Sitemap

1e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 1
1e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke kaders Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 10
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 11
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 12
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 13
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 14
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 15
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 16
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 17
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 18
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 19
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 20
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 21
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 22
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 23
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 24
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 25
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 26
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 27
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 28
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 29
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 30
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 31
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 32
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 33
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 34
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 35
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 36
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 37
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 38
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 39
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 40
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 41
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 42
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 43
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 44
Budgetten programma 1 Blz. 45
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 46
1.2 Wijkteams Blz. 47
1.3 Inkomensregelingen Blz. 48
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 49
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 50
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 51
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 52
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 53
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 54
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 55
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 56
Programma 2. Onderwijs Blz. 57
Inleiding Blz. 58
Bestuurlijke kaders Blz. 59
Wat willen wij bereiken? Blz. 60
Iedereen gaat naar school Blz. 61
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 62
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 63
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 64
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 65
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 66
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 67
Budgetten programma 2 Blz. 68
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 69
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 70
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 71
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 72
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 73
Inleiding Blz. 74
Bestuurlijke kaders Blz. 75
Wat willen wij bereiken? Blz. 76
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 77
Actualisatie Woonvisie. Blz. 78
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 79
Faciliteren CPO. Blz. 80
Implementeren Omgevingswet. Blz. 81
Invoeren flitsvergunning. Blz. 82
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 83
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 84
Woningbouw op maat. Blz. 85
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 86
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 87
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 88
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 89
Budgetten programma 3 Blz. 90
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 91
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 92
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 93
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 94
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 95
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 96
Inleiding Blz. 97
Bestuurlijke kaders Blz. 98
Wat willen wij bereiken? Blz. 99
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 100
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 101
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 102
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 103
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 104
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 105
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 106
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 107
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 108
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 109
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 110
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 111
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 112
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 113
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 114
Besparen op verbruik van energie. Blz. 115
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 116
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 117
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 118
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 119
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 120
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 121
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 122
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 123
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 124
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 125
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 126
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 127
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 128
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 129
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 130
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 131
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 132
Budgetten programma 4 Blz. 133
4.1 Volksgezondheid Blz. 134
4.2.1 Riolering financiën Blz. 135
4.2.2 Riolering OR Blz. 136
4.2.3 Riolering Infra Blz. 137
4.3.1 Afval Financiën Blz. 138
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 139
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 140
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 141
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 142
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 143
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 144
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 145
Inleiding Blz. 146
Bestuurlijke kaders Blz. 147
Wat willen wij bereiken? Blz. 148
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 149
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 150
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 151
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 152
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 153
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 154
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 155
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 156
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 157
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 158
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 159
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 160
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 161
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 162
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 163
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 164
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 165
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 166
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 167
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 168
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 169
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 170
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 171
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 172
Werkvoorbereider Infra Blz. 173
Budgetten programma 5 Blz. 174
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 175
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 176
5.2 Parkeren Blz. 177
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 178
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 179
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 180
Programma 6. Veiligheid Blz. 181
Inleiding Blz. 182
Bestuurlijke kaders Blz. 183
Wat willen wij bereiken? Blz. 184
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 185
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 186
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 187
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 188
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 189
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 190
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 191
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 192
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 193
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 194
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 195
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 196
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 197
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 198
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 199
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 200
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 201
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 202
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 203
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 204
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 205
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 206
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 207
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 208
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 209
Portofoon's Boa's Blz. 210
Budgetten programma 6 Blz. 211
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 212
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 213
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 214
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 215
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 216
Inleiding Blz. 217
Bestuurlijke kaders Blz. 218
Wat willen wij bereiken? Blz. 219
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 220
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 221
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 222
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 223
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 224
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 225
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 226
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 227
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 228
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 229
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 230
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 231
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 232
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 233
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 234
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 235
Wijkgerichtwerken Blz. 236
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 237
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 238
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 239
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 240
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 241
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 242
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 243
Budgetten programma 7 Blz. 244
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 245
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 246
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 247
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 248
7.4 Musea Blz. 249
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 250
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 251
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 252
7.6 Media Blz. 253
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 254
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 255
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 256
Programma 8. Economische zaken Blz. 257
Inleiding Blz. 258
Bestuurlijke kaders Blz. 259
Wat willen wij bereiken? Blz. 260
