Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Sitemap

2e Hoofdlijnenrapportage 2017 Blz. 1  
2e Hoofdlijnenrapportage 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6  
Wat willen we bereiken? Blz. 7  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 8  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 9  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 10  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 11  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 12  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 13  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 14  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 15  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 16  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 17  
Actief burgerschap Blz. 18  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 19  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 20  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 21  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 22  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 23  
Keuzevrijheid Blz. 24  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 25  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 26  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 27  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 28  
Bieden van beschermd wonen Blz. 29  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 30  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 31  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 32  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 33  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 34  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 35  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 36  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 37  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 38  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 39  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 40  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 41  
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden Blz. 42  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 43  
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie Blz. 44  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 45  
Budgetten Programma 1 Blz. 46  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 47  
1.2 Wijkteams Blz. 48  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 49  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 50  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 51  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 52  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 53  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 54  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 55  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 56  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 57  
Programma 2. Onderwijs Blz. 58  
Wat willen we bereiken? Blz. 59  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 60  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 61  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 62  
Hoger bereik Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) Blz. 63  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 64  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 65  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 66  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 67  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 68  
Budgetten Programma 2 Blz. 69  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 70  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 71  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 72  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 73  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 76  
Leefbare gemeente Blz. 77  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 78  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 79  
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied Blz. 80  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 81  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 82  
Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Blz. 83  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 84  
Budgetten Programma 3 Blz. 85  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 86  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 87  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 88  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 89  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 90  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 93  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 94  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 95  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 96  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 97  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 98  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 99  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 100  
Budgetten Programma 4 Blz. 101  
4.1 Volksgezondheid Blz. 102  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 103  
4.2.2 Riolering OR Blz. 104  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 105  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 106  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 107  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 108  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 109  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 110  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 111  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 114  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 115  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 116  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 117  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 118  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 119  
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Blz. 120  
Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel) Blz. 121  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 122  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 123  
Geen betaald parkeren Blz. 124  
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Blz. 125  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 126  
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Blz. 127  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 128  
Budgetten Programma 5 Blz. 129  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 130  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 131  
5.2 Parkeren Blz. 132  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 133  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 134  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 135  
Programma 6. Veiligheid Blz. 136  
Wat willen we bereiken? Blz. 137  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 138  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 139  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 140  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 141  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 142  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 143  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 144  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 145  
Budgetten Programma 6 Blz. 146  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 147  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 148  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 149  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 150  
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie Blz. 151  
Wat willen we bereiken? Blz. 152  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 153  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 154  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 155  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland Blz. 156  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 157  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 158  
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen Blz. 159  
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 160  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 161  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 162  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 163  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 164  
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Blz. 165  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 166  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 167  
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Blz. 168  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 169  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 170  
Budgetten Programma 7 Blz. 171  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 172  
7.2.1 Sportaccomodaties BeM Blz. 173  
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte Blz. 174  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 175  
7.4 Musea Blz. 176  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 177  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 178  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 179  
7.6 Media Blz. 180  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 181  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 182  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 183  
Programma 8. Economische zaken Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 186  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 187  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 188  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 189  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 190  
Breedband in het buitengebied Blz. 191  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 192  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 193  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 194  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 195  
Budgetten Programma 8 Blz. 196  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 197  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 198  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 199  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 200  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 201  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 202  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 203  
Wat willen we bereiken? Blz. 204  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 205  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 206  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 207  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 208  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 209  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 210  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 211  
Budgetten Programma 9 Blz. 212  
9.1 Bestuur Blz. 213  
9.10 Mutaties reserves Blz. 214  
9.2 Burgerzaken Blz. 215  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 216  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 217  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 218  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 219  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 220  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 221  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 222  
9.5 Treasury Blz. 223  
9.61 OZB woningen Blz. 224  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 225  
9.64 Belastingen Overig Blz. 226  
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 227  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 228  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 229  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 230  
Programma's en Projecten Blz. 231  
Project informatie Blz. 232  
Voortgang projecten Blz. 233  
Programma Centrum (hoofdproject) Blz. 234  
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject) Blz. 235  
Project Bedrijvenstrip (hoofdproject) Blz. 236  
Project De Brink (hoofdproject) Blz. 237  
Project De Kolk (hoofdproject) Blz. 238  
Project Deregulering (hoofdproject) Blz. 239  
Project Duurzaamheid (hoofdproject) Blz. 240  
Project Intergrale handhaving (coordinatie en regionale uitvoering) Blz. 241  
Project Molenbeek Oost (hoofdproject) Blz. 242  
Project Nieuwbouw zwembad Wezenland (hoofdproject) Blz. 243  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh (hoofdproject) Blz. 244  
Project Rondweg (hoofdproject) Blz. 245  
Project Stationsplein (hoofdproject) Blz. 246  
Budget informatie projecten Blz. 247  
Budget Bedrijvenstrip Elspeet Blz. 248  
Budget Bedrijventerrein De Kolk Blz. 249  
Budget Centrum Blz. 250  
Budget De Brink Elspeet Blz. 251  
Budget Deregulering Blz. 252  
Budget Duurzaamheid Blz. 253  
Budget Elspeet Noordwest Blz. 254  
Budget Integrale bezuinigingstaakstelling Blz. 255  
Budget Integrale handhaving (coördinatie en regionale uitvoering) Blz. 256  
Budget Molenbeek totaal Blz. 257  
Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland Blz. 258  
Budget Rondweg-oost Blz. 259  
Budget Stationslaan 48 Blz. 260  
Budget Stationsomgeving Blz. 261  
Budget Vluchtelingen Blz. 262  
Budget Weversweg Hulshorst Blz. 263  
Budget Wiltsangh Blz. 264