Sitemap

 1. Blz. 1 2e Hoofdlijnenrapportage 2017
  1. Blz. 2 2e Hoofdlijnenrapportage 2017
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 7 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 8 Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep
     2. Blz. 9 Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)
     3. Blz. 10 Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren
     4. Blz. 11 Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen
     5. Blz. 12 Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving
     6. Blz. 13 Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen
     7. Blz. 14 Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand
     8. Blz. 15 Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’
     9. Blz. 16 Stimuleren algemene voorzieningen
     10. Blz. 17 Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties
     11. Blz. 18 Actief burgerschap
     12. Blz. 19 Preventie van kwetsbaarheid
     13. Blz. 20 Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning
     14. Blz. 21 Beschikbaarheid cliëntondersteuning
     15. Blz. 22 Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
     16. Blz. 23 Kwalitatief goede ondersteuning
     17. Blz. 24 Keuzevrijheid
     18. Blz. 25 Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen
     19. Blz. 26 Integrale werkwijze 4D breed
     20. Blz. 27 Actief inzetten op zorgmijders
     21. Blz. 28 Goede toegankelijkheid in het openbare leven
     22. Blz. 29 Bieden van beschermd wonen
     23. Blz. 30 Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld
     24. Blz. 31 Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen
     25. Blz. 32 Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk
     26. Blz. 33 Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk
     27. Blz. 34 Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie
     28. Blz. 35 Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan
     29. Blz. 36 Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten
     30. Blz. 37 Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk
     31. Blz. 38 Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg
     32. Blz. 39 Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)
     33. Blz. 40 Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden
     34. Blz. 41 Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen
     35. Blz. 42 Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden
     36. Blz. 43 Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’
     37. Blz. 44 Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie
     38. Blz. 45 Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
     39. Blz. 46 Budgetten Programma 1
      1. Blz. 47 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
      2. Blz. 48 1.2 Wijkteams
      3. Blz. 49 1.3 Inkomensregelingen
      4. Blz. 50 1.5 Arbeidsparticipatie
      5. Blz. 51 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM
      6. Blz. 52 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening
      7. Blz. 53 1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+
      8. Blz. 54 1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-
      9. Blz. 55 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
      10. Blz. 56 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
    2. Blz. 57 Beleids- en prestatie indicatoren
   3. Blz. 58 Programma 2. Onderwijs
    1. Blz. 59 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 60 Maximale inzet op voorkomen schooluitval
     2. Blz. 61 Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra
     3. Blz. 62 Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet
     4. Blz. 63 Hoger bereik Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)
     5. Blz. 64 Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie
     6. Blz. 65 Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader
     7. Blz. 66 Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet
     8. Blz. 67 Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving
     9. Blz. 68 Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
     10. Blz. 69 Budgetten Programma 2
      1. Blz. 70 2.1 Openbaar onderwijs
      2. Blz. 71 2.2 Onderwijshuisvesting
      3. Blz. 72 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
    2. Blz. 73 Beleids- en prestatie indicatoren
   4. Blz. 74 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 75 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 76 Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
     2. Blz. 77 Leefbare gemeente
     3. Blz. 78 Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.
     4. Blz. 79 Snel sturen op woningbouwbehoefte
     5. Blz. 80 Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied
     6. Blz. 81 Veilige en prettige woonomgeving creëren
     7. Blz. 82 Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden
     8. Blz. 83 Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’
     9. Blz. 84 Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen
     10. Blz. 85 Budgetten Programma 3
      1. Blz. 86 3.1 Ruimtelijke Ordening
      2. Blz. 87 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
      3. Blz. 88 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV
      4. Blz. 89 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH
    2. Blz. 90 Beleids- en prestatie indicatoren
   5. Blz. 91 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 92 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 93 Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen
     2. Blz. 94 Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen
     3. Blz. 95 Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording
     4. Blz. 96 Verkennen mogelijkheden Energieakkoord
     5. Blz. 97 Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)
     6. Blz. 98 Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater
     7. Blz. 99 Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid
     8. Blz. 100 Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
     9. Blz. 101 Budgetten Programma 4
      1. Blz. 102 4.1 Volksgezondheid
      2. Blz. 103 4.2.1 Riolering financiën
      3. Blz. 104 4.2.2 Riolering OR
      4. Blz. 105 4.2.3 Riolering Infra
      5. Blz. 106 4.3.2 Afval Openbare Ruimte
      6. Blz. 107 4.4.1 Milieubeheer BeM
      7. Blz. 108 4.4.2 Milieubeheer ROV
      8. Blz. 109 4.4.3 Milieubeheer VTH
      9. Blz. 110 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
    2. Blz. 111 Beleids- en prestatie indicatoren
   6. Blz. 112 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 114 Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting
     2. Blz. 115 Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen
     3. Blz. 116 Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden
     4. Blz. 117 Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen
     5. Blz. 118 Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet
     6. Blz. 119 Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
     7. Blz. 120 Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk
     8. Blz. 121 Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel)
     9. Blz. 122 Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid
     10. Blz. 123 Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding
     11. Blz. 124 Geen betaald parkeren
     12. Blz. 125 Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet
     13. Blz. 126 Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten
     14. Blz. 127 Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief
     15. Blz. 128 Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
     16. Blz. 129 Budgetten Programma 5
      1. Blz. 130 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte
      2. Blz. 131 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra
      3. Blz. 132 5.2 Parkeren
      4. Blz. 133 5.4 Economische havens en waterwegen
