Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien
hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Terug naar navigatie - Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 1

Terug naar navigatie - Gemeentelijke indicatoren programma 1
Iedereen doet mee

Beschrijving:
De kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Onderlinge verbondenheid in allerlei verbanden draagt bij aan het individuele welzijn en welbevinden van mensen.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc. 
De doelgroep voor deze BI zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

 • Inwoners zijn financieel onafhankelijk
 • Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.
 • Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).


Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:
Hieronder verstaan we dat een inwoner weloverwogen keuzes kan maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op de korte als lange termijn en er geen financiële belemmeringen zijn om mee te doen aan de samenleving.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze KPI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

 • Aantal meldingen schuldhulpverlening
 • Aantal inwoners met een schuldregeling
 • Aantal inwoners met een inkomen 120% van het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen
 • Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
 • Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar
 • Werkloze jongeren

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).


Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:
Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.

Toelichting:
Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden. Zelfredzaamheid houdt in dat mensen zich tijdens het dagelijks leven kunnen redden. Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze KPI gaat het dan onder meer over ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn, economie etc.
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

 • Aantal mantelzorgers dat is ingeschreven bij steunpunt mantelzorg
 • Aantal deelnemers maatjesproject
 • Aantal mensen dat gebruik maakt van een algemene voorziening
 • Aantal meldingen Wmo
 • Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO (individuele Wmo-voorziening)

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).

 


Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:
Onder maatschappelijke participatie verstaan we vormen van participatie die van (economisch) belang zijn voor de maatschappij als geheel: opleiding, betaald werk, vrijwilligerswerk en informele zorg.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze KPI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt. De manier waarop inwoners participeren in de samenleving bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of andere vormen van informele zorg is ook van invloed. De beleving van inwoners op deze KPI wordt door de GGD gemeten.
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

 • Netto arbeidsparticipatiegraad (verplichte indicator)
 • Aantal personen met een lopend re-integratietraject (verplichte indicator)
 • Aantal banen
 • Aantal vrijwilligers

 

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).


Budgetten programma 1

Terug naar navigatie - Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?