Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Terug

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Toelichting

R
Geld

Het beleid is dat de gemeente Nunspeet uitgaat van ‘totaalfinanciering’. Er wordt geen aparte financiering voor iedere investering geregeld, maar we financieren het geheel van investeringen. Het financieren geschiedt voor zover mogelijk met eigen liquide middelen en anders met aan te trekken leningen. Het is in dit systeem van totaalfinanciering niet mogelijk een rechtstreekse ‘link’ te leggen tussen een bepaalde geldlening en een bepaalde investering. Om toch de rentekosten te kunnen doorberekenen aan de investeringen is een methodiek nodig. Hierbij worden de rentekosten omgerekend naar een binnengemeentelijk tarief: de omslagrente. De investeringen krijgen in hun kapitaallasten de omslagrente doorberekend.

Bij de grondexploitatie is conform de BBV voorschriften een rente toegepast gebaseerd op het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille van de gemeente, naar de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen (voor 2017 1,39%). De uit deze projecten voortvloeiende kapitaallasten (rente) worden vanuit de exploitatie toegevoegd aan deze projecten. Voor de grondexploitaties is bij de begroting geen renteomslag berekend, gezien de exploitaties over de looptijd budgettair en sluitend geraamd zijn. De gemaakte kosten zullen (in de toekomst) gedekt worden door opbrengst van de gronden. De kosten lopen echter voor de baten uit.

Door de raad is voor het project Molenbeek als beleid vastgesteld dat, als dekking voor het verwachte tekort, de jaarlijks toegerekende rente op het project wordt afgewaardeerd ten laste van het taakveld 3.2 Grondexploitaties. Voor 2017 is hiermee een bedrag gemoeid van € 242.000.

Dit beleid geldt niet voor de overige grondexploitaties. De werkelijke boekwaarde van de overige grondexploitaties (exclusief Molenbeek) per 1 januari 2017 bedraagt circa 11,6 miljoen euro. Met als gevolg een positief rentevoordeel van € 162.000,-- voor de ‘gewone’ exploitatie. Dit betreft de grondexploitaties: project Stationslaan 48 (€ 2.400), Weversweg (€ 23.100), Elspeet Noord-West       (€ 9.100) en De Kolk (€ 127.400). Bij de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een rentelast, maar doordat verschillende exploitaties vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd is er een groot risico of in de toekomst deze exploitaties wel budgettair neutraal afgesloten worden. Om dit risico niet naar de toekomst te schuiven wordt voorgesteld het positieve rentevoordeel te gebruiken om voor hetzelfde bedrag als de renteboeking een afwaardering te boeken bij de diverse grondexploitaties taakveld 3.2 Grondexploitaties

Gevolg van beide acties (Molenbeek en de overige projecten) is dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 404.000. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitaties voor hetzelfde bedrag. Per saldo heeft dit dus geen gevolg voor de ‘gewone’ exploitatie, maar wordt een mogelijke toekomstige tegenvaller nu genomen.