      5. Blz. 134 5.5 Openbaar Vervoer
    2. Blz. 135 Beleids- en prestatie indicatoren
   7. Blz. 136 Programma 6. Veiligheid
    1. Blz. 137 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 138 Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm
     2. Blz. 139 Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen
     3. Blz. 140 Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht)
     4. Blz. 141 Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan
     5. Blz. 142 Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)
     6. Blz. 143 Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid
     7. Blz. 144 Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer
     8. Blz. 145 Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
     9. Blz. 146 Budgetten Programma 6
      1. Blz. 147 6.1 Crisisbeheersing en brandweer
      2. Blz. 148 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM
      3. Blz. 149 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH
    2. Blz. 150 Beleids- en prestatie indicatoren
   8. Blz. 151 Programma 7. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 152 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 153 Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’
     2. Blz. 154 Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen
     3. Blz. 155 Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking
     4. Blz. 156 Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland
     5. Blz. 157 Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh
     6. Blz. 158 Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten
     7. Blz. 159 Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen
     8. Blz. 160 Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet
     9. Blz. 161 Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief
     10. Blz. 162 Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners
     11. Blz. 163 Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars
     12. Blz. 164 Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte
     13. Blz. 165 Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is
     14. Blz. 166 Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd
     15. Blz. 167 Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken
     16. Blz. 168 Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten
     17. Blz. 169 Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte
     18. Blz. 170 Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
     19. Blz. 171 Budgetten Programma 7
      1. Blz. 172 7.1 Sportbeleid en activering
      2. Blz. 173 7.2.1 Sportaccomodaties BeM
      3. Blz. 174 7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte
      4. Blz. 175 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
      5. Blz. 176 7.4 Musea
      6. Blz. 177 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM
      7. Blz. 178 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte
      8. Blz. 179 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV
      9. Blz. 180 7.6 Media
      10. Blz. 181 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM
      11. Blz. 182 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte
    2. Blz. 183 Beleids- en prestatie indicatoren
   9. Blz. 184 Programma 8. Economische zaken
    1. Blz. 185 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 186 Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris
     2. Blz. 187 Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening
     3. Blz. 188 Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
     4. Blz. 189 Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie
     5. Blz. 190 Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet
     6. Blz. 191 Breedband in het buitengebied
     7. Blz. 192 Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie
     8. Blz. 193 Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur
     9. Blz. 194 Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’
     10. Blz. 195 Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum
     11. Blz. 196 Budgetten Programma 8
      1. Blz. 197 8.1 Economische ontwikkeling
      2. Blz. 198 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
      3. Blz. 199 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
      4. Blz. 200 8.4.1 Economische promotie BeM
      5. Blz. 201 8.4.2 Economische promotie Financiën
    2. Blz. 202 Beleids- en prestatie indicatoren
   10. Blz. 203 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 204 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 205 Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente
     2. Blz. 206 Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering
     3. Blz. 207 Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)
     4. Blz. 208 Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht
     5. Blz. 209 Start maken met SMARTI meerjarenbegroting
     6. Blz. 210 Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid
     7. Blz. 211 Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
     8. Blz. 212 Budgetten Programma 9
      1. Blz. 213 9.1 Bestuur
      2. Blz. 214 9.10 Mutaties reserves
      3. Blz. 215 9.2 Burgerzaken
      4. Blz. 216 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden
      5. Blz. 217 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM
      6. Blz. 218 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën
      7. Blz. 219 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte
      8. Blz. 220 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie
      9. Blz. 221 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra
      10. Blz. 222 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO
      11. Blz. 223 9.5 Treasury
      12. Blz. 224 9.61 OZB woningen
      13. Blz. 225 9.62 OZB niet-woningen
      14. Blz. 226 9.64 Belastingen Overig
      15. Blz. 227 9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds
      16. Blz. 228 9.8 Overige baten en lasten
      17. Blz. 229 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
    2. Blz. 230 Beleids- en prestatie indicatoren
   11. Blz. 231 Programma's en Projecten
    1. Blz. 232 Project informatie
     1. Blz. 233 Voortgang projecten
      1. Blz. 234 Programma Centrum (hoofdproject)
      2. Blz. 235 Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject)
      3. Blz. 236 Project Bedrijvenstrip (hoofdproject)
      4. Blz. 237 Project De Brink (hoofdproject)
      5. Blz. 238 Project De Kolk (hoofdproject)
      6. Blz. 239 Project Deregulering (hoofdproject)
      7. Blz. 240 Project Duurzaamheid (hoofdproject)
      8. Blz. 241 Project Intergrale handhaving (coordinatie en regionale uitvoering)
      9. Blz. 242 Project Molenbeek Oost (hoofdproject)
      10. Blz. 243 Project Nieuwbouw zwembad Wezenland (hoofdproject)
      11. Blz. 244 Project Revitalisering sportpark Wiltsangh (hoofdproject)
      12. Blz. 245 Project Rondweg (hoofdproject)
      13. Blz. 246 Project Stationsplein (hoofdproject)
     2. Blz. 247 Budget informatie projecten
      1. Blz. 248 Budget Bedrijvenstrip Elspeet
      2. Blz. 249 Budget Bedrijventerrein De Kolk
      3. Blz. 250 Budget Centrum
      4. Blz. 251 Budget De Brink Elspeet
      5. Blz. 252 Budget Deregulering
      6. Blz. 253 Budget Duurzaamheid
      7. Blz. 254 Budget Elspeet Noordwest
      8. Blz. 255 Budget Integrale bezuinigingstaakstelling
      9. Blz. 256 Budget Integrale handhaving (coördinatie en regionale uitvoering)
      10. Blz. 257 Budget Molenbeek totaal
      11. Blz. 258 Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland
      12. Blz. 259 Budget Rondweg-oost
      13. Blz. 260 Budget Stationslaan 48
      14. Blz. 261 Budget Stationsomgeving
      15. Blz. 262 Budget Vluchtelingen
      16. Blz. 263 Budget Weversweg Hulshorst
      17. Blz. 264 Budget Wiltsangh
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap