Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien
hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Wat gaan wij doen?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 790 780 795
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen * 0,83% 0,55%
Kinderen in uitkeringsgezinnen % 2,58% 2,50% 2,50%
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baanheeft 68,30% * 88,21%
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen 1,22% * 1,22%
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 66 * 101
Personen met een lopend re-intergratietraject Aantal per 10.000 inwoners 71 * 53
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar 18=""> 8,4 8% 10%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming % van populatie < 12 - 23 jaar met jeugdhulp 12="" -="" 23="" jaar="" met=""> 0,43% 10% 0,38%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % 0,13% 0,09% 0,13%
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 187 124 184
*Indicator niet bekend