Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.

Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de herontwikkeling van de onderwijshuisvesting in Elspeet gepland. Na onderzoek van het voorkeurscenario (huisvesting 2 scholen op één locatie inclusief kinderopvang) is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is. Daarom is overgegaan tot uitwerking van een alternatief scenario. Een van de betrokken scholen betreft de Da Costa te Elspeet. In het uit te werken scenario is voor deze school gekozen voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw wordt in de komende periode uitgewerkt.

2019 2020 2021 2022

voorbereiden van de nieuwbouw:
uitwerken ontwerp door architect
aanpassen bestemmingsplan (inclusief noodzakelijke onderzoeken)

start van de nieuwbouw da Costa

afronden van de nieuwbouw van het schoolgebouw    Toelichting

Het proces rondom nieuwbouw is conform planning gestart in 2018. In 2018 hebben de voorbereidende werkzaamheden met de school plaatsgevonden. Daarnaast heeft in december 2018 de architectenselectie plaatsgevonden. De noodzakelijke onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan zijn gestart.

Op grond van het vastgestelde strategische huisvestingsplan stond de nieuwbouw van huisvesting in Elspeet aanvankelijk gepland in 2018. Aangezien de geplande IKC-vorming niet is doorgegaan zijn de projecten (nieuwbouw Da Costa en verbouw Boaz-Jachin) afzonderlijk voortgezet. Onlangs heeft een vergadering van de projectgroep nieuwbouw Da Costa plaatsgevonden. In deze vergadering is een nieuwe planning besproken. Deze planning zal in de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep worden vastgesteld. In deze planning wordt voorgesteld de aanbesteding van de installaties en van het bouwkundige deel apart uit te zetten. Dit leidt tot een langere aanbestedingsprocedure maar met het doel tot een beter product te komen. Op grond van de aangepaste planning start de sloop/nieuwbouw per augustus/september 2020. 

G
Kwaliteit
O
Tijd