 346 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds
      16. Blz. 347 9.8 Overige Baten en Lasten
      17. Blz. 348 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
   11. Blz. 349 (investerings-)Kredieten
    1. Blz. 350 (investerings-)Kredieten
     1. Blz. 351 Investerings (kredieten)
      1. Blz. 352 7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19
      2. Blz. 353 7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015
      3. Blz. 354 7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19
      4. Blz. 355 7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19
      5. Blz. 356 7000178 Glas bestuursvleugel 115/2019
      6. Blz. 357 7000268 Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19
      7. Blz. 358 7000270 Noodstroomagregaat
      8. Blz. 359 7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20
      9. Blz. 360 7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20
      10. Blz. 361 7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17
      11. Blz. 362 7000374 Herinr. bestuursvl. (meubilair) 102/18
      12. Blz. 363 7000566 Elec. installatie gemeentehuis 116/15
      13. Blz. 364 7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19
      14. Blz. 365 7001346 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19
      15. Blz. 366 7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19
      16. Blz. 367 7001354 Servers 113/19
      17. Blz. 368 7001356 Mobiele devices 113/19
      18. Blz. 369 7001362 Smartphones 153/19
      19. Blz. 370 7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20
      20. Blz. 371 7001366 Modules belastingen 104/20
      21. Blz. 372 7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20
      22. Blz. 373 7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20
      23. Blz. 374 7001372 Nedcore 104/20
      24. Blz. 375 7001374 VTH systeem en koppelingen 104/20
      25. Blz. 376 7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20
      26. Blz. 377 7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20
      27. Blz. 378 7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20
      28. Blz. 379 7001386 Motion salarisadministratie 104/20
      29. Blz. 380 7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20
      30. Blz. 381 7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17
      31. Blz. 382 7002400 Tokens 111/2015
      32. Blz. 383 7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16
      33. Blz. 384 7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016
      34. Blz. 385 7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17
      35. Blz. 386 7002436 Oracle cluster 104/17
      36. Blz. 387 7002438 Informatieveiligheid 104/17
      37. Blz. 388 7002442 Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 102/18
      38. Blz. 389 7002444 Sofw. kopp. land.voorz WOZ 102/18
      39. Blz. 390 7002448 Ontsl. GEO inf. (website/mob.dev) 102/18
      40. Blz. 391 7002502 Digit. best. besluitvorming 102/18
      41. Blz. 392 7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18
      42. Blz. 393 7002506 E-facturering 102/18
      43. Blz. 394 7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18
      44. Blz. 395 7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18
      45. Blz. 396 7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18
      46. Blz. 397 7002522 ICT hardw (lapt./beelds. flex) 102/18
      47. Blz. 398 7002526 Glasvezelverbinding 102/18
      48. Blz. 399 7002528 Uitwijk ICT 102/18
      49. Blz. 400 7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18
      50. Blz. 401 7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18
      51. Blz. 402 7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18
      52. Blz. 403 7002542 Gespreksopname KCC 102/18
      53. Blz. 404 7002544 Electronische paspoortontwaarder 102/18
      54. Blz. 405 7003002 Controle app. identificatie 104/17
      55. Blz. 406 7006520 Aankoop gronden Staverdenseweg
      56. Blz. 407 7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018
      57. Blz. 408 7015370 Grote zoutstrooier 108/16
      58. Blz. 409 7015372 Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16
      59. Blz. 410 7015394 Zoutstrooier 111/2015
      60. Blz. 411 7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015
      61. Blz. 412 7015410 Rolbezem 104/17
      62. Blz. 413 7015420 Energiebesp.gemeentewerf
      63. Blz. 414 7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20
      64. Blz. 415 7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20
      65. Blz. 416 7019132 Skoda Yeti 104/20
      66. Blz. 417 7019134 Vrachtauto MAN 104/20
      67. Blz. 418 7019136 Mobiele watertank 104/20
      68. Blz. 419 7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20
      69. Blz. 420 7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20
      70. Blz. 421 7019144 Zoutstrooiers 104/20
      71. Blz. 422 7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20
      72. Blz. 423 7019148 Zaagmachine afval 104/20
      73. Blz. 424 7019150 Actiebordenwagen 104/20
      74. Blz. 425 7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20
      75. Blz. 426 7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20
      76. Blz. 427 7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18
      77. Blz. 428 7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18
