Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Terug

9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds

9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen GemeentefondsToelichting

R
Geld

De raming in de programmabegroting 2017-2020 is gebaseerd op de mei-circulaire 2016. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2017 aangepast aan de ontwikkelingen uit de meicirculaire 2017. De ontwikkeling van de september-circulaire is via de Bijstellingsbrief begroting 2017-2020 aan de raad voorgelegd en verwerkt in de eerste hoofdlijnenrapportage 2017. Het effect van de december-circulaire 2016 is via de eerste hoofdlijnenrapportage 2017 gecommuniceerd.

Voor het uitkeringsjaar 2016 wordt nog een bedrag ontvangen van € 102.000 (tot een bedrag van € 80.000 veroorzaakt door de integratie uitkering verhoogde asielinstroom over november en december). Voor uitkeringsjaar 2017 stijgt de totale uitkering Gemeentefonds ten opzichte van de Decembercirculaire 2016 met ruim € 1.456.400,--. Deze stijging is als volgt te verdelen: 

 

Ontwikkeling accres €     177.000,--
Integratie-uitkering verhoogde asielinstroom €     101.900,--
Sociaal domein € 1.093.700,--
Integratie-uitkering Wmo (vnl. huish. hulp) €        83.700,--
Totaal € 1.456.400,--

Zoals aangekondigd in o.a. de Septembercirculaire 2016 is met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) afgesproken met ingang van 2017 de verdeling van de WSW-middelen (Wet sociale werkvoorziening) te baseren op het kenmerk ‘betalende gemeente’ in plaats van ‘woongemeente’. Dit voorkomt dat tussen gemeenten veel verrekeningen moeten plaatsvinden. Voor Nunspeet betekent dit een flinke verhoging van het rijksbudget voor het onderdeel Participatie (WSW). Met inbegrip van de loon- en prijsontwikkeling betekent dit een bedrag van ruim € 900.000,--. Dit onderdeel wordt aan de Inclusiefgroep  doorbetaald. Voor de gemeente is deze verhoging daarom budgettair neutraal.

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor de Wmo-2015, Jeugdzorg en Participatie(wsw en re-integratie).

Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij de volgende Taakvelden te worden aangepast:
Tv. 1.5 Arbeidsparticipatie: De ramingen van de bijdrage aan de Sociale werkvoorziening en het Re-integratiebudget  wordt in totaal met € 913.000 verhoogd.
Tv. 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: De ramingen onder dit taakveld voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 103.000 verhoogd.
Tv. 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: De ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 78.000 verhoogd.

Per saldo is sprake van een positief effect van € 464.000 (2016 € 102.000 en 2017 € 362.000)

 Aan het gemeentefonds worden stelposten toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze en moeten worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 1 september 2017 staat nog een bedrag van € 912.000  'geparkeerd'. Het betreffen de volgende (restant) budgetten.

AWBZ-maatregelen €    54.000,--
Voorschoolse voorzieningen (incl. overheveling 2016) €    53.000,--
Huish.hulptoelage (overheveling 2015 en 2016) € 711.000,--
Armoedebestrijding ouderen/jongeren €    94.000,--
Totaal € 912.000,--

De mei-circulaires geeft geen aanleiding nieuwe stelposten op te nemen. Naar aanleiding van de  behandeling van de Nota Armoedebeleid 2017-2018 in de raad van 29 juni 2017 wordt voorgesteld de stelpost armoedebestrijding jongeren/ouderen van € 94.000 toe te voegen aan het taakveld 1.3. Inkomensregelingen.