Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inhoud

Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,76 6,58 6,88
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,5 6,58 6,88
Apparaatskosten Kosten per inwoner 259,72 295 267,06
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 8,20% 0,63% 0,58%
Overhead % van totale lasten 11,74% 12,44% 11,61%
*Indicator niet bekend
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud