Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de tweede hoofdlijnenrapportage van het jaar 2019.

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de geformuleerde maatregelen (elementen 'kwaliteit'en 'tijd') en de taakvelden (element 'geld') uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

 Groen

=

Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.

Oranje

=

Realisatie staat onder druk.

Rood

=

Realisatie niet in begrotingsjaar.

 

Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd.

(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd.

Door een raadswerkgroep zijn een aantal gemeentelijke indicatoren geformuleerd. In deze rapportage wordt hierover voor het eerst gerapporteerd. Gezien de ontwikkelfase waarin deze indicatoren zich bevinden is nog niet op alle onderdelen informatie beschikbaar of de benoemde onderdelen starten pas met ingang van het begrotingsjaar 2020.

Ten aanzien van de programma's en projecten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de bijgevoegde bijlage. Deze bijlage is in te zien via de "Meer"-knop aan de rechterzijde van het scherm.

De financiële consequenties van de tweede hoofdlijnenrapportage 2019 worden hieronder kort samengevat en per taakveld toegelicht.

Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2019 en meerjarenperspectief
Programma en taakveld Lasten Baten Incidenteel/ structureel al verwerkt* Structureel Totaal
1. Sociaal domein
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -35.000 V -35.000 V -35.000 V
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 35.000 N 35.000 N 35.000 N
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -21.550 V -21.550 V -21.550 V
1.3 Inkomensregelingen -42.354 V -42.354 N 0 0
1.5 Arbeidsparticipatie 251.675 N 251.675 N 251.675 N
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 118.277 N 118.277 N 118.277 N
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -100.000 V -100.000 V -100.000 V
1.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (boven budgettaire aanvulling collegeprogramma) -350.000 V -350.000 V -350.000 V
1.72 Maatwerkdienstverlening 18- (boven budgettaire aanvulling collegeprogramma) 350.000 N 350.000 N 350.000 N
1.72 Maatwerkdienstverlening 18- 723.858 N 723.858 N 723.858 N
2. Onderwijs
2.2 Onderwijshuisvesting -100.000 V -100.000 V -100.000 V
2.2 Onderwijshuisvesting Overhevelingen -260.000 V -260.000 V -260.000 V
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 125.000 N -20.000 N 145.000 N 145.000 N
3. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
3.2 Grondexploitaties 104.000 N 104.000 N 104.000 N
4. Volksgezondheid en milieu
4.1 Volksgezondheid 53.303 N 8.803 N 44.500 N 53.303 N
4.2 Riolering -70.000 V -70.000 N 0 0
6. Veiligheid
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 156.000 N 156.000 N 156.000 N
7. Sport, cultuur en recreatie 0
7.7 Openbaar groen en recreatie 5.000 N 5.000 N 5.000 N
9. Bestuur en ondersteuning 0
9.1 Bestuur 27.200 N -63.800 N 91.000 N 91.000 N
9.2 Burgerzaken 40.000 N 40.000 N 40.000 N
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 188.000 N 188.000 N 188.000 N
9.5 Treasury -238.000 V -59.370 N -178.270 V -178.270 V
9.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds 1.066.963 V -1.063.966 V -1.063.966 V
9.7 Algemene uitkeringen stelpost (nieuw) 31.563 N 31.563 N 31.563 N
9.7 Algemene uitkeringen stelpost (vaccinatieprogramma) -8.803 V -8.803 V -8.803 V
9.8 Gereserveerde (kapitaal)lasten nieuw beleid -44.500 V -44.500 V -44.500 V
9.10 Voorstel mutatie reserve Grondexploitie 114.000 N 114.000 N 114.000 N
Voorstel mutatie reserve Reserve Sociaal domein 100.000 N 100.000 N 100.000 N
Voorstel mutatie algemene reserve (overheveling onderwijs) 260.000 N 260.000 N 260.000 N
1.412.669 N 811.439 V 599.587 N 5.000 N 604.587 N
* Structureel al verwerkt = reeds verwerkt in de cijfers van de Programmabegroting 2020-2023.
Uitkomsten 2019
Saldo begroting 2019 0 V
Uitkomst 1e hoofdlijnenrapportage 2019 551.900 N
Uitkomst 2e hoofdlijnenrapportage 2019 604.587 N
Totaal in 2019 voorlopig te onttrekken de algemene reserve 1.156.487 N

Toelichting financiële gevolgen hoofdlijnenrapportage

Terug naar navigatie - Toelichting financiële gevolgen hoofdlijnenrapportage

Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Door de transities en overige ontwikkelingen binnen het sociaal domein is de rol en functie van het Straathoekwerk als laagdrempelige en preventieve voorziening nader op een rij gezet. Belangrijkste doelgroep van het Straathoekwerk blijven kwetsbare jongeren met een veelal complexe problematiek waarbij een intensieve begeleiding noodzakelijk is. Deze taak onder de naam Doorbraak werd voorheen uitgevoerd in RNV-verband maar is na opheffing overgedragen aan de lokale gemeenten. In 2017 is besloten vanaf 2018 structureel € 35.000,-- in te zetten voor het vervolg van Doorbraak en de kosten voor de extra uren (18 u/per week) te dekken uit de post WMO 'multiprobleem/verward gedrag/zorgmijders'. Structureel dient deze formatiewijziging nog te worden verwerkt binnen dit taakveld.
Tot en met oktober 2017 ontving de gemeente via het COA een vergoeding per inburgeringsplichtige. De vergoeding loopt nu via het gemeentefonds in de vorm van een decentralisatie-uitkering. in de meicirculaire 2019 wordt voor Nunspeet een vergoeding van € 75.840,-- beschikbaar gesteld. In de begroting 2019 is onder Taakveld 1.1. voor de inburgering een bedrag van € 97.390,-- geraamd. Het budget dient daardoor te worden verlaagd met een bedrag van € 21.550,--.

 Taakveld 1.3 Inkomensregelingen

Het BUIG budget (rijksbijdrage) voor de uitkeringen is over 2019 vanwege de economische ontwikkelingen nader vastgesteld op €3.870.621,-- (een verlaging met € 42.354,--).  De uitkeringen Participatiewet worden in de begroting 2019 met het bedrag van de verlaging nader vastgesteld  op €3.348.626,--.  De rijksbijdrage wordt ook incidenteel verlaagd met € 42.354,--. 

Taakveld 1.5 Arbeidsparticipatie

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Een hogere of lagere rijksbijdrage betekent ook een hoger of lager budget voor Participatie. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 251.675,-- te worden verhoogd.

Taakveld 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen WMO Dienstverlening            

Bij het sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 118.277,-- te worden verhoogd.

De verwachte onderschrijding bij WMO “oud” (het niet budgettair neutrale deel) over 2019 is € 100.000,-- (incidenteel).

Het transformatiebudget is tot op heden nog niet volledig benut, maar de verwachting is wel dat het transformatiebudget dit jaar nog volledig benut wordt (o.a. personeelslasten en algemene voorziening Wmo).

Overigens blijkt uit onderzoek dat het aantal Wmo-meldingen in Nunspeet over de eerste 7 maanden in 2019 fors (26,5%) gestegen is t.o.v. 2017 en 2018. Naar verwachting is het Wmo-abonnement (lees: lagere eigen bijdrage) hiervan de oorzaak. Omdat dit zich pas na een half jaar vertaalt in concrete financiële cijfers (1-melding-2-aanvraag-3-beschikking-4-opdracht tot levering-5-uitvoering levering-6-facturatie) is het nu nog te vroeg om daar al consequenties uit te trekken. Het is echter evident dat een forse stijging van 26,5% leidt tot hoger uitgaven.

Taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+

Het geraamde boven budgettaire deel van € 350.000,-- voor de aanzuigende werking aanvragen WMO is voor 2019 vooralsnog niet nodig. Voorgesteld wordt om dit budget binnen het programma Sociaal Domein toe te voegen aan het taakveld 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-.

Omdat meerdere leveranciers (hulpmiddelen en hulp bij het huishouden) nog ver achterlopen met facturering, gaat het hier om een voorzichtige schatting.  Het onderdeel woningaanpassingen laat naar verwachting een overschrijding zien van € 130.000,--. De oorzaak hiervan is een groter aantal dure woningaanpassingen. Omdat het aantal dure woningaanpassingen  jaarlijks sterk kan fluctueren, is dit onderdeel lastig te begroten. De verwachting is dat deze overschrijding binnen het huidige budget is op te vangen.

Overigens blijkt uit onderzoek dat het aantal Wmo meldingen in Nunspeet over de eerste 7 maanden van 2019 fors (26,5%) gestegen is t.o.v. 2017 en 2018. Naar verwachting is het Wmo abonnement met een lagere eigen bijdrage hiervan de oorzaak en zal dat voor een groot deel bij hulp bij het huishouden te zien zijn. Omdat dit zich pas na een half jaar vertaalt in concrete financiële cijfers is het nu nog te vroeg om daar al consequenties uit te trekken. Het is echter evident dat een forse stijging van 26,5% zal leiden tot hogere uitgaven.

Taakveld 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2019 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd waarvan € 500.000,-- voor Jeugdzorg en € 350.000,-- aanzuigende werking WMO (taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+). Hierbij vindt een reserve-onttrekking van € 750.000,-- in 2019 plaats. De extra middelen vanuit de macro 420 mln. voor de Jeugdhulp 2019 resulteren in een forse bijstelling binnen dit taakveld. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 723.858,-- te worden verhoogd.

Vanwege de tekorten in de jeugdhulp is door uw college en de raadscommissie MM verzocht een plan van aanpak op te stellen resulterend in het terugdringen van deze tekorten. In de afgelopen periode heeft hierover bestuurlijke en politieke besluitvorming plaatsgevonden. Onderdeel van het plan van aanpak is hiervoor tijdelijk externe ondersteuning in te zetten, omdat er behoefte is aan een procesmanager die onder andere stuurt op realisatie van de maatregelen die genoemd zijn in het ‘Actieplan kostenbeheersing Jeugdhulp’. De hiermee gemoeid zijnde kosten van € 63.500,-- komen ten laste van post jeugdzorg.

In het najaar zal een raadsbrede commissiebijeenkomst worden georganiseerd om de gemeenteraad inhoudelijk en procesmatig op de hoogte te brengen van de voortgang en inzicht te geven in de ontwikkelingen en mogelijkheden.

Door Meerinzicht is de bijgestelde prognose en de meerjarenraming 2020-2023 aangeboden. Op basis van deze rapportage is de prognose dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2019 uit zullen komen op € 6.340.000,-- (exclusief innovatie). Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2019 te weten € 6.005.000,-- (inclusief innovatiebudget van €120.000,--).
Voor het jaar 2019 zijn de baten € 6.169.047,--. Deze baten zijn nog verhoogd met een extra budget van € 500.000,-- uit het collegeprogramma. Met deze rapportage wordt  voorgesteld deze aan te vullen met € 350.000 uit het taakveld 1.7.1  Maatwerkdienstverlening 18+. Het totale budget bedraagt hiermee € 7.019.047,-- De totale lasten komen uit op € 8.036.620,--. Dit is als volgt opgebouwd:

Jeugdzorgprognose 2019 en begroting 2020-2023          €  6.340.000,--
Bedrijfsvoering                                                                                         €      206.000,--
PGB                                                                                                                  €      375.000,--
Basisteam Jeugd                                                                                       €      992.300,--
Flexbudget                                                                                                   €      125.000,--
Subsidie Veilig Thuis                                                                              €          82.470,--
Schoolmaatsch. Werk                                                                           €          84.150,-- -/-

Het nog te dekken budget Jeugd bedraagt volgens de prognose € 1.017.573,--. Door efficiencymaatregelen in 2019 is  de verwachting dat de geraamde lasten lager gaan uitvallen dan begroot door Meerinzicht.  Verder bestaat de kans dat er via de septembercirculaire nog  gecompenseerd wordt op de Jeugdkosten.

In het kader van de herijking van het gemeentefonds worden ook de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo en de Jeugdwet herijkt. Het Ministerie van BZK heeft onderzoeksbureau AEF opdracht gegeven te komen tot nieuwe objectieve verdeelmodellen. De invoering van de nieuwe verdeelmodellen staat gepland voor 1 januari 2021. In de meicirculaire gemeentefonds 2020 worden de gemeenten hierover nader geïnformeerd.

 Taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting

Er is sprake van een onderschrijding van bijna € 260.000,--. Deze onderschrijding houdt verband met overhevelingen 2018. Deze overhevelingen hebben betrekking op de uitvoering van het Strategisch huisvestingsplan. In 2018 waren twee incidentele budgetten geraamd: huurkosten tijdelijke huisvesting (€ 100.000,--) en afwaardering huidige huisvesting Da Costa school in Elspeet (€ 160.000,--). Beide onderdelen worden als gevolg van de aangepaste planning ook in 2019 niet ingezet. Voorgesteld wordt om nogmaals het bedrag van € 260.000,-- over te hevelen naar 2020.

Daarnaast is voor huurkosten van diverse schoolgebouwen (Elspeterweg 40 en 44, Groenelaantje) budget geraamd. Huur van Elspeterweg 40 is inmiddels beëindigd als gevolg van het vertrek van de Ambelt. Ook de huur van Elspeterweg 44 wordt beëindigd als gevolg van verhuizing van het Juniorcollege naar de voormalige locatie De Arend. Structurele vrijval van het huurbudget kan niet plaatsvinden omdat dit budget ingezet is voor de dekking van het vastgestelde Strategisch huisvestingplan. Voor 2019 kan incidenteel het budget voor huur Elspeterweg 44 vrijvallen. Dit leidt tot een onderschrijding van € 100.000,--.

 Taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is gerapporteerd dat de gemeente als gevolg van een andere verdelingssystematiek € 308.000,-- aan inkomsten zou ontvangen. Dit betekende een stijging van € 239.000,-- ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Het ministerie heeft deze bijdrage opnieuw (naar beneden) bijgesteld. Dit leidt tot een € 20.000,-- lagere bijdrage. Voorgesteld wordt de OAB-raming voor zowel de baten als de lasten incidenteel bij te stellen met € 20.000,--. 

In de raadsvergadering van december 2017 is de deelverordening Onderwijs & Opvang 2018 en beleidsplan VVE 2018-2021 vastgesteld. Dit heeft geleid tot een structurele aanpassing van de begroting. Per abuis is de begrotingswijziging niet structureel verwerkt in de Programmabegroting 2019-2021. Echter door de hogere Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een tekort verwacht van € 125.000,--. Voorgesteld wordt het (totaal)budget voor VVE/OAB incidenteel te verhogen met € 145.000,--. In de op te stellen Programmabegroting 2020-2023 zijn de ramingen weer correct opgenomen.

Taakveld 3.2 Grondexploitatie

Het beleid is dat de gemeente Nunspeet uitgaat van ‘totaalfinanciering’. Er wordt geen aparte financiering voor iedere investering geregeld, maar we financieren het geheel van investeringen voor zover mogelijk met eigen liquide middelen en anders met aan te trekken leningen. Het is in dit systeem van totaalfinanciering niet mogelijk een rechtstreekse ‘link’ te leggen tussen een bepaalde investering. Om toch de rentekosten te kunnen doorberekenen aan de investeringen is een methodiek nodig. Hierbij worden de rentekosten omgerekend naar een binnengemeentelijk omslagtarief.

Bij de grondexploitatie-opzet is conform de BBV-voorschriften een rente toegepast dat gebaseerd is op het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille van de gemeente, naar de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen. De uit deze projecten voortvloeiende kapitaallasten (rente) worden vanuit de exploitatie toegevoegd aan deze projecten. Voor de grondexploitaties is bij de begroting geen renteomslag berekend, gezien de exploitaties over de looptijd budgettair en sluitend geraamd zijn. De gemaakte kosten zullen (in de toekomst) gedekt worden door opbrengst van de gronden. De kosten lopen echter voor de baten uit.

Door de raad is voor het project Molenbeek als beleid vastgesteld dat, als dekking voor het verwachte tekort, de jaarlijks toegerekende rente op het project wordt afgewaardeerd ten laste van het taakveld 3.2 Grondexploitaties. Voor 2019 is hiermee een bedrag gemoeid van € 99.000,--.

Dit beleid geldt niet voor de overige grondexploitaties. De werkelijke boekwaarde van de overige grondexploitatie per 1 januari 2019 bedraagt 8 miljoen euro ( Weversweg -/- 0,3 miljoen euro, Elspeet Noord-West 0,3 miljoen euro en de  Kolk 8 miljoen euro). Met als gevolg een positief rentevoordeel € 119.000,-- voor de ‘gewone’ exploitatie. Bij de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een rentelast, maar doordat verschillen exploitaties vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd is er een groot risico of in de toekomst de exploitaties wel budgettair neutraal afgesloten worden. Om dit risico niet naar de toekomst te schuiven wordt voorgesteld bij grondexploitaties waarbij de verwachting dat deze niet budgettair neutraal worden afgesloten, het positieve rentevoordeel te gebruiken om voor hetzelfde bedrag als de renteboeking een afwaardering te boeken bij de diverse grondexploitaties taakveld 3.2 Grondexploitatie. Dit geldt niet voor grondexploitatie De Kolk, omdat de berekening een toekomstig positief resultaat laat zien. Daarnaast is de boekwaarde van Elspeet Noord-West per 1 januari 2019 positief, voor dit project wordt dus ook geen rentelast berekend. Van de overige grondexploitaties vindt dus alleen bij grondexploitatie Weversweg een afwaardering (€ 5.000,--) plaats.

Taakveld 4.1 Volksgezondheid

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een belangrijk preventieprogramma gericht op jeugdigen. Zij worden in het kader van dit programma gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. In een wetswijziging is besloten de uitvoering van het RVP (het toedienen van de vaccinaties en bijbehorende werkzaamheden zoals het verzorgen van de communicatie en voorlichting over het RVP op lokaal niveau) vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te laten vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen.

Binnen de algemene uitkering zijn voor de uitvoering van het RVP middelen beschikbaar die als stelpost binnen deze uitkering zijn opgenomen. Voor de uitvoering van het RVP 2019 door de GGD Gelre IJssel is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 0,325 per inwoner. Voor Nunspeet is dit omgerekend een bedrag van € 8.803,--. Voorgesteld wordt het budget op Taakveld 4.1 met dit bedrag te verhogen.

Icare is aangewezen om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen uit te voeren. Het aantal zuigelingen is de afgelopen jaren toegenomen. Ook de loonkosten zijn als gevolg van het stijgend aantal zuigelingen ( en de cao-afspraken) toegenomen. De raad heeft bij de vaststelling  van de begroting 2019-2022 een bedrag van € 44.500,-- aan nieuw beleid geaccordeerd. Structureel dient dit bedrag nog als budget te worden toegevoegd aan dit taakveld.

 Taakveld 4.2 Riolering

De posten "gemeentelijk afkoppelplan" en "afkoppelen verhard oppervlak" kunnen worden samengevoegd. Het totale beschikbare budget hiervoor is vanaf 2020 structureel verminderd met € 50.000,--.  Hiermee komt jaarlijks € 150.000,-- beschikbaar. Dit is voldoende om te voldoen aan de afkoppeldoelstelling. Dit jaar wordt een onderschrijding van € 70.000,-- verwacht. Dit komt doordat de kosten drukken op projecten en het afkoppelbudget daarom te hoog is en niet hoeft te worden gebruikt voor deze zaken. De ramingen voor het onderdeel riolering vinden budgettair neutraal plaats. Een tekort of een hogere baat wordt verwerkt middels een mutatie in de  voorziening.

Taakveld  6.1 Crisibeheersing en brandweer

In de vergadering van 27 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de VNOG de begrotingswijziging 2019 vastgesteld. Onze ingebrachte zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de begrotingswijziging.  Voor de gemeente betekent dit een aanvullende bijdrage van €156.000,--.

Taakveld 7.7.1 Openbaar groen en recreatie BeM

In de begroting 2019 is voor de bijdrage aan Coöperatie Gastvrije Randmeren een bedrag geraamd van € 11.000,--.  Nu blijkt de gemeentelijke bijdrage € 16.000,-- te zijn. Voorgesteld wordt de overschrijding van het budget structureel te verhogen met € 5.000,--.

Taakveld 9.1 Bestuur

Omdat Nunspeet in het verleden de bedrijfsvoeringstaken voor de RNV uitvoerde, zijn er structurele inkomsten voor de uitvoering van deze taken in de begroting geraamd. Omdat de RNV niet meer bestaat, worden er ook geen bedrijfsvoeringstaken meer voor hen uitgevoerd. Als gevolg hiervan kunnen de inkomsten structureel met € 63.800,-- worden verlaagd.

De begeleiding van het onderzoek Neo samenwerking op verschillende werkgebieden en het onderzoek ontwikkeling van de visie op verschillende soorten van samenwerking van gemeente Nunspeet  wordt gedaan door een externe procesregisseur. De extra kosten voor de gemeente Nunspeet worden geschat op € 27.200,--. Hiervoor dient het budget 2019 incidenteel te worden verhoogd.

Taakveld 9.2 Burgerzaken

Dit voorjaar zijn drie verkiezingen gehouden: Waterschap en Provincie op 20 maart en het Europees Parlement op 23 mei. Dat veroorzaakt een forse overschrijding van € 40.000,--. Via de algemene uitkering is wel een deel van deze hogere kosten gecompenseerd. Voorgesteld wordt het budget voor de verkiezingen incidenteel met dit bedrag te verhogen..

Taakveld 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben 28 juni 2019 een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel.  Het akkoord bevat afspraken over o.a. de salarisontwikkeling, en een werkgeversbijdrage in de ziektekosten. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Met een verhoging was al rekening gehouden in de begroting. Met een eenmalige uitkering was geen rekening gehouden. De kosten hiervoor bedragen € 142.000,--. Daarnaast is de regeling werkgeversbijdrage in de ziektekosten verruimd. De (extra) kosten hiervan worden geraamd op € 13.000,--.

In verband met vervanging tijdens (zwangerschaps) verlof en ziekte zijn voor de onderdelen invordering en KCC extra menskrachten via externe inhuur ingeschakeld. De kosten hiervan bedragen € 33.000,--.

Taakveld 9.5 Treasury

Dividend

De dividenden 2018 van Alliander, BNG en Vitens worden verantwoord in 2019. In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de dividenden Alliander en BNG verwerkt. De ontvangen dividenduitkering van Vitens bedraagt € 21.630,--. In de begroting 2019 is een dividendopbrengst

 geraamd van € 81.000,--. Concreet betekent dit dat het ontvangen dividend € 59.370,-- lager uitkomt dan in de begroting is geraamd. De belangrijkste oorzaak hiervan is het fors lagere netto resultaat van Vitens over 2018 (13 miljoen) ten opzichte van 2017 (47,7 miljoen).

Door het niet aantrekken van geraamde nieuwe langlopende leningen in 2019 komen de rentelasten ca. € 20.000,-- lager uit.

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitaties (Molenbeek en de overige projecten) is, dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 218.000,--. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitaties van € 104.000,--.  Voorgesteld wordt het saldo van € 114.000,-- toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

Taakveld 9.7 Algemene uitkering

In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de September- en Decembercirculaire 2018 verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2019 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Meicirculaire 2019.

 

totaal

waarvan sociaal domein

exclusief sociaal domein

na verwerking meicirculaire 2019

38.466.198

13.962.951

24.503.247

na verwerking decembercirculaire 2018

37.399.235

12.869.141

24.530.094

verschil

1.066.963

1.093.810

-26.847

 

De raming inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein dient te worden verhoogd met € 1.093.810,--. Tegenover deze aanpassing van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij de volgende Taakvelden ook aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: de ramingen onder dit taakveld voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 118.277,-- verhoogd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 723.858,-- verhoogd en taakveld 1.5 Participatie: de raming wordt verhoogd met € 251.675,--.

De inkomsten Algemene uitkering, onderdeel algemeen worden verlaagd met € 26.847,--. Deze verlaging is het gevolg van aanpassing in de wijze van verwerking van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds zoals eerder gemeld in de meicirculaire 2019. Voor 2019 komt dit neer op een bijstelling van € 220.000,-- negatief.  Het resterende verschil van ruim € 193.000,-- is de positieve bijstelling als gevolg van de aanpassing van maatstaven (zoals aantal inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden, etc.) waarop de hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd.

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de meicirculaire wordt via een integratie-uitkering gelden ontvangen voor Verhoging taalniveau statushouders. Voorgesteld wordt, in afwachting van beleidsvorming, hiervoor een stelpost van € 31.563,-- op te nemen. Bij taakveld 4.1. is voorgesteld uit de stelpost een bedrag van € 8.803,-- aan te wenden voor  het rijksvaccinatieprogramma.

Per 1 augustus 2019 stond nog een bedrag van € 57.227,-- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor het rijksvaccinatieprogramma (€ 12.947,--), voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (€ 11.000,--), voor extra contactmoment jong volwassen (€ 10.000,-- ) en voor schulden en armoede (€ 24.280,--).

Taakveld 9.8 Overige baten en lasten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar taakveld 4.1. De raad heeft bij de vaststelling  van de begroting 2019-2022 een bedrag van € 44.500,-- aan nieuw beleid geaccordeerd. Structureel dient dit bedrag nog vanuit de gereserveerde (kapitaal)lasten nieuw beleid te worden  toegevoegd aan dit taakveld.

Taakveld 9.10 mutaties reserves

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitaties (Molenbeek en de overige projecten) is, dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 218.000,--. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitaties van € 104.000,--.  Voorgesteld wordt het saldo van € 114.000,-- toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

Voorgesteld wordt de onderschrijding bij taakveld 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen WMO (oud) voor een bedrag van € 100.000,-- toe te voegen aan de reserve Sociaal domein.

Binnen taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting wordt voorgesteld een bedrag van € 260.000,-- te storten in de algemene reserve en dit vooruitlopend op de jaarrekening 2019 over te hevelen naar 2020.

Structurele gevolgen

De hoofdlijnenrapportage is niet bedoeld om (structureel) nieuw beleid in de lopende (meerjaren)begroting te verwerken. In deze rapportage zijn een aantal taken met een structureel karakter opgenomen die het gevolg zijn van onder andere bijstellingen van uitkeringen van derden of van reeds in het verleden genomen bestuurlijke besluiten. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 

tgaakveld 4.1 Volksgezondheid

44.500

taakveld 7.7 Openbaar groen en recreatie

5.000

taakveld 9.8 Gereserveerde lasten nieuw beleid

-44.500

totaal

5.000