Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Terug

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-Toelichting

R
Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij taakveld Maatwerkdienstverlening 18- voor de Jeugdzorg in totaal met € 78.000 worden verhoogd.

Voor de uitvoering van de regionale jeugdzorg is afgesproken dat in 2018 de afrekening over de jaren 2015-2017 zal plaatshebben. Voor de jaren 2015 en 2016 is een tussenstand opgemaakt. Door de gemeente is bij het opstellen van de jaarrekeningen 2015 en 2016 een inschatting gemaakt van de af te rekenen bedragen. Deze inschatting wijkt af van de nu gepresenteerde tussenstand. In 2016 blijkt het uiteindelijk in de jaarrekening opgenomen bedrag en het in de Q4- rapportage vermelde bedrag aanmerkelijk te verschillen.

Deze informatie is zo laat bekend geworden dat het niet meer mogelijk was dit in de jaarrekening 2016 te verwerken. Het verschil dient in 2017 te worden verwerkt.                                               

Overzicht:

   

 jaarrekening

 tussenstand

 saldo

2015

nog te ontvangen

314.713

372.057

57.344

2016

nog te betalen

484.615

907.214

422.599

 

saldo (nog te betalen)

169.902

535.157

365.255


Voorgesteld wordt het bedrag van € 365.255 ten laste van de reserve Sociaal domein te brengen.

Wat betreft 2017 is in de rapportage Q1 en Q2 sprake van stijgende kosten. In goed overleg met de overige RNV-gemeenten zullen beheersmaatregelen voorgesteld en uitgevoerd gaan worden. Tegelijk zal een verdiepende analyse gaan plaatsvinden om een betere duiding te geven aan deze ontwikkelingen. De uitkomsten hiervan zijn input voor mogelijke aanpassingen in het beleid.