Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Terug

1.5 Arbeidsparticipatie

1.5 ArbeidsparticipatieToelichting

R
Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor de Participatie(wsw en re-integratie). Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij taakveld Arbeidsparticipatie voor de bijdrage aan de Sociale werkvoorziening en het Re-integratiebudget  met totaal € 913.000  worden verhoogd.

 

Beleidsvoornemens

In het kader van de komst van de Participatiewet vindt onderzoek plaats naar de toekomst van de sociale werkvoorziening.

 

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2016 van de Inclusief Groep:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018:                               €   9,7 miljoen

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018:                            € 18,3 miljoen

Verwacht resultaat 2018:                                                                                  € 600.000,--

 

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 34,6%. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd en stopt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de Participatiewet krijgen de gemeenten te maken met een bredere doelgroep. Tegelijkertijd is er bezuinigd op het Re-integratiebudget dat gemeenten van het rijk ontvangen om de totale doelgroep vallend onder de Participatiewet te "bedienen". De stuurgroep transities heeft de projectgroep Toekomst Sociale Werkvoorziening, bestaande uit vertegenwoordigers van 7 bij de Inclusief Groep (IG) betrokken gemeenten, de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toekomst sociale werkvoorziening (Wsw). Gezien de onzekerheden en onduidelijkheden wordt het risico als hoog aangemerk