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 261
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 262
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 263
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 264
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 265
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 266
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 267
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 268
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 269
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 270
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 271
Budgetten programma 8 Blz. 272
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 273
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 274
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 275
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 276
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 277
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 278
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 279
Inleiding Blz. 280
Bestuurlijke kaders Blz. 281
Wat willen wij bereiken? Blz. 282
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 283
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 284
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 285
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 286
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 287
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 288
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 289
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 290
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 291
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 292
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 293
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 294
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 295
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 296
Planten Blz. 297
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 298
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 299
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 300
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 301
Voldoen aan banenafspraak Blz. 302
Budgetten programma 9 Blz. 303
9.1 Bestuur Blz. 304
9.10 Mutaties reserves Blz. 305
9.2 Burgerzaken Blz. 306
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 307
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 308
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 309
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 310
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 311
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 312
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 313
9.5 Treasury Blz. 314
9.61 OZB woningen Blz. 315
9.62 OZB niet-woningen Blz. 316
9.64 Belastingen Overig Blz. 317
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 318
9.8 Overige baten en lasten Blz. 319
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 320
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 321
(investerings-)Kredieten Blz. 322
Doelstellingen Blz. 323
Investerings (kredieten) Blz. 324
Aanhangwagen voor dranghekken (7015412) Blz. 325
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 326
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 327
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 328
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 329
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 330
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 331
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 332
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 333
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 334
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 335
Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936) Blz. 336
Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920) Blz. 337
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 338
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 339
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 340
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 341
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 342
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 343
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 344
Auto meetploeg (7015404) Blz. 345
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 346
BAG 2.0 10218 (7002446) Blz. 347
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 348
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 349
Bewegwijzering (7211316) Blz. 350
Bovenweg 87-93 (7839011) Blz. 351
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 352
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 353
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 354
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 355
Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420) Blz. 356
Digikoppeling 136/13 (7002368) Blz. 357
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 358
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 359
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 360
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 361
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 362
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 363
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 364
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 365
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 366
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 367
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 368
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 369
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 370
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 371
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 372
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 373
Gedenkkunstw. begrpl. NspWElsp. 10218 (7724148) Blz. 374
Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530) Blz. 375
Geluidsscherm geluidsw. Nsp.West 108/16 (7723108) Blz. 376
Geluidsscherm spoorweg (7210005) Blz. 377
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 378
Glasvezelswitches SAN 10218 (7002520) Blz. 379
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 380
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 381
Grasbetonstenen buitengeb. 111/2015 (7210482) Blz. 382
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 383
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 384
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 385
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 386
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 387
Grootform. papierpr. en scanner 108/16 (7002418) Blz. 388
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 389
Hardware back-up voorz. 10218 (7002518) Blz. 390
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 391
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 392
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 393
Hekwerk rondom gemalen 120/13 (7722258) Blz. 394
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 395
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 396
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 397
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 398
Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488) Blz. 399
Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546) Blz. 400
Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246) Blz. 401
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 402
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 403
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 404
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 405
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 406
Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348) Blz. 407
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 408
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 409
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 410
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 411
Ipads 111/2015 (7002398) Blz. 412
Klachten en meldingensyst. 10218 (7002516) Blz. 413
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 414
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 415
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 416
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 417
LED armaturen (7211314) Blz. 418
Leidingwerk grote rioolgemalen (7722912) Blz. 419
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 420
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 421
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 422
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 423
Leidingwerk rioolgemalen 112/14 (7722268) Blz. 424
Lichtmasten 10218 (7210936) Blz. 425
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 426
Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078) Blz. 427
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 428
Mobiele apparatuur (div) 10218 (7002524) Blz. 429
Mobiele devices 108/16 (7002424) Blz. 430
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 431
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 432
Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540) Blz. 433
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 434
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 435
Ondergrondse containers 101/11 (7721000) Blz. 436
Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110) Blz. 437
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 438
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 439
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 440
Optionele modules iBurgerzaken (7002432) Blz. 441
Opwaardering div. programmatuur 150/13 (7002370) Blz. 442
Oracle cluster (7002436) Blz. 443
Paaltjes met reflec.huisnummers (7211332 ) Blz. 444
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 445
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 446
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 447
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 448
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 449
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 450
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 451
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 452
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 453
Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362) Blz. 454
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 455
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 456
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 457
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 458
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 459
Renherinr. Oenenb.w(aanv) 10218 (7210492) Blz. 460
Renovatie fietspad Pasopweg (7210484) Blz. 461
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 462
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 463
Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562) Blz. 464
Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 ) Blz. 465
Rolbezem (7015410) Blz. 466
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 467
Schilderwerk molen De Maagd (7540082) Blz. 468
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 469
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 470
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 471
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 472
Straat- en trottoirkolken (50 st) 10218 (7722930) Blz. 473
Terreinwagen bosbeheer 106/16 (7015374) Blz. 474
Toegangcontrolesysteem 111/2015 (7002412) Blz. 475
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 476
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 477
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 478
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 479
Uitbr. werkplekken inventaris 14517 (7000077) Blz. 480
Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940) Blz. 481
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 482
Uitbreiding werkplekken 1452017 (7000076) Blz. 483
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 484
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 485
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 486
Ultimo IT-beheer systeem 1362016 (7002426) Blz. 487
Veegmachine (7015408) Blz. 488
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 489
Verv. domein Automatisering 111/2015 (7002396) Blz. 490
Vrachtwagen (7015406) Blz. 491
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 492
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 493
Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908) Blz. 494
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 495
Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532) Blz. 496
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 497
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 498
Zoutstrooier (MAN) 10218 (7019878) Blz. 499
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 500
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap