Sitemap

Sitemap

2e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 1  
2e Hoofdlijnenrapportage 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Toelichting financiële gevolgen hoofdlijnenrapportage Blz. 10  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Bestuurlijke kaders Blz. 13  
Wat willen we bereiken? Blz. 14  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 15  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 16  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 17  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 18  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 19  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 20  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 21  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 22  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 23  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 24  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 25  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 26  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 27  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 28  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 29  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 30  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 31  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 32  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 33  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 34  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 35  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 36  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 37  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 38  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 39  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 40  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 41  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 42  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 43  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 44  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 45  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 46  
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 47  
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 48  
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 49  
Gemeentelijke indicatoren programma 1 Blz. 50  
Budgetten programma 1 Blz. 51  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 52  
1.2 Wijkteams Blz. 53  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 54  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 55  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 56  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 57  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 58  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 59  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 60  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 61  
Programma 2. Onderwijs Blz. 62  
Inleiding Blz. 63  
Bestuurlijke kaders Blz. 64  
Wat willen wij bereiken? Blz. 65  
Iedereen gaat naar school Blz. 66  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 67  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 68  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 69  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 70  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 71  
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 72  
Budgetten programma 2 Blz. 73  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 74  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 75  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 76  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 77  
Inleiding Blz. 78  
Bestuurlijke kaders Blz. 79  
Wat willen wij bereiken? Blz. 80  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 81  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 82  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 83  
Faciliteren CPO. Blz. 84  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 85  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 86  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 87  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 88  
Woningbouw op maat. Blz. 89  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 90  
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 91  
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 92  
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 93  
Gemeentelijke indicatoren programma 3 Blz. 94  
Budgetten programma 3 Blz. 95  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 96  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 97  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 98  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 99  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 100  
Inleiding Blz. 101  
Bestuurlijke kaders Blz. 102  
Wat willen wij bereiken? Blz. 103  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 104  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 105  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 106  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 107  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 108  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 109  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 110  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 111  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 112  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 113  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 114  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 115  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 116  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 117  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 118  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 119  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 120  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 121  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 122  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 123  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 124  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 125  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 126  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 127  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 128  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 129  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 130  
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 131  
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 132  
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 133  
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 134  
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 135  
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 136  
Budgetten programma 4 Blz. 137  
4.1 Volksgezondheid Blz. 138  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 139  
4.2.2 Riolering OR Blz. 140  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 141  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 142  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 143  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 144  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 145  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 146  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 147  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 148  
Inleiding Blz. 149  
Bestuurlijke kaders Blz. 150  
Wat willen wij bereiken? Blz. 151  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 152  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 153  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 154  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 155  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 156  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 157  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 158  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 159  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 160  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 161  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 162  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 163  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 164  
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 165  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 166  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 167  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 168  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 169  
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 170  
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 171  
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 172  
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 173  
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 174  
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 175  
Werkvoorbereider Infra Blz. 176  
Budgetten programma 5 Blz. 177  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 178  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 179  
5.2 Parkeren Blz. 180  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 181  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 182  
Programma 6. Veiligheid Blz. 183  
Inleiding Blz. 184  
Bestuurlijke kaders Blz. 185  
Wat willen wij bereiken? Blz. 186  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 187  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 188  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 189  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 190  
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 191  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 192  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 193  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 194  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 195  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 196  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 197  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 198  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 199  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 200  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 201  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 202  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 203  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 204  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 205  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 206  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 207  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 208  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 209  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 210  
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 211  
Portofoon's Boa's Blz. 212  
Budgetten programma 6 Blz. 213  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 214  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 215  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 216  
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 217  
Inleiding Blz. 218  
Bestuurlijke kaders Blz. 219  
Wat willen wij bereiken? Blz. 220  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 221  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 222  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 223  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 224  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 225  
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 226  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 227  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 228  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 229  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 230  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 231  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 232  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 233  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 234  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 235  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 236  
Wijkgerichtwerken Blz. 237  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 238  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 239  
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 240  
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 241  
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 242  
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 243  
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 244  
Budgetten programma 7 Blz. 245  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 246  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 247  
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 248  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 249  
7.4 Musea Blz. 250  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 251  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 252  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 253  
7.6 Media Blz. 254  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 255  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 256  
Programma 8. Economische zaken Blz. 257  
Inleiding Blz. 258  
Bestuurlijke kaders Blz. 259  
Wat willen wij bereiken? Blz. 260  
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 261  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 262  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 263  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 264  
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 265  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 266  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 267  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 268  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 269  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 270  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 271  
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 272  
Budgetten programma 8 Blz. 273  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 274  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 275  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 276  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 277  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 278  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 279  
Inleiding Blz. 280  
Bestuurlijke kaders Blz. 281  
Wat willen wij bereiken? Blz. 282  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 283  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 284  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 285  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 286  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 287  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 288  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 289  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 290  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 291  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 292  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 293  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 294  
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 295  
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 296  
Planten Blz. 297  
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 298  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 299  
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 300  
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 301  
Voldoen aan banenafspraak Blz. 302  
Budgetten programma 9 Blz. 303  
9.1 Bestuur Blz. 304  
9.10 Mutaties reserves Blz. 305  
9.2 Burgerzaken Blz. 306  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 307  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 308  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 309  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 310  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 311  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 312  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 313  
9.5 Treasury Blz. 314  
9.61 OZB woningen Blz. 315  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 316  
9.64 Belastingen Overig Blz. 317  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 318  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 319  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 320  
(investerings-)Kredieten Blz. 321  
Doelstellingen Blz. 322  
Investerings (kredieten) Blz. 323  
Aandelen Afvalsturing Friesland (7330500) Blz. 324  
Aandelen Inclusiefgroep (7330400) Blz. 325  
Aanhangwagen voor dranghekken (7015412) Blz. 326  
Aankoop Emte 07/2019 (7210106) Blz. 327  
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 328  
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 329  
Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520) Blz. 330  
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 331  
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 332  
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 333  
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 334  
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 335  
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 336  
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 337  
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 338  
Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936) Blz. 339  
Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920) Blz. 340  
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 341  
Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478) Blz. 342  
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 343  
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 344  
Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942) Blz. 345  
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 346  
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 347  
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 348  
Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346) Blz. 349  
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 350  
Beamer raadzaal 117/2018 (7000483) Blz. 351  
Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502) Blz. 352  
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 353  
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 354  
Bewegwijzering 104/17 (7211316) Blz. 355  
Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505) Blz. 356  
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 357  
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 358  
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 359  
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 360  
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 361  
Da Costa 133/2018 (7423624) Blz. 362  
Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126) Blz. 363  
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 364  
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 365  
Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176) Blz. 366  
Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420) Blz. 367  
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 368  
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 369  
Doorontw. website 113/19 (7001350) Blz. 370  
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 371  
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 372  
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 373  
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 374  
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 375  
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 376  
Elspeterweg 38 08/19 (7810106) Blz. 377  
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 378  
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 379  
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 380  
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 381  
F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220) Blz. 382  
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 383  
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 384  
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 385  
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 386  
Gedenkkunstw. begrpl. NspWElsp. 10218 (7724148) Blz. 387  
Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530) Blz. 388  
Geluidsscherm spoorweg (7210005) Blz. 389  
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 390  
Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178) Blz. 391  
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 392  
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 393  
Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950) Blz. 394  
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 395  
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 396  
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 397  
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 398  
Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530) Blz. 399  
Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540) Blz. 400  
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 401  
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 402  
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 403  
Hardware back-up voorz. 10218 (7002518) Blz. 404  
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 405  
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 406  
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 407  
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 408  
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 409  
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 410  
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 411  
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 412  
Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003) Blz. 413  
Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488) Blz. 414  
Herinrichting Whemeterrein 110/19 (7210447) Blz. 415  
Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546) Blz. 416  
Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268) Blz. 417  
Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246) Blz. 418  
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 419  
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 420  
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 421  
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 422  
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 423  
Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348) Blz. 424  
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 425  
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 426  
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 427  
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 428  
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 429  
Investeringen afdeling BeM Blz. 430  
Investeringen Afdeling Dienstverlening Blz. 431  
Investeringen Afdeling Openbare Ruimte Blz. 432  
Investeringen team Informatie Blz. 433  
Investeringen team Infra Blz. 434  
Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning Blz. 435  
Investeringen team RO&V Blz. 436  
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 437  
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 438  
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 439  
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 440  
Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344) Blz. 441  
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 442  
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 443  
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 444  
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 445  
Lichtmasten 10218 (7210936) Blz. 446  
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 447  
Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078) Blz. 448  
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 449  
Mobiele devices 113/19 (7001356) Blz. 450  
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 451  
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 452  
Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014) Blz. 453  
Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164) Blz. 454  
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 455  
Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540) Blz. 456  
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 457  
Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166) Blz. 458  
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 459  
Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110) Blz. 460  
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 461  
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 462  
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 463  
Optionele modules iBurgerzaken (7002432) Blz. 464  
Oracle cluster (7002436) Blz. 465  
Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944) Blz. 466  
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 467  
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 468  
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 469  
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 470  
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 471  
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 472  
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 473  
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 474  
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 475  
Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362) Blz. 476  
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 477  
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 478  
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 479  
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 480  
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 481  
Renovatie fietspad Pasopweg (7210484) Blz. 482  
Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498) Blz. 483  
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 484  
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 485  
Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562) Blz. 486  
Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018) Blz. 487  
Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 ) Blz. 488  
Rolbezem (7015410) Blz. 489  
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 490  
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 491  
Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582) Blz. 492  
Schilderwerk molen De Maagd (7540082) Blz. 493  
Servers 113/19 (7001354) Blz. 494  
SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748) Blz. 495  
SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746) Blz. 496  
SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750) Blz. 497  
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 498  
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 499  
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 500  
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 501  
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 502  
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 503  
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 504  
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 505  
Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940) Blz. 506  
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 507  
Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348) Blz. 508  
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 509  
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 510  
Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292) Blz. 511  
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 512  
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 513  
Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174) Blz. 514  
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 515  
Verv. toegangscontrolesysteem (7000370) Blz. 516  
Verzwaring draadl. netwerk 113/19 (7001352) Blz. 517  
Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062) Blz. 518  
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 519  
Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947) Blz. 520  
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 521  
Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908) Blz. 522  
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 523  
Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532) Blz. 524  
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 525  
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 526  
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 527  
Zwembad Wezenland 1072017 (7530030) Blz. 528