Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Terug naar navigatie - Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Regionaal en met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is voor de derde maal de nota gezondheidsbeleid opgesteld voor 2012-2015. De nieuwe landelijk beleidsnota Volksgezondheid is van het Ministerie van VWS eind 2015 ontvangen. Daarmee wordt momenteel de basis gelegd voor de beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020. Totdat deze gereed is,  geldt de beleidsnota Volksgezondheid 2012-2015. Op dit moment geeft de gemeente uitvoering aan het activiteitenplan waarin wordt voorzien in zowel lokale als regionale (preventie)projecten op het gebied van de speerpunten overgewicht, schadelijk middelengebruik, depressiepreventie en seksuele gezondheid. Gelet op de effectieve en efficiënte aanpak gaat de gemeente deze regionale aanpak  voor - preventief - volksgezondheidsbeleid ook in de komende
jaren voortzetten.

G

Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Om te kunnen deelnemen aan de samenleving is het belangrijk dat mensen gezond zijn, zich bewust zijn van bepaald gedrag en dit zo nodig veranderen of leren omgaan met gezondheidsbeperkingen. Daarom blijft de gemeente investeren in volksgezondheid via preventie. Het activiteitenplan van de verlengde nota gezondheidsbeleid 2012-2015 voorziet in zowel lokale als regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)’, ‘Bewegen op Recept’ en ‘project GEDRAG voor (verslavings)preventielessen op scholen’. In aansluiting op de landelijke nota gezondheidsbeleid stelt de gemeente een nieuwe lokale nota volksgezondheid 2017-2020 op.

G

Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

Terug naar navigatie - Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

Het verplichte lokale preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016, geregeld in artikel 43a van de Drank- en Horecawet, is de wettelijke bekrachtiging van deze ambitie. Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie op de aanpak van de alcoholproblematiek. Het plan heeft een looptijd van 2 jaar omdat een nieuw preventie- en handhavingsplan afgestemd moet worden met andere  preventieprogramma’s, zoals de nieuwe beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020. Vanaf dat moment lopen de beide plannen samen op in een vierjarige cyclus. Het project GEDRAG is een aanbod van (verslavings)preventielessen dat wordt aangeboden aan alle scholen in de gemeente Nunspeet. Hiermee wordt de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd bevorderd.

G

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

Terug naar navigatie - Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 volledig klimaatneutraal zal zijn. Het is voor Nunspeet de stip aan de horizon. Voor 2020 is de gemeentelijke ambitie: 30% energiebesparing, 20% CO2-reductie en 20% Duurzame Energieproductie in 2020 ten opzichte van 1990. Om deze ambitie te realiseren zet Nunspeet de komende 4 jaar in op het versnellen en opschalen van initiatieven in de gebouwde omgeving (particuliere woningen). Naast de VNG investeert ook de gemeente in dit traject. Burgerparticipatie, het betrekken van het (lokale) bedrijfsleven en het hebben van een Energieloket zijn voor de VNG drie toetspunten. In 2014 maakt Nunspeet een aanvang met het inrichten van een digitaal energieloket. In 2015 is het loket online om het in 2016 en 2017 verder uit te bouwen. Belangrijke betrokken partijen zijn lokale bedrijven (energie, bouw en wonen gerelateerd) en actieve burgers.

G

Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

Terug naar navigatie - Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

De gemeente Nunspeet spant zich in om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers (energieambassadeurs) van de grond te krijgen. Afgelopen periode is hier een aanzet toe gegeven. Komende bestuursperiode moet een collectief van samenwerkende lokale partijen (bedrijfsleven en actieve burgers) een feit zijn. De gemeente doet dit door het voor het voetlicht brengen van goede  voorbeelden, partijen bijeen te brengen, te enthousiasmeren en te verleiden. Instrumenten hierbij zijn de duurzaamheidslening en ambtelijke ondersteuning. De gemeente Nunspeet stelt zich ten doel de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad (9.829 woningen) met gemiddeld 1% per jaar te verbeteren. In de periode 2010 – 2013 isoleerden 338 woningeigenaren (met  isolatiesubsidie) hun woning. In de periode 2014 – 2015 (tot aan peildatum (01.08.2015) kwamen daar 282 woningeigenaren bij. De komende 3 jaar is het doel van minimaal 250 particuliere koopwoningen de energetische kwaliteit te verbeteren. Een uitdaging nu de provinciale isolatiesubsidie komt te vervallen.

G

Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

Terug naar navigatie - Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

In 2016 is de hemelwatervisie opgesteld. Hieruit volgen maatregelen om wateroverlast terug te dringen en te voorkomen. Daarnaast wordt bij nieuwbouw standaard gescheiden. Bij reconstructies, renovaties en herinrichtingen is de insteek om af te koppelen. Uit de visie volgen maatregelen die in 2016, 2017 en later worden geïmplementeerd.

G

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Terug naar navigatie - Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Het Energieakkoord stelt dat de nieuwbouw (gemeentelijke gebouwen) vanaf 2018 energieneutraal zal zijn. De (lokale) overheid is hiermee een voorbeeld voor andere partijen. Op weg hier naar toe investeert Nunspeet in zonnepanelen voor haar huidige gebouwen. Vanaf 2016 maakt Nunspeet een start met de realisatie hiervan. In 2017 wordt dit verder uitgevoerd.

G

Budgetten Programma 4

Terug naar navigatie - Budgetten Programma 4

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 196 193 190 ** **
Omvang GFT Kg/inwone 166 168 170 ** **
Omvang papier Kg/inwone 46 47 48 ** **
Hernieuwbare elektriciteit % * * * 1,03% 0,90%
Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag Aantal 1.067 1.067 1.000 1000 932
Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG. Aantal GO 5-jarigen 353 363 350 350 287
Aantal GO 13-jarigen 122 120 120 120 317
Verstrekte afkoppelsubsidie 0 0 5.000 500 6213,25
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening