Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeMToelichting

Voor het onderdeel crisisbeheersing betaalt de gemeente jaarlijks aan de VNOG een bijdrage van € 6.500,-- voor het opleiden, oefenen en trainen (OTO-G) van medewerkers bevolkingszorgtaken. Daarnaast bedragen de overige kosten voor deze bevolkingszorgtaken € 500,--  per jaar (bijv. aanschaf en onderhoud portofoons, piepers, OVDBZ jas, hesjes, laptop verslagleggers 2 x). Beide bedragen zijn niet geraamd in de begroting. Voorgesteld wordt deze structurele bedragen (totaal € 7.000,--) te verwerken in de begroting.

Op het Veluwetransferium is in het verleden een camerasysteem opgehangen. De structurele lasten die hiermee samenhangen (€ 300,-- per maand), zijn in het verleden niet verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt voor deze kosten een structureel budget van € 3.600,-- in de begroting te verwerken.

Voor diverse veiligheidsonderwerpen zijn in het verleden besluiten tot deelname genomen. Deze besluiten zijn nooit financieel in de begroting vertaald. Het gaat om de volgende onderwerpen:
Bijdrage RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum ): € 0,23 per inwoner; totaal in 2019 € 6.300,-- (binnen het districtelijk veiligheidsoverleg NOG is ingestemd met de verhoging van de bijdrage aan het RIEC om het huidige dienstverleningsniveau van het RIEC te kunnen handhaven)
Bijdrage Burgernet €  0,08 per inwoner, totaal in 2019 € 2 .200,-- (Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk krijgen bewoners en werknemers van bedrijven die zich hebben aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie begint. Politie zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij de politie een duidelijk signalement heeft. Gemeenten dragen structureel bij voor het in stand houden van Burgernet).
Bijdrage veiligheidshuis : Tot nu toe betaalden centrumgemeenten € 15.000 per jaar inclusief facilitering van de veiligheidskamers. De overige gemeenten (w.o. Nunspeet) betalen € 9.000 per jaar. Dit is gebaseerd op een zogenoemd solidariteitsmodel. Het ministerie van J&V draagt jaarlijks bij aan het VHH. In de nieuwe begroting 2019 bedraagt deze bijdrage op basis van deze verdeelsystematiek voor de zetelgemeenten € 24.500 (inclusief post AVG is dit € 26.300) en voor de overige gemeenten € 13.750 (inclusief de post AVG is dit € 14.750,--).
Buurtpreventie Elspeet: het college heeft 10 januari 2018 ingestemd met een pilot voor 2018 en 2019. Per jaar is een bedrag van €2.800,-- beschikbaar gesteld. Het totaal van de diverse veiligheidsonderwerpen bedraagt € 26.000,--. Op het taakveld Openbare orde en veiligheid is geen (structureel) budget geraamd voor deze onderwerpen. Voorgesteld wordt de begroting voor bovengenoemde onderwerpen aan te passen.    

--
Tijd
R
Geld