Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen GemeentefondsToelichting

De raming in de programmabegroting 2019-2022 is gebaseerd op de Meicirculaire 2018.  De ontwikkeling van de Septembercirculaire is via de Bijstellingsbrief begroting 2019-2022 aan de raad voorgelegd en verwerkt in de programmabegroting 2019-2022. Bij de verwerking van de dekkingsvoorstellen 2019-2022 is al rekening gehouden met een risicoinschatting van de uitname BTW compensatiefonds uit de Algemene uitkering.

Bij het verwerken van de circulaires 2018 is rekening gehouden met het meest negatieve scenario inzake het BTW compensatiefonds. Verschillende partijen zijn met het ministerie in overleg over de hoogte van dit bedrag. In 2018 is dit risico voor 60% genomen en met het resterende deel van 40%  ad. € 270.000 is de opbrengst van de Algemene uitkering gemeentefonds verhoogd. In de loop van 2019 zal blijken in hoeverre deze inschatting bijstelling behoeft.

Aan het gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 1 april 2019 staat nog een bedrag van € 102.280  'geparkeerd'. Het betreft een budget van € 57.000  voor het rijksvaccinatieprogramma,  € 11.000 voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang, € 10.000 voor extra contactmoment jong volwassen en € 24.280 voor schuld en armoede.

 

--
Tijd
O
Geld