Programma 8. Economische zaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening

Terug naar navigatie - Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening

De Participatiewet (per 1-1-2015) biedt nieuwe instrumenten, zoals beschut werken en loonkostensubsidies. Mensen met een arbeidsbeperking zullen hiermee gerichter aan werk worden geholpen. Hierbij wordt een job coach/re-integratieconsulent ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking en ter ondersteuning van werkgevers. Er volgt, op basis van een regionaal onderzoek, een advies over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Regionale samenwerking vindt plaats via Match, de Stedenvierkant en de Inclusief Groep.

G

Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Nunspeet zal ook de komende bestuursperiode stage-/werkplekken aanbieden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de gemeente Nunspeet in haar kwaliteit als werkgever op grond van de Participatiewet arbeidsgehandicapten in dienst (moeten) nemen. De volgende aantallen indienstneming arbeidsgehandicapten wil de gemeente halen: 2017: 3 fte en 2018: 4 fte.

O

Gemeente Nunspeet biedt als werkgever regelmatig stageplaatsen aan voor scholieren/studenten en werkervaringsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  In het kader van de regeling Generatiepact zijn op de vrijgekomen formatie medewerkers uit de doelgroep "afstand tot de arbeidsmarkt"aangenomen.

Daarnaast hebben we tot en met heden 1,8 extra banen (van de gewenste 4)  gerealiseerd in het kader van de wet Banenafspraak en Quotumheffing. Eind 2017 komt P&O met voorstellen naar het college om de resterende 2,2 extra banen te realiseren.

In de "wensen nieuw beleid begroting 2018-2021" zijn daarvoor al extra middelen aangevraagd. Door het college is een bedrag van € 40.000,= goedgekeurd.  De raad moet hier nog definitief goedkeuring aan geven.

Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie

Terug naar navigatie - Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie

Bovenlokale c.q. regiopromotie en marketing wordt geregeld door VisitVeluwe. Binnen dat concept wil de gemeente stevig inzetten op gerichte promotie en marketing voor het ‘merk’ Nunspeet uit de Kunst via nauwe samenwerking met de Stichting Nunspeet uit de Kunst. Deze stichting zorgt ook voor invulling van het lokale gastheerschap (VVV-functie).

G

Breedband in het buitengebied

Terug naar navigatie - Breedband in het buitengebied

Op 22 juni 2016 heeft ook de gemeente Nunspeet – en overige gemeenten op de Noord- en Oost-Veluwe - met (Communication Infrastructure Fund) CIF een convenant getekend, die de weg vrijmaakt om met de inschrijfperiode en de aanleg van breedband in het buitengebied van start te gaan.

G

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie

Terug naar navigatie - Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie

Instandhouding van de schaapskudde stimuleert de gemeente via voortzetting van de bestaande gemeentelijke subsidie (met inbegrip van de gefaseerd ingevoerde subsidiekorting tot een maximum van € 10.000,- tot en met 2017) aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN). Voorts wordt instandhouding van de kudde bevorderd door de begrazingsovereenkomst met financiële paragraaf tussen de gemeente en de SSGN. De SSGN dient zelf activiteiten te ontplooien om eigen middelen te genereren Voor de bouw van een nieuwe schaapskooi dient maatschappelijk en politiek draagvlak aanwezig te zijn.

G

Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur

Terug naar navigatie - Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur

De gemeente wil de kansen die de ligging aan het Veluwemeer biedt, beter benutten. Naast ‘Nunspeet uit de Kunst’ kan de gemeente Nunspeet zich ook onderscheiden door ‘Nunspeet aan Zee’. Het gaat er vooral om de kust gemakkelijker bereikbaar en aantrekkelijker te maken. Daarnaast faciliteert de gemeente – onder meer via (wijziging van) het bestemmingsplan – de ontwikkeling van (verblijfs)recreatieve kwaliteitsontwikkelingen nabij het water, die niet strijdig zijn met de natuurdoelstellingen en die inpasbaar zijn in het landschap. Dit doet zij in nauw overleg met de provincie Gelderland. Kortom, langs het Veluwemeer ter hoogte van de gemeente Nunspeet moet uiteindelijk sprake zijn van een aantrekkelijke hoogwaardige verblijfs- en dagrecreatieve zone.

G

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

Terug naar navigatie - Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

Uiterlijk voor het voorjaar 2017 wil de gemeente samen met de Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN) en mogelijke bijdragen van derden een gratis Wi-Fi-netwerk in het dorpscentrum van Nunspeet (het marktplein) realiseren.

O

Met het oogmerk de mogelijkheid te bezien om tegen lagere kosten inwoners en recreanten in een deel van het centrumgebied gratis wifi aan te bieden - en met inachtneming stand van zaken aanbesteding – moet inzichtelijk worden gemaakt of, en zo ja op welke wijze en tegen welke kosten gratis wifi voor gasten in het gemeentehuis kan worden uitgebreid naar de Markt e.o. Verder moet nog worden nagegaan of er bespaard kan worden op de kosten van datagebruik. De exploitanten van de terrassen op de markt worden m.b.t. nut en noodzaak van het 'project gratis Wifi' en de uitkomst betrokken bij de (totaal)afweging.

Budgetten Programma 8

Terug naar navigatie - Budgetten Programma 8

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage
Functiemenging % * * * * *
Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht en gemeten product * * * * *
Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar * * * 1.357 1.357
* Informatie indicator niet bekend.