Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting

Het huidige beleid verouderde verlichtingsarmaturen vervangen door Led-armaturen wordt gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd om daarmee de gewenste energiebesparing te bewerkstelligen.

G

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Komende bestuursperiode wordt invulling gegeven aan de ‘Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012’. Dit plan gaat ervan uit dat er maximaal 5 laadpalen per jaar worden aangelegd. De fysieke aanleg, het beheer en het onderhoud komen bij een marktpartij te liggen. Op dit moment loopt hiertoe provinciebreed een aanbestedingstraject. De gemeente betaalt eenmalig een bedrag ter realisatie van een laadpunt. Realisatie van laadpunten voor fietsen en scootmobielen ligt eenvoudiger en wil de gemeente geheel aan de markt overlaten.

G

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan. In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal ‘ommetjes’.

G

Het fietsknooppuntensysteem Veluwe is in 2017 geoptimaliseerd en opgeleverd. Op Veluws niveau worden momenteel andere routestructuren en een routebureau op haalbaarheid onderzocht. Nunspeet doet daar ook aan mee. Verder worden dit jaar voorbereidingen getroffen voor de realisering van een vaste ATB-route.

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

De komende bestuursperiode worden initiatieven voor het gebruik van de markt gestimuleerd. Op een proactieve wijze wordt getracht hier verder vorm aan te geven.

G

Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet

In 2017 wordt een herinrichtingsplan uitgewerkt voor het gebied van de Brink in Elspeet.

G

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Een bewaakte fietsenstalling kan bijdragen aan het stimuleren van het fietsgebruik en het verkeersveiligheidsgevoel. In 2016 is in kaart gebracht of er behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling. Daarbij is gekeken naar de mogelijke locaties en de behoefte. In ieder geval is onderzoek verricht in de stationsomgeving en het centrum. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen verdere acties ondernomen worden. Daarbij valt te denken aan inzet in de bewaakte fietsenstalling van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt.

G

Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Deze bestuursperiode wordt de oostelijke rondweg gerealiseerd. Er zal gekeken worden over de mogelijkheid tot ondertunneling van de Eperweg. Er zal inzicht worden gegeven in de kosten van de aanleg daarvan en de dekkingsmogelijkheden zullen in kaart worden gebracht.

G

Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel)

G

De raad heeft op 31 maart 2017 besloten af te zien van de Westelijke Rondweg. Daarbij is besloten onderzoek te doen naar duurzame, toekomstbestendige maatregelen om de verkeers-, verblijfs- en ruimtelijke kwaliteit van de Stationsomgeving te verbeteren. Hierin wordt het onderzoek naar de mogelijkheden van een fietstunnel conform het collegeprogramma 2014-2018 verwerkt.

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

In 2017 wordt een onderzoek naar de (verkeers)problematiek in de stationsomgeving onderzocht. Daarbij zal ook gekeken worden naar de aanleg van een (fiets)tunnel.

G

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Ook de komende periode zullen maatregelen op het gebied van communicatie en educatie uitgevoerd worden. Daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan het uitvoeren van maatregelen voor de diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën (praktisch verkeersexamen en BROEM ritten).

G

Geen betaald parkeren

G

Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet

In 2016 is een gedeelte van de parkeerschijfzone achter het gemeentehuis aan de Ds. Martinuslaan opgeheven. In 2017 zal, en daarna, een evaluatie hiervan plaatsvinden.

G

Evaluatie vindt plaats in het vierde kwartaal 2017.

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

De komende bestuursperiode zal de verkeers- en parkeerproblematiek worden onderzocht. De aanleg van extra parkeermogelijkheden wordt nader bezien en indien mogelijk uitgevoerd. In 2016/2017 zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker/Nunspeterweg worden aangelegd. In 2017 zal zo nodig de entree van Vierhouten worden heringericht.

R

Het budget voor het herinrichten van de entree Vierhouten is uit de Programmabegroting 2017-2020 geschrapt.

Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief

Samen met partners en belanghebbenden gaan we na waar mogelijkheden zijn om een evenemententerrein te realiseren.

R

In het collegeprogramma is opgenomen dat de realisatie van een evenemententerrein wordt gefaciliteerd als zich kansen voordoen, eventueel via particulier initiatief. Omdat er via particulier initiatief geen kansen hebben voorgedaan zijn er geen concrete acties ondernomen.

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Budgetten Programma 5

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % 20% * * *** ***
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % * * * *** ***
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt CROW-Norm 5,2 5,6 5,8 5,8 5,8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen CROW-Norm 7,1 7,5 7,5 7,5 7,5
Fietspaden beton Kilometer 61,4 62,5 62,8 62,5 62,5
Fietspaden overig Kilometer 139,4 140 140,2 140,2 140,2
Lantaarns Aantal 4.509 4.520 4.535 4520 4.525
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting Beheerplan gevolgd Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan
LED verlichting % 6,70% 20% 22,50% 20% 20%
* Informatie indicator niet bekend.
*** Verantwoording bij de jaarrekening.