Sitemap

2e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 1
2e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Toelichting financiële gevolgen hoofdlijnenrapportage Blz. 6
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Bestuurlijke kaders Blz. 9
Wat willen we bereiken? Blz. 10
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 11
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 12
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 13
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 14
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 15
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 16
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 17
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 18
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 19
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 20
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 21
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 22
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 23
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 24
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 25
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 26
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 27
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 28
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 29
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 30
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 31
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 32
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 33
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 34
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 35
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 36
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 37
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 38
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 39
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 40
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 41
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 42
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 43
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 44
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 45
Gemeentelijke indicatoren programma 1 Blz. 46
Budgetten programma 1 Blz. 47
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 48
1.2 Wijkteams Blz. 49
1.3 Inkomensregelingen Blz. 50
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 51
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 52
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 53
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 54
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 55
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 56
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 57
Programma 2. Onderwijs Blz. 58
Inleiding Blz. 59
Bestuurlijke kaders Blz. 60
Wat willen wij bereiken? Blz. 61
Iedereen gaat naar school Blz. 62
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 63
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 64
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 65
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 66
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 67
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 68
Budgetten programma 2 Blz. 69
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 70
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 71
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 72
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 73
Inleiding Blz. 74
Bestuurlijke kaders Blz. 75
Wat willen wij bereiken? Blz. 76
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 77
Actualisatie Woonvisie. Blz. 78
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 79
Faciliteren CPO. Blz. 80
Implementeren Omgevingswet. Blz. 81
Invoeren flitsvergunning. Blz. 82
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 83
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 84
Woningbouw op maat. Blz. 85
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 86
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 87
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 88
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 89
Gemeentelijke indicatoren programma 3 Blz. 90
Budgetten programma 3 Blz. 91
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 92
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 93
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 94
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 95
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 96
Inleiding Blz. 97
Bestuurlijke kaders Blz. 98
Wat willen wij bereiken? Blz. 99
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 100
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 101
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 102
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 103
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 104
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 105
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 106
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 107
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 108
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 109
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 110
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 111
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 112
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 113
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 114
Besparen op verbruik van energie. Blz. 115
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 116
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 117
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 118
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 119
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 120
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 121
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 122
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 123
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 124
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 125
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 126
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 127
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 128
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 129
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 130
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 131
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 132
Budgetten programma 4 Blz. 133
4.1 Volksgezondheid Blz. 134
4.2.1 Riolering financiën Blz. 135
4.2.2 Riolering OR Blz. 136
4.2.3 Riolering Infra Blz. 137
4.3.1 Afval Financiën Blz. 138
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 139
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 140
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 141
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 142
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 143
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 144
Inleiding Blz. 145
Bestuurlijke kaders Blz. 146
Wat willen wij bereiken? Blz. 147
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 148
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 149
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 150
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 151
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 152
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 153
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 154
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 155
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 156
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 157
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 158
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 159
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 160
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 161
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 162
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 163
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 164
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 165
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 166
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 167
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 168
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 169
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 170
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 171
Werkvoorbereider Infra Blz. 172
Budgetten programma 5 Blz. 173
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 174
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 175
5.2 Parkeren Blz. 176
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 177
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 178
Programma 6. Veiligheid Blz. 179
Inleiding Blz. 180
Bestuurlijke kaders Blz. 181
Wat willen wij bereiken? Blz. 182
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 183
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 184
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 185
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 186
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 187
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 188
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 189
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 190
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 191
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 192
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 193
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 194
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 195
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 196
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 197
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 198
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 199
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 200
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 201
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 202
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 203
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 204
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 205
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 206
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 207
Portofoon's Boa's Blz. 208
Budgetten programma 6 Blz. 209
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 210
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 211
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 212
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 213
Inleiding Blz. 214
Bestuurlijke kaders Blz. 215
Wat willen wij bereiken? Blz. 216
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 217
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 218
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 219
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 220
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 221
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 222
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 223
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 224
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 225
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 226
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 227
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 228
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 229
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 230
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 231
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 232
Wijkgerichtwerken Blz. 233
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 234
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 235
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 236
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 237
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 238
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 239
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 240
Budgetten programma 7 Blz. 241
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 242
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 243
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 244
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 245
7.4 Musea Blz. 246
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 247
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 248
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 249
7.6 Media Blz. 250
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 251
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 252
Programma 8. Economische zaken Blz. 253
Inleiding Blz. 254
Bestuurlijke kaders Blz. 255
Wat willen wij bereiken? Blz. 256
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 257
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 258
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 259
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 260
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 261
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 262
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 263
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 264
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 265
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 266
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 267
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 268
Budgetten programma 8 Blz. 269
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 270
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 271
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 272
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 273
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 274
