Sitemap

Sitemap

1e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 1  
1e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Bestuurlijke kaders Blz. 8  
Wat willen we bereiken? Blz. 9  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 10  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 11  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 12  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 13  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 14  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 15  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 16  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 17  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 18  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 19  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 20  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 21  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 22  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 23  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 24  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 25  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 26  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 27  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 28  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 29  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 30  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 31  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 32  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 33  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 34  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 35  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 36  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 37  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 38  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 39  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 40  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 41  
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 42  
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 43  
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 44  
Budgetten programma 1 Blz. 45  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 46  
1.2 Wijkteams Blz. 47  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 48  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 49  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 50  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 51  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 52  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 53  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 54  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 55  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 56  
Programma 2. Onderwijs Blz. 57  
Inleiding Blz. 58  
Bestuurlijke kaders Blz. 59  
Wat willen wij bereiken? Blz. 60  
Iedereen gaat naar school Blz. 61  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 62  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 63  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 64  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 65  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 66  
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 67  
Budgetten programma 2 Blz. 68  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 69  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 70  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 71  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 72  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 73  
Inleiding Blz. 74  
Bestuurlijke kaders Blz. 75  
Wat willen wij bereiken? Blz. 76  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 77  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 78  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 79  
Faciliteren CPO. Blz. 80  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 81  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 82  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 83  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 84  
Woningbouw op maat. Blz. 85  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 86  
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 87  
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 88  
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 89  
Budgetten programma 3 Blz. 90  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 91  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 92  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 93  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 94  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 95  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 96  
Inleiding Blz. 97  
Bestuurlijke kaders Blz. 98  
Wat willen wij bereiken? Blz. 99  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 100  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 101  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 102  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 103  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 104  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 105  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 106  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 107  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 108  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 109  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 110  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 111  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 112  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 113  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 114  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 115  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 116  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 117  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 118  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 119  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 120  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 121  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 122  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 123  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 124  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 125  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 126  
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 127  
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 128  
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 129  
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 130  
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 131  
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 132  
Budgetten programma 4 Blz. 133  
4.1 Volksgezondheid Blz. 134  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 135  
4.2.2 Riolering OR Blz. 136  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 137  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 138  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 139  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 140  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 141  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 142  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 143  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 144  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 145  
Inleiding Blz. 146  
Bestuurlijke kaders Blz. 147  
Wat willen wij bereiken? Blz. 148  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 149  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 150  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 151  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 152  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 153  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 154  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 155  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 156  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 157  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 158  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 159  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 160  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 161  
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 162  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 163  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 164  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 165  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 166  
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 167  
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 168  
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 169  
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 170  
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 171  
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 172  
Werkvoorbereider Infra Blz. 173  
Budgetten programma 5 Blz. 174  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 175  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 176  
5.2 Parkeren Blz. 177  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 178  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 179  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 180  
Programma 6. Veiligheid Blz. 181  
Inleiding Blz. 182  
Bestuurlijke kaders Blz. 183  
Wat willen wij bereiken? Blz. 184  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 185  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 186  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 187  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 188  
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 189  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 190  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 191  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 192  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 193  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 194  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 195  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 196  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 197  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 198  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 199  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 200  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 201  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 202  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 203  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 204  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 205  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 206  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 207  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 208  
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 209  
Portofoon's Boa's Blz. 210  
Budgetten programma 6 Blz. 211  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 212  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 213  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 214  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 215  
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 216  
Inleiding Blz. 217  
Bestuurlijke kaders Blz. 218  
Wat willen wij bereiken? Blz. 219  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 220  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 221  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 222  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 223  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 224  
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 225  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 226  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 227  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 228  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 229  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 230  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 231  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 232  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 233  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 234  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 235  
Wijkgerichtwerken Blz. 236  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 237  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 238  
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 239  
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 240  
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 241  
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 242  
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 243  
Budgetten programma 7 Blz. 244  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 245  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 246  
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 247  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 248  
7.4 Musea Blz. 249  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 250  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 251  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 252  
7.6 Media Blz. 253  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 254  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 255  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 256  
Programma 8. Economische zaken Blz. 257  
