Programma 2. Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Maximale inzet op voorkomen schooluitval

Alle jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs of zijn aan het werk. Dat is de ambitie. Om de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, wordt ingezet op het voorkomen van schooluitval. Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep wordt verbinding gezocht met de arbeidsmarkt zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding. Daarnaast wordt ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere perspectieven biedt.

G

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

We werken aan een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen van 2-12 jaar zich optimaal en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. De inhoudelijke vormgeving laten we over aan onze partners in het veld die in netwerkverband samenwerken vanuit een gedeelde visie en onder regievoering van het onderwijs. Een Integraal Kindcentrum wordt vanuit de inhoud gevormd en hoeft niet per definitie in één gebouw (een multifunctionele accommodatie) gehuisvest te zijn. Om het partnerschap te onderstrepen leggen we een gemeenschappelijke visie op Kindcentra vast, waarbij we aangeven wat ieders bijdrage is in de periode 2017-2020.

R

Deze visie is ook betrokken bij het opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan ‘Extra Oog voor de toekomst’ (SHP) waarover in maart 2017 politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Als één van de concrete uitwerkingen vanuit dit SHP heeft een verkenning plaatsgevonden naar het haalbaarheid van een gezamenlijke huisvesting van de basisscholen Boaz-Jachin en Da Costa Elspeet in een IKC ontwikkeling. Recent is bekend geworden vanuit deze verkenning dat een gezamenlijke huisvesting in een IKC ontwikkeling als niet haalbaar wordt geacht.

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet

Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod zal de gemeente in samenwerking met Stichting Proo blijven werken aan het waarmaken van de grondwettelijke opdracht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. De inspanning in 2017  zal gericht zijn op de instandhouding van De Schakel als dislocatie op het huidige adres van de school.

R

De brief over intrekking van het Brinnummer/opheffing van OBS de Schakel is naderhand ingetrokken door stichting Proo. Daardoor is deze brief als niet-verzonden aangemerkt. OBS de Schakel is hiermee als zelfstandige school blijven bestaan.

Hoger bereik Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

G

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie

Het is van belang dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden voorkomen. Ons doelgroepbereik is niet hoog. In 2017 harmoniseren we ons voorschoolse voorzieningen waarmee we het doelgroepbereik een stevige impuls geven.

G

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader

Er van uitgaande dat de bouw van een Integraal Kindcentrum in Nunspeert Oost ruimtelijke en financieel haalbaar is en de raad het benodigde budget en een richtinggevend kader heeft afgegeven, dan kunnen partijen hun plannen in 2017 concretiseren. Dat betekent dat op tal van terreinen afspraken worden gemaakt en een projectstructuur wordt ingericht. Er zal voorschotverlening nodig zijn om de bouw te kunnen voorbereiden. Het definitieve bouwbudget zal in 2017 nog niet worden vrijgegeven.

G

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest. De huidige afspraken, waarmee het aanbod in Nunspeet ongemoeid blijft, liggen vast voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2017.

G

Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

Op 31 maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan (SHP) ‘Extra Oog voor de toekomst’ vastgesteld. Een investeringskader dat leidend is voor de toetsing van toekomstige ontwikkelingen en huisvestingsinitiatieven, van primair en speciaal onderwijs in de gemeente Nunspeet. De in deze strategische visie genoemde ambities en initiatieven zijn voorzien van scenario’s en een fasering (het SHP gaat uit van vijf afzonderlijke fasen over de periode tot en met het jaar 2033) en vormt nu het vertrekpunt voor nadere uitwerking. In de uitwerkingsfase worden de scenario’s nader onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en vertaald naar concrete en haalbare uitvoeringsplannen, passend bij het uitgangspunt van deze toekomstvisie. Op dit moment wordt, conform deze fasering van het plan, onder meer gewerkt aan de volgende twee zaken:

Convenant Strategisch Huisvestingsplan (voor een goede borging van het SHP wil de gemeente samen met de schoolbesturen een convenant opstellen)
Projectplannen (als onderdeel van de drie ambities van uit de eerste fase van het SHP worden drie projectplannen opgesteld - IKC Elspeet, IKC Nunspeet-Oost en faciliteren Junior College).
Feitelijke uitwerking (deze projectplannen worden parallel opgesteld in de feitelijke verkenning/haalbaarheid welke op dit moment binnen deze ambities plaatsvinden. Dat wil zeggen een verkenningsfase huisvesting in Elspeet, afronding van Quick-scan van IKC Nunspeet-Oost en onderzoek huisvesting Junior College) . 

G

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Budgetten Programma 2

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0 0 0 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 147 147 147 128 128
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 5,90% 5,90% 5,90% 1,25% 1,25%
Leerlingen basisonderwijs Aantal 2.754 2.754 2.754 2.506 2.506
Leerlingen voortgezet onderwijs Aantal 411 411 411 435 435
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs Aantal 526 526 526 338 338
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs Aantal 98 98 98 107 107
Omvang relatief verzuim: leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet aanwezig zijn tijdens les- of praktijktijd (frequente spijbelaars (leerplicht (LP), Regionale meld- en coördinatiepunten (RMC)) en thuiszitters) Aantal 147 147 147 92 92
Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend Aantal 0 0 0 0 0
Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer Aantal 130 130 130 123 123
Totale kosten leerlingenvervoer Bedrag 520.000 520.000 450.000 112.801 285.564
Geïnspecteerde kinderdagverblijven Aantal 3 3 3 3 9
Geïnspecteerde buitenschoolse opvang Aantal 6 6 6 6 6
Geïnspecteerde gastouderbureaus Aantal 3 3 3 3 3
Geïnspecteerde gastouders Aantal 21 21 21 21 21
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen Aantal 7 7 7 7 7