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 275
Inleiding Blz. 276
Bestuurlijke kaders Blz. 277
Wat willen wij bereiken? Blz. 278
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 279
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 280
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 281
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 282
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 283
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 284
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 285
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 286
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 287
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 288
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 289
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 290
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 291
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 292
Planten Blz. 293
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 294
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 295
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 296
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 297
Voldoen aan banenafspraak Blz. 298
Budgetten programma 9 Blz. 299
9.1 Bestuur Blz. 300
9.10 Mutaties reserves Blz. 301
9.2 Burgerzaken Blz. 302
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 303
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 304
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 305
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 306
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 307
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 308
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 309
9.5 Treasury Blz. 310
9.61 OZB woningen Blz. 311
9.62 OZB niet-woningen Blz. 312
9.64 Belastingen Overig Blz. 313
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 314
9.8 Overige baten en lasten Blz. 315
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 316
(investerings-)Kredieten Blz. 317
Doelstellingen Blz. 318
Investerings (kredieten) Blz. 319
Aandelen Afvalsturing Friesland (7330500) Blz. 320
Aandelen Inclusiefgroep (7330400) Blz. 321
Aanhangwagen voor dranghekken (7015412) Blz. 322
Aankoop Emte 07/2019 (7210106) Blz. 323
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 324
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 325
Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520) Blz. 326
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 327
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 328
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 329
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 330
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 331
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 332
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 333
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 334
Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936) Blz. 335
Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920) Blz. 336
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 337
Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478) Blz. 338
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 339
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 340
Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942) Blz. 341
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 342
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 343
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 344
Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346) Blz. 345
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 346
Beamer raadzaal 117/2018 (7000483) Blz. 347
Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502) Blz. 348
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 349
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 350
Bewegwijzering 104/17 (7211316) Blz. 351
Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505) Blz. 352
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 353
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 354
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 355
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 356
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 357
Da Costa 133/2018 (7423624) Blz. 358
Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126) Blz. 359
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 360
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 361
Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176) Blz. 362
Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420) Blz. 363
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 364
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 365
Doorontw. website 113/19 (7001350) Blz. 366
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 367
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 368
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 369
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 370
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 371
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 372
Elspeterweg 38 08/19 (7810106) Blz. 373
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 374
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 375
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 376
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 377
F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220) Blz. 378
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 379
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 380
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 381
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 382
Gedenkkunstw. begrpl. NspWElsp. 10218 (7724148) Blz. 383
Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530) Blz. 384
Geluidsscherm spoorweg (7210005) Blz. 385
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 386
Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178) Blz. 387
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 388
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 389
Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950) Blz. 390
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 391
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 392
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 393
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 394
Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530) Blz. 395
Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540) Blz. 396
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 397
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 398
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 399
Hardware back-up voorz. 10218 (7002518) Blz. 400
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 401
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 402
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 403
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 404
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 405
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 406
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 407
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 408
Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003) Blz. 409
Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488) Blz. 410
Herinrichting Whemeterrein 110/19 (7210447) Blz. 411
Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546) Blz. 412
Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268) Blz. 413
Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246) Blz. 414
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 415
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 416
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 417
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 418
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 419
Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348) Blz. 420
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 421
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 422
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 423
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 424
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 425
Investeringen afdeling BeM Blz. 426
Investeringen Afdeling Dienstverlening Blz. 427
Investeringen Afdeling Openbare Ruimte Blz. 428
Investeringen team Informatie Blz. 429
Investeringen team Infra Blz. 430
Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning Blz. 431
Investeringen team RO&V Blz. 432
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 433
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 434
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 435
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 436
Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344) Blz. 437
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 438
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 439
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 440
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 441
Lichtmasten 10218 (7210936) Blz. 442
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 443
Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078) Blz. 444
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 445
Mobiele devices 113/19 (7001356) Blz. 446
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 447
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 448
Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014) Blz. 449
Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164) Blz. 450
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 451
Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540) Blz. 452
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 453
Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166) Blz. 454
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 455
Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110) Blz. 456
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 457
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 458
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 459
Optionele modules iBurgerzaken (7002432) Blz. 460
Oracle cluster (7002436) Blz. 461
Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944) Blz. 462
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 463
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 464
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 465
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 466
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 467
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 468
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 469
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 470
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 471
Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362) Blz. 472
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 473
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 474
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 475
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 476
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 477
Renovatie fietspad Pasopweg (7210484) Blz. 478
Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498) Blz. 479
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 480
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 481
Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562) Blz. 482
Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018) Blz. 483
Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 ) Blz. 484
Rolbezem (7015410) Blz. 485
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 486
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 487
Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582) Blz. 488
Schilderwerk molen De Maagd (7540082) Blz. 489
Servers 113/19 (7001354) Blz. 490
SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748) Blz. 491
SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746) Blz. 492
SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750) Blz. 493
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 494
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 495
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 496
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 497
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 498
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 499
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 500
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 501
Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940) Blz. 502
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 503
Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348) Blz. 504
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 505
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 506
Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292) Blz. 507
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 508
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 509
Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174) Blz. 510
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 511
Verv. toegangscontrolesysteem (7000370) Blz. 512
Verzwaring draadl. netwerk 113/19 (7001352) Blz. 513
Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062) Blz. 514
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 515
Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947) Blz. 516
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 517
Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908) Blz. 518
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 519
Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532) Blz. 520
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 521
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 522
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 523
Zwembad Wezenland 1072017 (7530030) Blz. 524
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap