Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2021

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost gepland. De ontwikkeling  van het IKC is onderhanden en wordt in de komende periode verder uitgewerkt en gerealiseerd.

 

2019 2020 2021 2022
voorbereiden van de nieuwbouw IKC Nunspeet Oost:

architectenselectie en start opmaken/uitwerken van het ontwerp
uitwerken en aanpassen bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh

start van de uitvoering van de nieuwbouw:
aanbesteding en selectie aannemer(s)
aanvragen omgevingsvergunningen
start realisatie

afronding realisatie van de  nieuwbouw  Toelichting

O
Kwaliteit

De voorbereidingen van de nieuwbouw lopen vertragingen. Één van de deelnemende partijen in het IKC (CNS) zou via een fusie van twee scholen deel gaan nemen. Hiervoor heeft het bestuur van CNS een fusiebesluit voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). De MR van één van beide scholen heeft aangegeven niet in te stemmen met het fusiebesluit. Na een mediation-traject tussen bestuur en MR (dat niets heeft opgeleverd) heeft het bestuur besloten het fusiebesluit terug te nemen. Gevolg hiervan is dat één van de scholen in principe niet mee gaat in het IKC. De MR is teruggekomen op hun bezwaren. In overleg met de MR heeft het bestuur nu besloten een raadpleging onder de ouders uit te zetten. Als gevolg van deze interne discussie binnen CNS loopt het traject vertraging op.

Binnen de gemeente zijn de voorbereidingen voor het bestemmingsplan gestart. Een eerste concept van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is opsteld.

O
Tijd

Als gevolg van onenigheid binnen de CNS (tussen MR en bestuur) loopt het voorbereidingstraject vertraging op. De partijen zouden met elkaar een samenwerkingsovereenkomst voorbereiden en afsluiten. Door de problemen binnen het CNS loopt ook dit traject vertraging op.

De gemeente is gestart met de voorbereidingen van de wijziging van het bestemmingsplan.