Inleiding Blz. 258  
Bestuurlijke kaders Blz. 259  
Wat willen wij bereiken? Blz. 260  
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 261  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 262  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 263  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 264  
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 265  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 266  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 267  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 268  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 269  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 270  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 271  
Budgetten programma 8 Blz. 272  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 273  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 274  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 275  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 276  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 277  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 278  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 279  
Inleiding Blz. 280  
Bestuurlijke kaders Blz. 281  
Wat willen wij bereiken? Blz. 282  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 283  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 284  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 285  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 286  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 287  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 288  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 289  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 290  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 291  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 292  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 293  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 294  
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 295  
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 296  
Planten Blz. 297  
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 298  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 299  
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 300  
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 301  
Voldoen aan banenafspraak Blz. 302  
Budgetten programma 9 Blz. 303  
9.1 Bestuur Blz. 304  
9.10 Mutaties reserves Blz. 305  
9.2 Burgerzaken Blz. 306  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 307  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 308  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 309  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 310  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 311  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 312  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 313  
9.5 Treasury Blz. 314  
9.61 OZB woningen Blz. 315  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 316  
9.64 Belastingen Overig Blz. 317  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 318  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 319  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 320  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 321  
(investerings-)Kredieten Blz. 322  
Doelstellingen Blz. 323  
Investerings (kredieten) Blz. 324  
Aanhangwagen voor dranghekken (7015412) Blz. 325  
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 326  
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 327  
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 328  
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 329  
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 330  
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 331  
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 332  
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 333  
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 334  
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 335  
Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936) Blz. 336  
Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920) Blz. 337  
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 338  
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 339  
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 340  
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 341  
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 342  
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 343  
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 344  
Auto meetploeg (7015404) Blz. 345  
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 346  
BAG 2.0 10218 (7002446) Blz. 347  
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 348  
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 349  
Bewegwijzering (7211316) Blz. 350  
Bovenweg 87-93 (7839011) Blz. 351  
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 352  
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 353  
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 354  
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 355  
Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420) Blz. 356  
Digikoppeling 136/13 (7002368) Blz. 357  
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 358  
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 359  
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 360  
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 361  
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 362  
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 363  
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 364  
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 365  
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 366  
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 367  
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 368  
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 369  
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 370  
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 371  
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 372  
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 373  
Gedenkkunstw. begrpl. NspWElsp. 10218 (7724148) Blz. 374  
Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530) Blz. 375  
Geluidsscherm geluidsw. Nsp.West 108/16 (7723108) Blz. 376  
Geluidsscherm spoorweg (7210005) Blz. 377  
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 378  
Glasvezelswitches SAN 10218 (7002520) Blz. 379  
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 380  
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 381  
Grasbetonstenen buitengeb. 111/2015 (7210482) Blz. 382  
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 383  
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 384  
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 385  
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 386  
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 387  
Grootform. papierpr. en scanner 108/16 (7002418) Blz. 388  
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 389  
Hardware back-up voorz. 10218 (7002518) Blz. 390  
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 391  
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 392  
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 393  
Hekwerk rondom gemalen 120/13 (7722258) Blz. 394  
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 395  
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 396  
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 397  
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 398  
Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488) Blz. 399  
Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546) Blz. 400  
Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246) Blz. 401  
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 402  
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 403  
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 404  
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 405  
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 406  
Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348) Blz. 407  
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 408  
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 409  
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 410  
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 411  
Ipads 111/2015 (7002398) Blz. 412  
Klachten en meldingensyst. 10218 (7002516) Blz. 413  
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 414  
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 415  
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 416  
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 417  
LED armaturen (7211314) Blz. 418  
Leidingwerk grote rioolgemalen (7722912) Blz. 419  
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 420  
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 421  
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 422  
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 423  
Leidingwerk rioolgemalen 112/14 (7722268) Blz. 424  
Lichtmasten 10218 (7210936) Blz. 425  
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 426  
Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078) Blz. 427  
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 428  
Mobiele apparatuur (div) 10218 (7002524) Blz. 429  
Mobiele devices 108/16 (7002424) Blz. 430  
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 431  
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 432  
Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540) Blz. 433  
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 434  
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 435  
Ondergrondse containers 101/11 (7721000) Blz. 436  
Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110) Blz. 437  
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 438  
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 439  
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 440  
Optionele modules iBurgerzaken (7002432) Blz. 441  
Opwaardering div. programmatuur 150/13 (7002370) Blz. 442  
Oracle cluster (7002436) Blz. 443  
Paaltjes met reflec.huisnummers (7211332 ) Blz. 444  
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 445  
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 446  
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 447  
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 448  
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 449  
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 450  
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 451  
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 452  
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 453  
Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362) Blz. 454  
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 455  
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 456  
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 457  
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 458  
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 459  
Renherinr. Oenenb.w(aanv) 10218 (7210492) Blz. 460  
Renovatie fietspad Pasopweg (7210484) Blz. 461  
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 462  
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 463  
Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562) Blz. 464  
Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 ) Blz. 465  
Rolbezem (7015410) Blz. 466  
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 467  
Schilderwerk molen De Maagd (7540082) Blz. 468  
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 469  
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 470  
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 471  
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 472  
Straat- en trottoirkolken (50 st) 10218 (7722930) Blz. 473  
Terreinwagen bosbeheer 106/16 (7015374) Blz. 474  
Toegangcontrolesysteem 111/2015 (7002412) Blz. 475  
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 476  
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 477  
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 478  
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 479  
Uitbr. werkplekken inventaris 14517 (7000077) Blz. 480  
Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940) Blz. 481  
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 482  
Uitbreiding werkplekken 1452017 (7000076) Blz. 483  
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 484  
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 485  
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 486  
Ultimo IT-beheer systeem 1362016 (7002426) Blz. 487  
Veegmachine (7015408) Blz. 488  
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 489  
Verv. domein Automatisering 111/2015 (7002396) Blz. 490  
Vrachtwagen (7015406) Blz. 491  
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 492  
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 493  
Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908) Blz. 494  
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 495  
Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532) Blz. 496  
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 497  
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 498  
Zoutstrooier (MAN) 10218 (7019878) Blz. 499  
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 500