Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de eerste hoofdlijnenrapportage van het jaar 2019.

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de geformuleerde maatregelen (elementen 'kwaliteit'en 'tijd') en de taakvelden (element 'geld') uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

 Groen

=

Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.

Oranje

=

Realisatie staat onder druk.

Rood

=

Realisatie niet in begrotingsjaar.

 

Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd.

(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd.

 

Ten aanzien van de programma's en projecten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de bijgevoegde bijlage. Deze bijlage is in te zien via de "Meer"-knop aan de rechterzijde van het scherm.

 

De financiële consequenties van de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 worden hieronder kort samengevat en per taakveld toegelicht.

             Incidenteel   Structureel   Totaal 
Programma en taakveld Lasten    Baten               
                       
                       
1. Sociaal domein                    
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie     -97.400  N      97.400 N 97.400 N
1.3 Inkomensregelingen (6610000) -100.000 V     -100.000 V     -100.000 V
1.3 Inkomensregelingen (6610005) 100.000 N     100.000 N     100.000 N
1.72  Maatwerkdienstverlening 18- 63.800 N     63.800  V             
                        
2. Onderwijs                    
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 239.500 N   239.500  V             
                       
4. Volksgezondheid en milieu                    
4.1  Volksgezondheid 36.500 N         36.500 N 36.500  N 
4.4.3 Milieubeheer VTH 29.900 N         29.900 N 29.900  N 
                       
5. Verkeer, vervoer en Waterstaat                       
5.1 Verkeer, wegen en water -25.200 V    25.200-  N             
5.5 Openbaar vervoer 200.000 N     200.000 N     200.000  N 
                       
6. Veiligheid                       
6.2.1 Openbare orde en veiligheid 36.600 N         36.600 N 36.600  N 
                       
7. Sport, cultuur en recreatie                       
7.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 21.000 N     21.000 N     21.000  N 
                       
8. Economische zaken                       
8.1 Economische Ontwikkeling 51.600 N     51.600  V              
8.4 Economische promotie 50.000 N     50.000 N     50.000  N 
                       
9. Bestuur en ondersteuning                       
9.4.1  Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 68.000 N         68.000 N 68.000  N 
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 10.500 N         10.500 N 10.500  N 
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO (knelpunten) 77.000 N     77.000 N     77.000  N 
                        
9.5  Treasury     25.000 V -25.000 V     -25.000  V 
9.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds                     
9.8 Gereserveerde kapitaallasten -50.000 V     -50.000 V     -50.000  V 
9.10 Mutaties reserves                     
                       
                        
    809.200 N 257.300 V 273.000 N 278.900 N 551.900  N 
                       
  Uitkomsten 2019                    
  Saldo begroting 2019     0 V            
  Uitkomst 1e hoofdlijnenrapportage 2019     551.900 N            
                       
  Totaal in 2019 voorlopig onttrekken aan de algemene reserve     551.900 N            
                       

 

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bij inburgering nieuwkomers was sprake van budgettair neutraal ramen. Vanaf 2018 echter zijn de baten een onderdeel binnen de algemene uitkering Gemeentefonds. De baten dienen als gevolg van het loslaten van dit budgettair neutraal ramen structureel met € 97.400 te worden verlaagd. 

 

1.3 Inkomensregelingen

Vanwege een daling van het aantal uitkeringen wordt op basis van het eerste kwartaal 2019 een onderschrijding op de begroting 2019 van circa € 150.000,-- verwacht.  De rijksbijdrage (BUIG) is in het eerste kwartaal vanwege de economische ontwikkelingen voor 2019 met ruim € 200.000,-- verlaagd. De loonkostensubsidies  als gevolg van meer plaatsingen van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking vallen hoger uit dan geraamd. 

Voorgesteld wordt incidenteel de loonkostensubsidies (6610005) te verhogen en de uitkeringen Participatiewet (6610000 /441100) te verlagen met € 100.000,--.  Bovengenoemde verwachting is een voorzichtige voorspelling omdat ook de rijksbijdrage in de loop van het jaar op basis van de economische ontwikkelingen verder kan worden verlaagd.

 

1.7.2. Maatwerkdienstverlening 18-

De verwachting is dat bij de zogeheten voorjaarsnota gemeenten voor 2019 en voor latere jaren een extra uitkering zullen ontvangen voor het onderdeel Jeugd omdat het merendeel van de gemeenten kampt met flinke zorgtekorten.
Het tekort voor 2019 zal (volgens prognose) uitkomen op € 1,4 mln. Lokaal en regionaal wordt stevig ingezet op een set van maatregelen en acties om dit tekort terug te dringen.  Deze maatregelen moeten op korte en langere termijn vruchten afwerpen. In de vervolgrapportages wordt u daarover nader geïnformeerd.

Voor de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel is gezamenlijk door de gemeenten en het Rijk een transformatieplan 2018-2020  opgesteld en daar aan gekoppeld een fonds opgericht. De bijdrage van het Rijk leidt tot de aanpassing van de raming voor een bedrag van € 63.848 voor 2019 en 2020.

 

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Van de rijksuitkering om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden is de verdelingssystematiek gewijzigd. Voor Nunspeet betekent dit voor 2019 een toekenning van totaal € 308.384. Als gevolg van deze hogere toekenning dient de raming incidenteel te worden aangepast met een bedrag van € 239.500.

 

4.1 Volksgezondheid

Op het onderdeel GGD Gelre-IJssel  ontstaat een overschrijding van € 36.500 als gevolg van het niet doorgaan van de zienswijze uit Nunspeet om een bezuinigingstaakstelling te realiseren.  Bij de overige GGD-gemeenten was geen draagvlak om tot een dergelijke bezuiniging over te gaan, waardoor de bezuiniging niet doorgevoerd is in de begroting van de GGD NOG en er sprake is van een overschrijding op de begroting van gemeente Nunspeet. Het budget dienst structureel te worden verhoogd met € 36.500.

 

4.4.3 Milieubeheer VTH

Op 4 december 2018 zijn de vergaderstukken voor AB ODNV in college geweest. Daarbij is besloten in te stemmen met de 4e begrotingswijziging i.v.m. structurele stijging sloopmeldingen 2018 en 2019 en de daarmee gepaard gaande kosten a € 29.912 mee te nemen bij de eerste hoofdlijnrapportage 2019.

 

5.1 Verkeer, wegen en water

Voorheen subsidieerde de provincie Gelderland voor 75  % verkeersveiligheidsprojecten. Deze subsidie is geschrapt . Dat houdt in dat zowel de inkomsten als de uitgaven voor een bedrag van € 25.280,- moeten worden afgeraamd.

 

5.5 Openbaar vervoer

Binnen het taakveld openbaar vervoer is in 2018 een grote overschrijding van €250.000  ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door een nieuwe verdeling van de kosten door de gehele begroting van de gemeente Nunspeet. Zo is er een voordeel ontstaan op taakveld 2.3  schoolzwemmen en leerlingenvervoer. Als gevolg van een forse toename van het aantal ritten, de prijsstijging en de lagere bijdrage van de Provincie is het noodzakelijk de raming voor 2019 te verhogen met € 200.000. Bij de 2e hoofdlijnenrapportage zal een reële inschatting worden gemaakt van de werkelijke kosten.

 

6.2.1 Openbare orde en veiligheid

Voor het onderdeel crisisbeheersing betaalt de gemeente jaarlijks aan de VNOG een bijdrage van € 6.500,-- voor het opleiden, oefenen en trainen (OTO-G) van medewerkers bevolkingszorgtaken. Daarnaast bedragen de overige kosten voor deze bevolkingszorgtaken € 500,--  per jaar (bijv. aanschaf en onderhoud portofoons, piepers, OVDBZ jas, hesjes, laptop verslagleggers 2 x). Beide bedragen zijn niet geraamd in de begroting. Voorgesteld wordt deze structurele bedragen (totaal € 7.000,--) te verwerken in de begroting.

Op het Veluwetransferium is in het verleden een camerasysteem opgehangen. De structurele lasten die hiermee samenhangen (€ 300,-- per maand) zijn in het verleden niet verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt voor deze kosten een structureel budget van € 3.600,-- in de begroting te verwerken.

Voor diverse veiligheidsonderwerpen zijn in het verleden besluiten tot deelname genomen. Deze besluiten zijn nooit financieel in de begroting vertaald. Het gaat om de volgende onderwerpen:
Bijdrage RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum ): € 0,23 per inwoner; totaal in 2019 € 6.300,-- (binnen het district-veiligheidsoverleg NOG is ingestemd met de verhoging van de bijdrage aan het RIEC om het huidige dienstverleningsniveau van het RIEC te kunnen handhaven)
Bijdrage Burgernet €  0,08 per inwoner, totaal in 2019 € 2 .200,-- (Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk krijgen bewoners en werknemers van bedrijven die zich hebben aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie begint. Politie zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij de politie een duidelijk signalement heeft. Gemeenten dragen structureel bij voor het in stand houden van Burgernet).
Bijdrage veiligheidshuis : Tot nu toe betaalden centrumgemeenten € 15.000 per jaar inclusief facilitering van de veiligheidskamers. De overige gemeenten (w.o. Nunspeet) betalen € 9.000 per jaar. Dit is gebaseerd op een zogenoemd solidariteitsmodel. Het ministerie van J&V draagt jaarlijks bij aan het VHH. In de nieuwe begroting 2019 bedraagt deze bijdrage op basis van deze verdeelsystematiek voor de zetelgemeenten € 24.500 (inclusief post AVG is dit € 26.300) en voor de overige gemeenten € 13.750 (inclusief de post AVG is dit € 14.750,--).
Buurtpreventie Elspeet: het college heeft 10 januari 2018 ingestemd met een pilot voor 2018 en 2019. Per jaar is een bedrag van €2.800,-- beschikbaar gesteld. Het totaal van de diverse veiligheidsonderwerpen bedraagt € 26.000,--. Op het taakveld Openbare orde en veiligheid is geen (structureel) budget geraamd voor deze onderwerpen. Voorgesteld wordt de begroting voor bovengenoemde onderwerpen structureel aan te passen.

 

7.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Op 11 december 2018 besloten over het bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021.

De bijdrage 2019 ad. €  21.000 voor dit programma wordt als tekort verwerkt in de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 (de bijdragen 2020 en 2021 worden meegenomen als nieuw beleid voor de Programmabegroting 2020-2023).

 

8.1 Economische Ontwikkeling

Voor het organiserend vermogen arbeidsmarktbeleid/onderwijs is een bijdrage bij de provincie Gelderland aangevraagd en toegekend van € 51.600. Als gevolg van deze toekenning dient de raming incidenteel te worden aangepast met dit bedrag.  

 

8.4 Economische promotie

De incidentele bijdrage nieuw beleid voor Nunspeet uit de Kunst is nog niet aangevraagd. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 50.000,--  hierbij te verwerken en incidenteel toe te voegen aan het budget voor de VVV's. Tegelijkertijd worden bij het taakveld 9.8 de gereserveerde kapitaallasten afgeraamd voor hetzelfde bedrag.

 

9.4.1 Overhead ondersteuning organisatie

Vanaf 2018 is geen sprake meer van uitnames uit het gemeentefonds voor rechtstreekse betalingen aan derden (denk aan VNG en AenO fonds). Bij taakveld 9.7 Algemene uitkering was een stelpost voor deze bijdrage geraamd. De gemeentelijke bijdrage aan de VNG voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is € 68.000,--. Abusievelijk is deze structurele wijziging uit 2018 niet meegenomen in de programmabegroting 2019-2022. Structureel dient dit bedrag te worden geraamd.

 

9.4.6 Overhead ondersteuning organisatie

Vanaf 2018 is geen sprake meer van uitnames uit het gemeentefonds voor rechtstreekse betalingen aan derden (denk aan VNG en AenO fonds). Binnen taakveld 9.7 Algemene uitkering was hiervoor een stelpost geraamd. Van het AenO fonds is een nota ontvangen van € 10.450,--. Abusievelijk is deze structurele wijziging uit 2018 niet meegenomen in de programmabegroting 2019-2022. Structureel dient dit bedrag te worden geraamd.

In verband met personele mutaties en ziekte is er tijdelijk personeel ingeschakeld om zo de dienstverlening zeker te kunnen stellen.  Voor dergelijke calamiteiten is een bedrag van € 76.890 opgenomen in de begroting, de zgn. knelpuntenpot. Dit bedrag is niet toereikend geweest. Een bedrag van € 154.000 is tot nu toe gerealiseerd. Een overschrijding van € 77.000 . Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel als begrotingswijziging mee te nemen in deze hoofdlijnenrapportage.

 

9.5 Treasury

De dividenden 2018 worden in 2019 verantwoord. Van de BNG is een dividend ontvangen van afgerond € 214.000,-. In de begroting 2019 is een dividendinkomst geraamd van € 250.000,-. Per saldo heeft de gemeente afgerond € 36.000,- minder ontvangen dan geraamd.

Van Vitens is de dividenduitkering op dit moment nog niet bekend en een eventuele grote afwijking zal in een eerstvolgende rapportage worden meegenomen.

Van Alliander is een dividend ontvangen van afgerond € 372.000,-. In de begroting 2019 is een dividendinkomst geraamd van € 311.000,-. Per saldo heeft de gemeente afgerond € 61.000,- meer ontvangen dan geraamd.

Voor alle deelnemingen is € 25.000,- meer ontvangen dan geraamd. Voorgesteld wordt dit voordelige resultaat incidenteel te verwerken.

 

9.7 Algemene uitkering gemeentefonds

De raming in de programmabegroting 2019-2022 is gebaseerd op de Meicirculaire 2018.  De ontwikkeling van de Septembercirculaire is via de Bijstellingsbrief begroting 2019-2022 aan de raad voorgelegd en verwerkt in de programmabegroting 2019-2022. Bij de verwerking van de dekkingsvoorstellen 2019-2022 is al rekening gehouden met een risico inschatting van de uitname BTW compensatiefonds uit de Algemene uitkering.

Bij het verwerken van de circulaires 2018 is rekening gehouden met het meest negatieve scenario inzake het BTW compensatiefonds. Verschillende partijen zijn met het ministerie in overleg over de hoogte van dit bedrag. In 2018 is dit risico voor 60% genomen en met het resterende deel van 40%  ad. € 270.000 is de opbrengst van de Algemene uitkering gemeentefonds verhoogd. In de loop van 2019 zal blijken in hoeverre deze inschatting bijstelling behoeft.

Aan het gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 1 april 2019 staat nog een bedrag van € 102.280  'geparkeerd'. Het betreft een budget van € 57.000  voor het rijksvaccinatieprogramma,  € 11.000 voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang, € 10.000 voor extra contactmoment jong volwassen en € 24.280 voor schuld en armoede.

Structurele gevolgen

De hoofdlijnenrapportage is niet bedoeld om (structureel) nieuw beleid in de lopende (meerjaren)begroting te verwerken. In deze rapportage zijn een aantal taken met een structureel karakter opgenomen die het gevolg zijn van onder andere bijstellingen van uitkeringen van derden of van reeds in het verleden genomen bestuurlijke besluiten. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 

taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

€ 97.400,-- (nadeel)

taakveld 4.1 Volksgezondheid

€ 36.500,-- (nadeel)

taakveld 4.4.3 Milieubeheer

€ 29.900,-- (nadeel)

taakveld 6.2.1 Openbare orde en veiligheid

€  36.600,-- (nadeel)

taakveld 9.4.1 Overhead bestuur en maatschappij

€  68.000,-- (nadeel)

taakveld 9.4.6 Overhead personeel en fac. onderst.

€  10.500,-- (nadeel)

totaal

€ 279.000,-- (nadeel)