Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFOToelichting

Vanaf 2018 is geen sprake meer van uitnames uit het gemeentefonds voor rechtstreekse betalingen aan derden (denk aan VNG en AenO fonds). Binnen taakveld 9.7 Algemene uitkering is hiervoor een stelpost geraamd. Van het AenO fonds is een nota ontvangen van € 10.450,--. Abusievelijk is deze structurele wijziging uit 2018 niet meegenomen in de programmabegroting 2019-2022.

In verband met personele mutaties en ziekte is er tijdelijk personeel ingeschakeld om zo de dienstverlening zeker te kunnen stellen.  Voor dergelijke calamiteiten is een bedrag van € 76.890 opgenomen in de begroting, de zgn. knelpuntenpot. Dit bedrag is niet toereikend geweest. Een bedrag van € 154.000 is tot nu toe gerealiseerd. Een overschrijding van € 77.000 . Voorgesteld wordt om dit bedrag als begrotingswijziging mee te nemen in deze hoofdlijnenrapportage.

--
Tijd
R
Geld