Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • Verordening Starterslening
  • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 3

Gemiddelde slaagkans sociale huurwoning

Beschrijving:
Slaagkansen betreffen het aantal reacties per geadverteerde vrijkomende sociale huurwoning en zeggen iets over de druk op de sociale huurwoningmarkt. Het onderstaande cijfer betreft het totale aantal actieve woningzoekenden uit Nunspeet in relatie tot alle aan hen toegewezen sociale woningen.

Toelichting:
Woningzoekenden die qua inkomen aangewezen zijn op de sociale huursector.
Beperking: de indicator is nauwelijks beïnvloedbaar: alleen aan de aanbodkant (nieuwbouw) is enige gemeentelijke beïnvloeding mogelijk. De vraagkant betreft de woningzoekenden zelf.

Periode Jaarrekening
2017 20 %
2018 15 %

Laatste datum actualisatie prestatieafspraken met woningcorporatie

Beschrijving:
Het betreft het gegeven of burgemeester en wethouders (tijdig) prestatieafspraken hebben gemaakt met de woningcorporatie.

Toelichting:
Beperking: het geeft alleen weer óf er tijdig nieuwe afspraken zijn gemaakt; niet de inhoud ervan.

Periode Begroting
2017 11-12-2017
2018 27-12-2018

Realisatie taakstelling verblijfsgerechtigden

Beschrijving:
De gemeente krijgt halfjaarlijks taakstelling voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden die in het komende halfjaar gerealiseerd moet worden. Uitvoering (beschikbaarstelling woningen) conform prestatieafspraak met stichting Omnia Wonen.

Toelichting:
Doelgroep: erkende, aan de gemeente gekoppelde verblijfsgerechtigden.

Periode Jaarrekening 2e hoofdlijnenrapportage
2017 9 5
2018 0 2

Realisatie woningbouwprogramma per jaar

Beschrijving:
In de woonvisie is een gewenst woningbouwprogramma opgenomen. Jaarlijks kan worden gemonitord in hoeverre daadwerkelijk in de verschillende categorieën woningbouw heeft plaatsgevonden. Het betreffen gerealiseerde woningen alsmede woningen voor de bouw waarvan een omgevingsvergunning is verleend.

Toelichting:
De beperking betreft het gegeven dat er altijd sprake is van plannen in voorbereiding: de indicator geeft een beeld van welke woningen ‘hard’ zijn qua realisatie.

Periode Jaarrekening
2017 13 %
2018 36 %

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:
Doelgroep: gemeenteraad

Periode Jaarrekening
2018 48,7 %

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Beschrijving:
Het streven is de nu geldende verordeningen voor het einde van het jaar 2020 te hebben geharmoniseerd en gedigitaliseerd.

Periode Jaarrekening
2019 0

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:
Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet


Doorlooptijd afgifte Omgevingsvergunning

Beschrijving:
Doorlooptijd tussen de aanvraag en de afgifte van een omgevingsvergunning voldoet aan de landelijk gestelde norm

Periode Jaarrekening
2019 0 tijdsduur

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:
Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Periode 2e hoofdlijnenrapportage
2020 0

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:
De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date


Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:
Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen


Omgevingsvisie gereed 2018

Beschrijving:
Omgevingsvisie gereed in 2018 en iedere 2 jaar een update


Uitnutting begroting

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Periode Jaarrekening
2019 7

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?