Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Sitemap

2e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 1  
2e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Toelichting financiële gevolgen hoofdlijnenrapportage Blz. 6  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Bestuurlijke kaders Blz. 9  
Wat willen we bereiken? Blz. 10  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 11  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 12  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 13  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 14  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 15  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 16  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 17  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 18  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 19  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 20  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 21  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 22  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 23  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 24  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 25  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 26  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 27  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 28  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 29  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 30  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 31  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 32  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 33  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 34  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 35  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 36  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 37  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 38  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 39  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 40  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 41  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 42  
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 43  
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 44  
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 45  
Gemeentelijke indicatoren programma 1 Blz. 46  
Budgetten programma 1 Blz. 47  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 48  
1.2 Wijkteams Blz. 49  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 50  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 51  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 52  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 53  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 54  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 55  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 56  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 57  
Programma 2. Onderwijs Blz. 58  
Inleiding Blz. 59  
Bestuurlijke kaders Blz. 60  
Wat willen wij bereiken? Blz. 61  
Iedereen gaat naar school Blz. 62  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 63  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 64  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 65  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 66  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 67  
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 68  
Budgetten programma 2 Blz. 69  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 70  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 71  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 72  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 73  
Inleiding Blz. 74  
Bestuurlijke kaders Blz. 75  
Wat willen wij bereiken? Blz. 76  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 77  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 78  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 79  
Faciliteren CPO. Blz. 80  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 81  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 82  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 83  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 84  
Woningbouw op maat. Blz. 85  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 86  
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 87  
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 88  
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 89  
Gemeentelijke indicatoren programma 3 Blz. 90  
Budgetten programma 3 Blz. 91  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 92  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 93  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 94  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 95  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 96  
Inleiding Blz. 97  
Bestuurlijke kaders Blz. 98  
Wat willen wij bereiken? Blz. 99  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 100  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 101  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 102  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 103  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 104  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 105  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 106  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 107  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 108  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 109  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 110  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 111  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 112  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 113  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 114  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 115  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 116  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 117  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 118  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 119  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 120  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 121  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 122  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 123  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 124  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 125  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 126  
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 127  
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 128  
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 129  
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 130  
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 131  
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 132  
Budgetten programma 4 Blz. 133  
4.1 Volksgezondheid Blz. 134  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 135  
4.2.2 Riolering OR Blz. 136  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 137  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 138  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 139  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 140  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 141  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 142  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 143  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 144  
Inleiding Blz. 145  
Bestuurlijke kaders Blz. 146  
Wat willen wij bereiken? Blz. 147  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 148  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 149  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 150  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 151  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 152  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 153  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 154  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 155  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 156  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 157  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 158  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 159  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 160  
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 161  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 162  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 163  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 164  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 165  
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 166  
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 167  
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 168  
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 169  
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 170  
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 171  
Werkvoorbereider Infra Blz. 172  
Budgetten programma 5 Blz. 173  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 174  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 175  
5.2 Parkeren Blz. 176  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 177  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 178  
Programma 6. Veiligheid Blz. 179  
Inleiding Blz. 180  
Bestuurlijke kaders Blz. 181  
Wat willen wij bereiken? Blz. 182  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 183  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 184  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 185  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 186  
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 187  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 188  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 189  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 190  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 191  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 192  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 193  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 194  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 195  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 196  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 197  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 198  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 199  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 200  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 201  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 202  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 203  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 204  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 205  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 206  
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 207  
Portofoon's Boa's Blz. 208  
Budgetten programma 6 Blz. 209  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 210  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 211  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 212  
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 213  
Inleiding Blz. 214  
Bestuurlijke kaders Blz. 215  
Wat willen wij bereiken? Blz. 216  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 217  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 218  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 219  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 220  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 221  
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 222  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 223  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 224  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 225  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 226  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 227  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 228  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 229  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 230  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 231  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 232  
Wijkgerichtwerken Blz. 233  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 234  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 235  
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 236  
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 237  
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 238  
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 239  
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 240  
Budgetten programma 7 Blz. 241  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 242  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 243  
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 244  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 245  
7.4 Musea Blz. 246  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 247  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 248  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 249  
7.6 Media Blz. 250  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 251  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 252  
Programma 8. Economische zaken Blz. 253  
Inleiding Blz. 254  
Bestuurlijke kaders Blz. 255  
Wat willen wij bereiken? Blz. 256  
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 257  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 258  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 259  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 260  
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 261  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 262  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 263  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 264  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 265  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 266  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 267  
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 268  
Budgetten programma 8 Blz. 269  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 270  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 271  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 272  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 273  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 274  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 275  
Inleiding Blz. 276  
Bestuurlijke kaders Blz. 277  
Wat willen wij bereiken? Blz. 278  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 279  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 280  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 281  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 282  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 283  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 284  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 285  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 286  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 287  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 288  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 289  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 290  
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 291  
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 292  
Planten Blz. 293  
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 294  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 295  
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 296  
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 297  
Voldoen aan banenafspraak Blz. 298  
Budgetten programma 9 Blz. 299  
9.1 Bestuur Blz. 300  
9.10 Mutaties reserves Blz. 301  
9.2 Burgerzaken Blz. 302  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 303  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 304  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 305  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 306  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 307  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 308  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 309  
9.5 Treasury Blz. 310  
9.61 OZB woningen Blz. 311  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 312  
9.64 Belastingen Overig Blz. 313  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 314  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 315  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 316  
(investerings-)Kredieten Blz. 317  
Doelstellingen Blz. 318  
Investerings (kredieten) Blz. 319  
Aandelen Afvalsturing Friesland (7330500) Blz. 320  
Aandelen Inclusiefgroep (7330400) Blz. 321  
Aanhangwagen voor dranghekken (7015412) Blz. 322  
Aankoop Emte 07/2019 (7210106) Blz. 323  
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 324  
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 325  
Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520) Blz. 326  
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 327  
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 328  
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 329  
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 330  
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 331  
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 332  
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 333  
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 334  
Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936) Blz. 335  
Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920) Blz. 336  
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 337  
Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478) Blz. 338  
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 339  
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 340  
Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942) Blz. 341  
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 342  
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 343  
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 344  
Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346) Blz. 345  
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 346  
Beamer raadzaal 117/2018 (7000483) Blz. 347  
Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502) Blz. 348  
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 349  
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 350  
Bewegwijzering 104/17 (7211316) Blz. 351  
Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505) Blz. 352  
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 353  
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 354  
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 355  
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 356  
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 357  
Da Costa 133/2018 (7423624) Blz. 358  
Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126) Blz. 359  
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 360  
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 361  
Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176) Blz. 362  
Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420) Blz. 363  
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 364  
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 365  
Doorontw. website 113/19 (7001350) Blz. 366  
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 367  
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 368  
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 369  
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 370  
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 371  
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 372  
Elspeterweg 38 08/19 (7810106) Blz. 373  
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 374  
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 375  
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 376  
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 377  
F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220) Blz. 378  
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 379  
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 380  
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 381  
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 382  
Gedenkkunstw. begrpl. NspWElsp. 10218 (7724148) Blz. 383  
Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530) Blz. 384  
Geluidsscherm spoorweg (7210005) Blz. 385  
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 386  
Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178) Blz. 387  
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 388  
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 389  
Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950) Blz. 390  
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 391  
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 392  
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 393  
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 394  
Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530) Blz. 395  
Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540) Blz. 396  
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 397  
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 398  
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 399  
Hardware back-up voorz. 10218 (7002518) Blz. 400  
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 401  
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 402  
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 403  
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 404  
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 405  
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 406  
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 407  
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 408  
Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003) Blz. 409  
Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488) Blz. 410  
Herinrichting Whemeterrein 110/19 (7210447) Blz. 411  
Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546) Blz. 412  
Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268) Blz. 413  
Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246) Blz. 414  
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 415  
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 416  
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 417  
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 418  
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 419  
Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348) Blz. 420  
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 421  
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 422  
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 423  
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 424  
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 425  
Investeringen afdeling BeM Blz. 426  
Investeringen Afdeling Dienstverlening Blz. 427  
Investeringen Afdeling Openbare Ruimte Blz. 428  
Investeringen team Informatie Blz. 429  
Investeringen team Infra Blz. 430  
Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning Blz. 431  
Investeringen team RO&V Blz. 432  
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 433  
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 434  
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 435  
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 436  
Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344) Blz. 437  
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 438  
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 439  
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 440  
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 441  
Lichtmasten 10218 (7210936) Blz. 442  
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 443  
Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078) Blz. 444  
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 445  
Mobiele devices 113/19 (7001356) Blz. 446  
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 447  
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 448  
Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014) Blz. 449  
Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164) Blz. 450  
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 451  
Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540) Blz. 452  
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 453  
Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166) Blz. 454  
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 455  
Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110) Blz. 456  
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 457  
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 458  
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 459  
Optionele modules iBurgerzaken (7002432) Blz. 460  
Oracle cluster (7002436) Blz. 461  
Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944) Blz. 462  
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 463  
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 464  
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 465  
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 466  
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 467  
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 468  
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 469  
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 470  
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 471  
Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362) Blz. 472  
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 473  
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 474  
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 475  
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 476  
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 477  
Renovatie fietspad Pasopweg (7210484) Blz. 478  
Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498) Blz. 479  
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 480  
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 481  
Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562) Blz. 482  
Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018) Blz. 483  
Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 ) Blz. 484  
Rolbezem (7015410) Blz. 485  
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 486  
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 487  
Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582) Blz. 488  
Schilderwerk molen De Maagd (7540082) Blz. 489  
Servers 113/19 (7001354) Blz. 490  
SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748) Blz. 491  
SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746) Blz. 492  
SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750) Blz. 493  
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 494  
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 495  
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 496  
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 497  
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 498  
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 499  
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 500  
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 501  
Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940) Blz. 502  
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 503  
Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348) Blz. 504  
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 505  
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 506  
Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292) Blz. 507  
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 508  
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 509  
Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174) Blz. 510  
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 511  
Verv. toegangscontrolesysteem (7000370) Blz. 512  
Verzwaring draadl. netwerk 113/19 (7001352) Blz. 513  
Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062) Blz. 514  
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 515  
Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947) Blz. 516  
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 517  
Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908) Blz. 518  
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 519  
Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532) Blz. 520  
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 521  
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 522  
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 523  
Zwembad Wezenland 1072017 (7530030) Blz. 524