Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Budgetten programma 9

Terug naar navigatie - Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?