      78. Blz. 429 7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20
      79. Blz. 430 7206003 Herinrichting Marktplein 119/18
      80. Blz. 431 7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72
      81. Blz. 432 7210106 Aankoop Emte 07/2019
      82. Blz. 433 7210358 Fietsroute Wiltsangh 128/15
      83. Blz. 434 7210362 Rondweg Oost 08/08
      84. Blz. 435 7210366 De Brink Elspeet 10/2015
      85. Blz. 436 7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16
      86. Blz. 437 7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19
      87. Blz. 438 7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18
      88. Blz. 439 7210486 Parkeerterrein Vierhouten 112/2017
      89. Blz. 440 7210490 Herinr. Kienschulpw/Jan T.weg 102/18
      90. Blz. 441 7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18
      91. Blz. 442 7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18
      92. Blz. 443 7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19
      93. Blz. 444 7210938 Verlichtingsarmaturen (LED) 102/18
      94. Blz. 445 7210940 Lichtmasten 104/20
      95. Blz. 446 7210942 LED-armaturen 104/20
      96. Blz. 447 7211292 Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19
      97. Blz. 448 7211316 Bewegwijzering 104/17
      98. Blz. 449 7211660 Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88
      99. Blz. 450 7211956 Buurtverkeersplan 2012
      100. Blz. 451 7211958 Verkeerstellers 104/20
      101. Blz. 452 7214102 Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08
      102. Blz. 453 7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19
      103. Blz. 454 7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19
      104. Blz. 455 7423624 Da Costa 133/2018
      105. Blz. 456 7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019
      106. Blz. 457 7423750 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019
      107. Blz. 458 7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19
      108. Blz. 459 7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19
      109. Blz. 460 7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19
      110. Blz. 461 7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017
      111. Blz. 462 7530560 Grond revitalisering Wiltsangh 118/2017
      112. Blz. 463 7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19
      113. Blz. 464 7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19
      114. Blz. 465 7530568 Nieuwb. De Wiltsangh installaties 156/19
      115. Blz. 466 7531022 Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten
      116. Blz. 467 7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18
      117. Blz. 468 7531026 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 102/18
      118. Blz. 469 7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18
      119. Blz. 470 7531030 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20
      120. Blz. 471 7531122 Bouwr. maken Sportp. De Wiltsangh 145/19
      121. Blz. 472 7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19
      122. Blz. 473 7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19
      123. Blz. 474 7531164 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018
      124. Blz. 475 7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012
      125. Blz. 476 7550012 Inrichting Schaarweide
      126. Blz. 477 7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19
      127. Blz. 478 7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015
      128. Blz. 479 7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015
      129. Blz. 480 7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015
      130. Blz. 481 7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19
      131. Blz. 482 7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19
      132. Blz. 483 7560506 Kunstgrasmat trapv. Hulshorst 104/20
      133. Blz. 484 7560542 Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016
      134. Blz. 485 7560544 Ren. vijverp. Edz. Koningp. 102/18
      135. Blz. 486 7580296 Infopanelen recratieve voorz. 111/2015
      136. Blz. 487 7580328 MTB route Nunspeet 107/2018
      137. Blz. 488 7630582 Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19
      138. Blz. 489 7630684 Haverweg 18 172/2011
      139. Blz. 490 7721002 Ondergr. restafvalinzameling 111/2015
      140. Blz. 491 7722142 Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013
      141. Blz. 492 7722146 Drukrioolgemalen buitengebied 108/16
      142. Blz. 493 7722150 Leidingwerk rioolgemalen 108/16
      143. Blz. 494 7722184 Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet
      144. Blz. 495 7722274 Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15
      145. Blz. 496 7722276 Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015
      146. Blz. 497 7722278 Pompen drainage putten Brake 111/2015
      147. Blz. 498 7722280 Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015
      148. Blz. 499 7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17
      149. Blz. 500 7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/
      150. Blz. 501 7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17
      151. Blz. 502 7722916 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. 104/17
      152. Blz. 503 7722918 Hekwerk (2e fase) grote rioolgem. 104/17
      153. Blz. 504 7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018
      154. Blz. 505 7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18
      155. Blz. 506 7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18
      156. Blz. 507 7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18
      157. Blz. 508 7722928 Pompen drukrioolgem. buitengeb. 102/18
      158. Blz. 509 7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18
      159. Blz. 510 7722938 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 102/18
      160. Blz. 511 7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19
      161. Blz. 512 7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19
      162. Blz. 513 7722947 Waterberging centrum Nunspeet 110/19
      163. Blz. 514 7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20
      164. Blz. 515 7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2
      165. Blz. 516 7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20
      166. Blz. 517 7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20
      167. Blz. 518 7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20
      168. Blz. 519 7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20
      169. Blz. 520 7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20
      170. Blz. 521 7723104 Sanering Oenenburgweg 132/13
      171. Blz. 522 7723106 Duurzaamheidslening 128/14
      172. Blz. 523 7723110 Zonnepanelen dak man. Wezenland 12/2018
      173. Blz. 524 7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16
      174. Blz. 525 7724146 Infopanelen ing. begraafplaatsen 102/18
      175. Blz. 526 7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20
      176. Blz. 527 7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20
      177. Blz. 528 7810106 Elspeterweg 38 08/19
      178. Blz. 529 7820126 Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13
      179. Blz. 530 7820144 Energiebesp. maatr. gem.geb. 104/17
      180. Blz. 531 7822120 Startersleningen SVN 07/b79
      181. Blz. 532 7822132 Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013
      182. Blz. 533 7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof
      183. Blz. 534 7832500 Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum
      184. Blz. 535 7833002 Complex Elspeet-Noord West
      185. Blz. 536 7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23
      186. Blz. 537 7835010 Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08
      187. Blz. 538 7835012 Aankoop Weideweg 27
      188. Blz. 539 7835020 Elspeterbosweg 9
      189. Blz. 540 7837760 Afwikkeling De Marsse
      190. Blz. 541 7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16
      191. Blz. 542 7838216 Whemeterrein 10/2016
      192. Blz. 543 7838218 Aankoop Laan 60 06/2018
      193. Blz. 544 7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19
      194. Blz. 545 7838500 Industrieterrein De Kolk
      195. Blz. 546 7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19
      196. Blz. 547 7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14
      197. Blz. 548 7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019
      198. Blz. 549 7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018
      199. Blz. 550 7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019
      200. Blz. 551 7839000 ComplexDe Molenbeek' 02/43-05/04-DIV
      201. Blz. 552 7839005 Molenbeek fase 2
      202. Blz. 553 7911000 Renteloze lening CPO 118/2016
      203. Blz. 554 Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424)
      204. Blz. 555 B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824)
      205. Blz. 556 Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982)
      206. Blz. 557 Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080)
      207. Blz. 558 Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440)
      208. Blz. 559 Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552)
      209. Blz. 560 Hardware Virtual Desktop (7001358)
      210. Blz. 561 Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372)
      211. Blz. 562 Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376)
      212. Blz. 563 Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254)
      213. Blz. 564 Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270)
      214. Blz. 565 Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250)
      215. Blz. 566 Investeringen afdeling BeM
      216. Blz. 567 Investeringen Afdeling Dienstverlening
      217. Blz. 568 Investeringen Afdeling Openbare Ruimte
      218. Blz. 569 Investeringen team Informatie
      219. Blz. 570 Investeringen team Infra
      220. Blz. 571 Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning
      221. Blz. 572 Investeringen team RO&V
      222. Blz. 573 iNzicht 104/20 (7001384)
      223. Blz. 574 Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422)
      224. Blz. 575 Mitsubishi Fuso (7015414)
      225. Blz. 576 Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510)
      226. Blz. 577 Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284)
      227. Blz. 578 Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018)
      228. Blz. 579 Rioolontstoppingsaanhanger 104/20 (7019154)
      229. Blz. 580 Smartboard 136/2011 (7000604)
      230. Blz. 581 Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030)
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap